Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Į gar­baus am­žiaus kal­va­ri­jiš­kio na­mus gel­bė­to­jai pa­te­ko tik su lauž­tu­vu

Gruo­džio 5-osios po­pie­tę prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos dar­buo­to­jams bu­vo pra­neš­ta apie su­dė­tin­gą si­tu­a­ci­ją Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je – so­cia­li­nė dar­buo­to­ja ne­ga­lė­jo pa­tek­ti į vie­ną na­mą pas se­ny­vo am­žiaus žmo­gų. Gel­bė­to­jams te­ko grieb­tis lauž­tu­vo.

Pa­gal­bos skam­bu­čio ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai su­lau­kė pra­ėju­sios sa­vai­tės ket­vir­ta­die­nį, maž­daug pu­sę pir­mos. Pra­neš­ta, jog Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je, Tven­ki­nio gat­vė­je, so­cia­li­nė dar­buo­to­ja ne­ga­li pa­tek­ti į 88 m. se­nu­ko B. D. na­mus – du­rys už­ra­kin­tos, o į bel­di­mą žmo­gus ne­re­a­ga­vo. Bai­min­ta­si, jog gar­baus am­žiaus šei­mi­nin­kui kas nors nu­ti­ko.
At­vy­kę prie nu­ro­dy­to na­mo, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai pri­ėmė spren­di­mą lauž­tis į vi­dų. Kaip vė­liau sa­kė se­niū­ni­jos dar­buo­to­ja, tro­ba yra se­no­viš­ka, su ano laik­me­čio už­rak­tais, tad juos įveik­ti bu­vo per su­dė­tin­ga.
Pir­miau­sia gais­ri­nin­kai lauž­tu­vu iš­ėmė lan­gą. Pa­te­kę vi­dun, pa­ma­tė, jog se­nu­kas gu­li par­kri­tęs ant grin­dų, prie du­rų. Ta­da lauž­tu­vu ati­da­ry­tos ir vi­di­nės du­rys, kad ga­lė­tų įei­ti me­di­kai.
Šei­mi­nin­kas bu­vo gy­vas, bet sil­pnas, ser­gan­tis, ne­be­pa­jė­gė pats at­si­kel­ti. Gel­bė­to­jai pa­dė­jo me­di­kams se­nu­ką įkel­ti į grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį, jis iš­vež­tas į li­go­ni­nę. Apie si­tu­a­ci­ją pra­neš­ta vy­riš­kio duk­rai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai