Sekmadienis, 2021 m. sausio 17 d.

Iš „Vi­čiū­nų“ įmo­nės – į TRATC va­do­vo kė­dę!

Plun­giš­kiai pra­dė­jo juo­kau­ti: ar tik „Vi­čiū­nai“ ne­taps įdar­bi­ni­mo agen­tū­ra? Vie­nas jų dar­buo­to­jų – į „ne­pri­klau­so­mus“ vie­nos Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės val­dy­bos na­rius, ki­tas – į UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ (TRATC) va­do­vo kė­dę… Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius taip pat ku­rį lai­ką yra dir­bęs „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­čio­je įmo­nė­je… „Ar taip bus ir su UAB „Plun­gės van­de­nys“ di­rek­to­riaus pos­tu vėl įkiš sa­viš­kį?“ – klau­sė į re­dak­ci­ją pa­si­skam­bi­nęs vie­nas šios įmo­nės dar­buo­to­jų.

Nau­jas, bet ge­rai pa­žįs­ta­mas di­rek­to­rius
Gruo­džio 3 die­ną TRATC val­dy­bos po­sė­dy­je iš­rink­tas nau­jas šios įmo­nės va­do­vas – plun­giš­kiams ir tel­šiš­kiams ge­rai pa­žįs­ta­mas Vi­di­man­tas Do­mar­kas, iki šiol dir­bęs „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pei pri­klau­san­čio­je UAB „Plun­gės ko­o­pe­ra­ti­nė pre­ky­ba“.
UAB „Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tras“ di­rek­to­riaus at­ran­ka ne­la­bai sky­rė­si nuo anks­čiau vy­ku­sių Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“, „Plun­gės van­de­nys“ ir „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ „ne­pri­klau­so­mų“ val­dy­bų na­rių at­ran­kų.

„Nie­kas iš anks­to nie­ko ne­ži­no­jo“
Kon­kur­sas, kaip jau įpras­ta, są­ži­nin­gas ir tei­sin­gai įvyk­dy­tas.
Ne, nie­kas iš anks­to „ne­ži­no­jo“ kas bus iš­rink­tas TRATC-o va­do­vu. Ir tos kal­bos prieš po­rą mė­ne­sių vie­šo­je erd­vė­je, kad Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mas „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ben­dra­sa­vi­nin­kis, Ta­ry­bos na­rys ir po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ ly­de­ris Liu­das Skie­rus lan­kė­si pas Ma­žei­kių me­rą, ku­ria­me „bu­vo pa­lies­ti įvai­rūs klau­si­mai“, ga­li­ma bū­tų sa­ky­ti – ap­kal­bos. Bet kad L. Skie­rus lan­kė­si pas me­rą – tie­sa: tai pa­tvir­ti­no pats Ma­žei­kių ra­jo­no me­ras Vid­man­tas Ma­ce­vi­čius.
Ar kal­bė­ta apie TRATC-o va­do­vo pos­tą? Re­dak­ci­jos šal­ti­nių duo­me­ni­mis – taip, ta­čiau Ma­žei­kių ra­jo­no me­ras re­dak­ci­jai sa­kė, jog – ne…
Rei­kia ti­kė­ti Ma­žei­kių me­ru, rei­kia ti­kė­ti mū­sų nau­jo­sios val­džios vyk­do­mais skaid­riais kon­kur­sais ir at­ran­ko­mis, nors kir­bė­te kir­ba klau­si­mas: kaip čia da­bar yra, jog jau ke­lin­tas su „Vi­čiū­nais“ su­si­jęs žmo­gus at­si­du­ria aukš­to­se pa­rei­go­se? O dar, kai ver­ti­na ben­dra­par­tie­tis…

Biog­ra­fi­jo­je – „juo­dos dė­mės“
Plun­giš­kiams pri­sta­ty­nė­ti V. Do­mar­ko ne­rei­kia. Bu­vęs kon­ser­va­to­rių par­ti­jos na­rys yra bu­vęs ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, ir to pa­čio TRATC di­rek­to­riu­mi, ir Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­jos sek­re­to­riu­mi bei net pa­čiu vir­ši­nin­ku, ir AB „Mas­tis“ ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riu­mi…
Ir nors V. Do­mar­kas sa­vo dar­bi­nės kar­je­ros vin­gius ver­ti­na tei­gia­mai – nė iš vie­no pos­to ne­bu­vo at­leis­tas, vis­gi biog­ra­fi­jo­je yra ir skau­džių „juo­dų dė­mių“.
„Tik­rai Ta­ry­bo­je bus ke­lia­mas klau­si­mas dėl TRATC-o va­do­vo. Pri­si­me­na­me, jo „po­mė­gius“ (al­ko­ho­lio var­to­ji­mą) ir pro­ble­mas dir­bant šios įmo­nės va­do­vu ir Tel­šių ap­skri­ties vir­ši­nin­ku. Yra mo­ra­li­niai ap­ske­tai – ir tai tu­rė­tų rū­pė­ti da­bar­ti­nei val­dan­či­ą­jai dau­gu­mai. Pir­miau­sia, bu­vu­siam ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui, Ta­ry­bos na­riui Gin­ta­rui Ba­gu­žiui. Kuo bu­vu­sio Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo Al­ber­to Krau­lei­džio reup­ta­ci­ja blo­ges­nė už V. Do­mar­ko?“, – pa­pra­šy­tas įver­tin­ti kon­kur­so re­zul­ta­tus pir­ma­die­nį re­dak­ci­jai sa­kė me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Me­ras taip pat ne­nei­gė iš anks­to gir­dė­jęs kal­bų apie ga­li­mą TRATC va­do­vo pa­var­dę. „Man ne­su­pran­ta­ma, jei ki­ti trys kan­di­da­tai vi­siš­kai ne­tin­ka­mi, tai ko­dėl iš­ren­ka­mas tu­rin­tis ne ko­kią re­pu­ta­ci­ją ir di­de­les as­me­ni­nes pro­ble­mas as­muo? Ko­dėl sku­ba­ma? Ko­dėl ne­da­ro­mas nau­jas kon­ku­ras? Ne­jau ne­bė­ra ge­res­nių?“ – klau­sė me­ras.
Nau­jas TRATC va­do­vas pa­rei­gas pra­dės ei­ti ga­vus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mo tar­ny­bos pa­žy­mą dėl tin­ka­mu­mo ei­ti šias pa­rei­gas. Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad jos bus pa­lan­kios.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: UAB „Plungės kooperatinė prekyba“ dirbęs V. Domarkas grįžo į ten, kur dirbo anksčiau – TRATC vadovus.

Komentarai
Kiti straipsniai