Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Na­mi­nę deg­ti­nę lai­kiu­siam pen­si­nin­kui pu­sę me­tų už­draus­ta gir­tuok­liau­ti

Jei ne­no­rės su­lauk­ti griež­tes­nės baus­mės, pen­si­nin­kas Vy­tau­tas Ži­lins­kis, gy­ve­nan­tis vie­na­me Plun­gės ra­jo­no kai­me, tu­rės lai­ky­tis teis­mo įpa­rei­go­ji­mų – va­ka­rais bū­ti na­muo­se ir pus­me­tį ne­im­ti nė la­še­lio į bur­ną. To­kią baus­mę už na­mi­nu­kės lai­ky­mą jam sky­rė teis­mas.

Bau­džia­mo­ji by­la V. Ži­lins­kio at­žvil­giu Plun­gės apy­lin­kės teis­me bu­vo iš­nag­ri­nė­ta lap­kri­čio vi­du­ry­je žo­di­nio pro­ce­so tvar­ka. Vy­ras kal­tin­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 201 straips­nio 3 da­lį (ne­tu­rė­da­mas tiks­lo re­a­li­zuo­ti, ne­tei­sė­tai lai­kė de­šimt ar­ba dau­giau lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės).
Į ne­ma­lo­nu­mus V. Ži­lins­kis įklim­po šių me­tų spa­lio mė­ne­sį, kai iš ne­nu­sta­ty­to as­mens nu­si­pir­ko 12 lit­rų „pik­to­sios“ ir su­si­kro­vė tal­pas su skys­ti­mė­liu sa­vo gy­ve­na­mo­sios so­dy­bos ga­ra­že bei rū­sy­je.
Apie „gė­rį“, lai­ko­mą na­muo­se, ne­tru­kus kaž­kas pra­ne­šė po­li­ci­jai. To­dėl lap­kri­čio 6-osios va­ka­rą, apie pu­sę pen­kių, pas jį ap­si­lan­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai ir pa­rei­ka­la­vo vis­ką ati­duo­ti ge­ruo­ju. V. Ži­lins­kis pats pa­ro­dė na­mo rū­sy­je bei ga­ra­že lai­ko­mas dvi de­šim­ties lit­rų tal­pas su skys­čiu, tu­rin­čiu spe­ci­fi­nį na­mi­nės deg­ti­nės kva­pą. Vie­na­me in­de bu­vo 7,5 l, o ki­ta­me – 4,5 l. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, na­mi­nu­kės stip­ru­mas – 45 pro­cen­tai.
Svai­ga­lus lai­kęs pen­si­nin­kas sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no, gai­lė­jo­si dėl pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo. Ti­ki­no, jog spa­lio mė­ne­sį, jam dir­bant lau­kuo­se, pri­va­žia­vo au­to­mo­bi­lis, iš ku­rio iš­li­pęs ne­pa­žįs­ta­mas vy­riš­kis pa­siū­lė nu­si­pirk­ti na­mi­nės deg­ti­nės. Sa­kė už lit­rą mo­kė­jęs 4 eu­rus, nu­si­pir­ko 12 lit­rų, pa­da­li­jo į du in­dus. Į vie­ną dėl spal­vos įdė­jo grai­kiš­kų rie­šu­tų ke­va­lų, to­dėl skys­ti­mė­lis bu­vo ru­das. Par­da­vi­nė­ti esą ne­ke­ti­no – pir­ko sa­vo reik­mėms. Lai­kė tol, kol at­vy­ko po­li­ci­ja.  Su­pra­tęs, kad pa­rei­gū­nai vis tiek da­rys kra­tą, nu­ta­rė pats pa­ro­dy­ti, kur pa­si­dė­jęs.
Teis­mas at­si­žvel­gė į tai, kad V. Ži­lins­kis gai­lė­jo­si dėl sa­vo po­el­gio, tad pa­skir­tą baus­mę iš­kart su­ma­ži­no treč­da­liu. Vy­ras tu­ri vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, yra ve­dęs, ne­dir­ba – jau pen­si­nin­kas. Nors anks­čiau bu­vo teis­tas už to­kio pa­ties po­bū­džio nu­si­kals­ta­mas vei­kas, teis­tu­mas jau iš­ny­kęs, to­dėl lai­ko­mas ne­teis­tu.
Ga­lu­ti­nė V. Ži­lins­kiui pa­skir­ta baus­mė – lais­vės ap­ri­bo­ji­mas še­šiems mė­ne­siams su įpa­rei­go­ji­mu vi­są baus­mės lai­ko­tar­pį nuo 22 iki 7 va­lan­dos bū­ti na­muo­se ir ne­var­to­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų.
Tal­pas su na­mi­nu­ke teis­mas nu­ro­dė su­nai­kin­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi ve.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai