Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Tu­ne­lio ati­da­ry­mą ly­dė­jo ir ben­druo­me­nės centro įkur­tu­vės

Lap­kri­čio 29-ąją, su­da­ly­va­vę tos die­nos ar net vi­sų me­tų ren­gi­ny­je – tu­ne­lio ati­da­ry­me, po­li­ti­kai sku­bė­jo į ki­tą šven­tę – Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tro įkur­tu­ves Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo pa­ra­pi­jos na­muo­se. Čia, co­ko­li­nia­me aukš­te, įreng­tos ne­įga­lių­jų (iš­sky­rus tu­rin­čių pro­to ir (ar) psi­chi­kos ne­ga­lią) veik­loms or­ga­ni­zuo­ti skir­tos pa­tal­pos.

Pa­svei­kin­ti šei­mi­nin­kus at­vy­ko Sei­mo na­riai Jo­nas Var­ka­lys, Jur­gis Raz­ma, An­drie­jus Stan­či­kas, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, vi­ce­me­rė As­ta Bei­er­lė Ei­gir­die­nė, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai, pa­slau­gas ne­įga­lie­siems tei­kian­čių įstai­gų at­sto­vai. Pa­tal­pas pa­šven­ti­no Plun­gės de­ka­nas kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis.
Svei­kin­da­mas Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tro, ku­riam va­do­vau­ja Al­ma Bui­vy­die­nė, ben­druo­me­nę, me­ras A. Kli­šo­nis sa­kė, kad tap­ti Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tro stei­gė­ju ir per­im­ti tvar­ky­ti nuo gais­ro nu­ken­tė­ju­sį pa­ra­pi­jos pa­sta­tą Sa­vi­val­dy­bei bu­vo rim­tas iš­šū­kis. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas iš­reiš­kė vil­tį, kad žings­nis po žings­nio bus at­nau­jin­tas vi­sas sta­ti­nys, ne tik vie­nas aukš­tas, ku­ria­me šiuo me­tu jau vyks­ta Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tro veik­la.
Me­ras taip pat pa­si­džiau­gė, jog ben­druo­me­nės cen­tre Vy­tau­to gat­vė­je vi­daus pa­tal­pos su­tvar­ky­tos taip, kaip ne­daug kas ir na­muo­se tu­ri. Nors pa­sta­to at­nau­ji­ni­mo pro­jek­tas to­li gra­žu dar ne­baig­tas, ta­čiau Plun­gė­je, pa­sak A. Kli­šo­nio, jau yra vie­ta, ku­rio­je ga­li rink­tis ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų na­riai ir ras­ti sau įdo­mios veik­los. „Jei kal­ba­me apie ge­ro­vės vals­ty­bę, apie žmo­gaus oru­mą, bū­ti­na da­ry­ti tai, kuo ti­ki, ir ti­kė­ti tuo, ką da­rai. Svar­bu ne tik ši­lu­ma ir bui­ti­niai pa­to­gu­mai, bet ir žmo­giš­ku­mas, no­ras ben­drau­ti!“ – su­si­rin­ku­siems sa­kė me­ras A. Kli­šo­nis.
Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kar­tu su Plun­gės pa­ra­pi­ja, siek­da­ma plė­to­ti ir pa­ge­rin­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų pa­siū­lą, įstei­gė VšĮ „Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tras“, ku­ris įsi­kū­rė re­konst­ruo­ja­ma­me pa­sta­te Vy­tau­to g. 29.
Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tre lau­kia­mi ne­įga­lie­ji, jų šei­mų na­riai, sen­jo­rai, ki­ti ben­druo­me­nės žmo­nės, so­cia­li­nę ri­zi­ką pa­ti­rian­tys as­me­nys ar šei­mos. Lap­kri­čio 29 die­ną įstai­go­je, ku­rio­je jau įsi­kū­rė ke­le­tas ne­įga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­jų, bu­vo per­kirp­ta įkur­tu­vių juos­te­lė, skam­bė­jo mu­zi­ka, svei­ki­ni­mai ir lin­kė­ji­mai.
Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tras kar­tu su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per 2020–2022 me­tus yra nu­ma­tęs įgy­ven­din­ti in­ves­ti­ci­jų pro­jek­tą „Plun­gės ben­druo­me­nės cen­tro pa­sta­to, esan­čio Vy­tau­to g. 29, Plun­gė­je, re­konst­ra­vi­mas“ ir įreng­ti pa­tal­pas ben­drų­jų ir spe­cia­lių­jų pa­slau­gų tei­ki­mui bei gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mų gy­ven­to­jų die­nos už­im­tu­mo veik­lai or­ga­ni­zuo­ti. Nu­ma­ty­ta įsi­gy­ti ir veik­lai rei­ka­lin­gą įran­gą, bal­dus.

Komentarai
Kiti straipsniai