Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Me­din­gė­nų mo­kyk­los šimt­me­čio mi­nė­ji­mas

Lap­kri­čio 29 d. Me­din­gė­nų mo­kyk­la mi­nė­jo sa­vo veik­los šimt­me­tį. Tie­sa, iš pra­džių mo­kyk­los stei­gi­mo me­tai bu­vo mi­ni­mi 1926 m., ta­čiau žur­na­lis­tas, is­to­ri­kas, bu­vęs šios mo­kyk­los mo­ki­nys Juo­zas Gird­vai­nis, ruoš­da­mas mo­nog­ra­fi­ją, ar­chy­vuo­se ap­ti­ko do­ku­men­tą, ku­ris įro­do, jog mo­kyk­la bu­vo įkur­ta dar anks­čiau – 1919 m. ru­de­nį.

1947 m. Me­din­gė­nuo­se bu­vo įkur­ta sep­tyn­me­tė mo­kyk­la, 1962 m. iš­leis­ta pir­mo­ji aš­tun­to­kų lai­da. Mo­kyk­la ku­rį lai­ką vei­kė tri­juo­se pa­sta­tuo­se. 1966 m. per­kel­ta į nau­ją­jį pa­sta­tą, ku­ria­me dir­ba iki šiol. Jos ne­ap­len­kė re­for­mos – vyks­tant re­or­ga­ni­za­ci­jai, 2012 m. Me­din­gė­nų pa­grin­di­nė mo­kyk­la ta­po Tve­rų gim­na­zi­jos sky­riu­mi.
Šven­tė pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis Me­din­gė­nų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je. Iš mal­dos na­mų vi­si su­gu­žė­jo į mo­kyk­lą, kur ir bu­vo mi­ni­mas šimt­me­tis.
Į sa­lę įžen­gus jau­nie­siems šau­liams (vad. Ri­čar­das Ruš­kys), ne­ši­niems Lie­tu­vos vals­ty­bi­ne vė­lia­va, su­gie­do­tas Lie­tu­vos him­nas. Šau­lių va­dui įteik­ta pa­dė­ka „Už pa­trio­tiz­mo ir pi­lie­ti­nių ver­ty­bių puo­se­lė­ji­mą jau­ni­mo tar­pe“.
Ren­gi­nio ve­dė­jai džiau­gė­si bū­riu sve­čių, ku­rie at­vy­ko pa­si­ren­gę ke­liau­ti mo­kyk­los pri­si­mi­ni­mų ta­kais iki šių die­nų. Šven­tę ati­da­rė mo­kyk­los ma­žie­ji mo­ki­nu­kai, do­va­no­ję sve­čiams ne vie­ną dai­ną. Nuo­sta­bų kon­cer­tą tą­dien pa­ro­dė Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai bei Tve­rų gim­na­zis­tai.
Pir­ma­sis svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė bu­vęs mo­kyk­los va­do­vas Me­čis­lo­vas La­ka­čaus­kas, ku­ris šio­je mo­kyk­lo­je pra­lei­do net 44 me­tus, 38 iš jų va­do­va­vo. Pri­si­mi­ni­mais da­li­no­si ir bu­vę mo­kyk­los mo­ki­niai, mo­ky­to­jai. Mo­ky­to­jos sen­jo­rės, iš­dir­bu­sios mo­kyk­lo­je 40–50 me­tų, pa­sa­ko­jo, ko­dėl jos pa­si­li­ko bū­tent Me­din­gė­nuo­se, o ne­iš­vy­ko mo­ky­to­jau­ti į did­mies­tį. Vie­nas į Me­din­gė­nus at­ve­dė mei­lė, ki­tas – gim­ti­nės il­ge­sys, ge­ras ko­lek­ty­vas, pui­kūs Me­din­gė­nų žmo­nės… Ne vie­na bu­vu­si mo­ky­to­ja mi­nė­jo, kad ža­vė­jo mo­ki­niai, jų pa­pras­tu­mas ir nuo­šir­du­mas, o Me­din­gė­nų mo­kyk­lo­je pra­leis­ti me­tai bu­vo pa­tys ge­riau­si. Pa­lin­kė­ta, kad šio­je mo­kyk­lė­lė­je nie­ka­da ne­už­ges­tų švie­sa, o nau­ja­jam ko­lek­ty­vui – ener­gi­jos ir kū­ry­bin­gu­mo.
Is­to­ri­jos mo­ky­to­ja ir Me­din­gė­nų sky­riaus ve­dė­ja Ja­ni­na Ma­šic­kie­nė šven­tės me­tu tu­rė­jo skai­ty­ti pra­ne­ši­mą apie mo­kyk­los is­to­ri­ją, ta­čiau per­si­gal­vo­jo, mat mo­kyk­los is­to­ri­jos sub­ti­ly­bes at­sklei­dė čia dir­bę mo­ky­to­jai. „100 me­tų žmo­gui yra la­bai daug, ver­ti­nant mo­kyk­los gy­ve­ni­mą, nu­ei­tas tik­rai gra­žus ke­lias – kiek są­siu­vi­nių pri­ra­šy­ta, iš­tai­sy­ta, kiek sva­jo­nių iš­si­pil­dė, nu­veik­ta dar­bų. Mo­kyk­la svar­bi kiek­vie­nam, ji yra pra­džia­moks­lis, ku­ris mums tei­kia ži­nių, su­pra­ti­mą apie gy­ve­ni­mą. Daug žmo­nių pri­si­lie­tė prie šios mo­kyk­los sa­vo li­ki­mais. Svei­ki­nu vi­sus su­lau­kus ju­bi­lie­jaus, lin­kiu mo­kyk­los ben­druo­me­nei iš­lik­ti drau­giš­kai ir ben­dra­dar­biau­jan­čiai, pa­de­dan­čiai vie­ni ki­tiems. Esa­me vie­nas kumš­tis tiek sa­va­me ra­te, tiek ir su vi­sa Me­din­gė­nų ben­druo­me­ne“, – kal­bė­jo Me­din­gė­nų sky­riaus ve­dė­ja.
Tve­rų gim­na­zi­jos pa­va­duo­to­ja Ele­na Jur­ku­vie­nė pri­si­mi­nė lai­ką, kai šios mo­kyk­los bu­vo su­jung­tos. Tve­riš­kiai tuo­met džiau­gė­si pa­di­dė­ju­sio­mis val­do­mis, o me­din­gė­niš­kiai nerimavo, kad bus nu­skriaus­ti. Jau sep­tin­ti me­tai, kai mo­kyk­los dir­ba drau­ge, mo­ky­to­jai ben­dra­dar­biau­ja, ren­gia šven­tes, or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nius. Be dai­nų ir šo­kių, Tve­rų gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė pa­do­va­no­jo ir di­džiu­lį tor­tą. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­jun­gė ir ki­tų sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai – Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė.
Me­din­gė­nų mo­kyk­los ben­druo­me­nę svei­ki­no ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus at­sto­vai. „Šimt­me­tis pa­si­tai­ko ne­daž­nai – iš pra­džių bu­vo pir­mo­ji me­di­nė mo­kyk­lė­lė su me­di­niais suo­lais, ra­ša­li­nėm, da­bar sun­ku tai ir įsi­vaiz­duo­ti. Žmo­nės anuo­met dir­bo su di­džiu­liu en­tu­ziaz­mu. Di­džiu­lė gar­bė ir pa­dė­ka jiems. Da­bar vis­kas kom­piu­te­ri­zuo­ta, daug nau­jų tech­no­lo­gi­jų, tik su­kis, bet ir anuo­met, ir da­bar – rei­kia mo­ky­to­jo, jo ši­lu­mos, kan­try­bės, di­de­lio ta­len­to“, – sa­kė A. Čer­nec­kis. Svei­kin­da­mas su ju­bi­lie­ju­mi, me­ras lin­kė­jo kan­try­bės, už­si­spy­ri­mo, mo­ty­va­ci­jos ir stip­ry­bės. Įteik­da­mas pa­dė­ką, pa­mi­nė­jo, kad prie jos yra ir če­kis, už ku­rį mo­kyk­los ben­druo­me­nė ga­lės įsi­gy­ti tai, ko la­biau­siai rei­kia.
Po svei­ki­ni­mų ir gra­žaus kon­cer­to vi­si iš­si­skirs­tė po mo­kyk­los erd­ves, ku­rio­se eks­po­nuo­tos pa­ro­dė­lės, bu­vo ga­li­ma pa­si­žval­gy­ti po kla­ses. Vė­liau šven­tės da­ly­viai pa­trau­kė į Me­din­gė­nų kul­tū­ros na­mus, ku­riuo­se lau­kė va­ka­ro­nė.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Sveikina Medingėnų mokyklos buvusios mokytojos senjorės.

Komentarai
Kiti straipsniai