Šeštadienis, 2020 m. rugpjūčio 08 d.

Po re­mon­to dar­bų at­si­nau­ji­nęs mu­zie­jus pa­kvie­tė į dvi pa­ro­das

Lap­kri­čio 22 d. at­si­nau­ji­nęs Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus kvie­tė į Že­mai­ti­jos me­tams skir­tą po­pie­tę „Če Že­mai­tė­je bo­va ė bus“. Ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­ta fo­to­me­ni­nin­ko Jo­no Straz­daus­ko fo­to­gra­fi­jų pa­ro­da „Že­mai­ti­jos rū­kai“ ir is­to­ri­ko-kraš­to­ty­ri­nin­ko Sau­liaus Ka­vec­ko pa­ro­da „Že­mai­ti­jos is­to­ri­jos at­spin­džiai Gi­lio­gi­rio dva­ro bib­lio­te­kos rin­ki­niuo­se“.

„Šir­dis ky­la aukš­tyn pa­gal­vo­jus, kad ga­lų ga­le mu­zie­jus nu­si­me­ta re­mon­to plunks­nas, ir mus pa­sie­kė pir­mo­ji eks­po­zi­ci­ja, skir­ta Že­mai­ti­jos me­tams. At­min­tis yra nai­ki­na­ma, sve­ti­mų jė­gų nie­ki­na­ma, bet ga­lų ga­le pri­si­ke­lia kaip fe­nik­sas iš pe­le­nų mū­sų at­min­tin“, – ren­gi­nį pra­dė­jo mu­zie­jaus di­rek­to­rius Vy­tas Rut­kaus­kas.
Kai bu­vo dva­rų kul­tū­ros me­tai, ap­va­ži­nė­jus Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bę, pri­skai­čiuo­ta apie 14 ūkių, ku­riuos bu­vo ga­li­ma pri­ly­gin­ti dva­rams. Vie­nin­te­lis iš jų at­gi­jo ir įga­vo kvė­pa­vi­mą – Gi­lio­gi­rio dva­ras.
Po Ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo dva­ras bu­vo grą­žin­tas S. Ka­vec­ko šei­mai. Jau ket­vir­ti me­tai yra tra­di­ci­ja lie­pos 6-ąją dva­re gie­do­ti him­ną. Ta pro­ga pa­ren­gia­ma ir dar kas nors gra­žaus. Šie­met bu­vo or­ga­ni­zuo­ta iš­li­ku­sių Že­mai­ti­jos me­di­nių dva­re­lių ta­py­bos dar­bų pa­ro­da, ku­ri pa­puo­šė mu­zie­jaus sie­nas.
Že­mai­čių že­mė­je yra iš­li­kę apie 20 me­di­nių dva­rų. „Žmo­nės iš­ei­na, pa­sta­tai su­nyks­ta, o kny­ga tu­ri sa­vy­bę iš­lik­ti – kad ir Ogins­kio pri­si­mi­ni­mai iš­li­ko ir da­bar ke­liau­ja po pa­sau­lį. Ma­giš­ka kny­gos trau­ka ma­ne jau se­no­kai yra už­val­džiu­si. Kai kal­bė­jo­me su mu­zie­jaus di­rek­to­riu­mi, pa­sa­kiau, kad tu­riu ne­di­de­lę kny­gų len­ty­ną su Že­mai­ti­jos is­to­ri­ja bū­tų ga­li­ma su­reng­ti eks­po­zi­ci­ją, ku­rią da­bar ir ma­to­te. Gra­žaus vi­siems pa­si­bu­vi­mo su kny­ga, o Gi­lio­gi­rio dva­ras va­sa­ros me­tu vi­sa­da at­vi­ras no­rin­tiems ap­si­lan­ky­ti“, – sa­kė S. Ka­vec­kas. V. Rut­kaus­kas re­ziu­muo­da­mas sa­kė, kad Gi­lio­gi­rio dva­ras – bręs­tan­tis ir at­si­gau­nan­tis kul­tū­ros sklai­dos ži­di­nys.
Ki­to­je tą va­ka­rą pri­sta­ty­to­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mos nuo­trau­kos, ku­rio­je – fo­to­me­ni­nin­ko J. Straz­daus­ko Že­mai­ti­jos rū­kai. Pa­ro­dos au­to­rius pa­sa­ko­jo, kad rū­kus pra­dė­jo fo­to­gra­fuo­ti pa­ma­žu, il­gai­niui ap­si­skai­čia­vo marš­ru­tą, ka­da rei­kia iš­va­žiuo­ti iš na­mų, kad spė­tų už­fik­suo­ti rū­ko gro­žį nuo­trau­ko­je. Pa­ro­do­je esan­ti di­džio­ji da­lis rū­kų už­fik­suo­ta va­žiuo­jant iki Kryž­kal­nio. „Rū­kas yra fan­tas­tiš­kas da­ly­kas. 2 va­lan­dą nak­ties iš­va­žiuo­da­vau, o maž­daug apie 4 va­lan­dą pra­de­da kil­ti rū­kas. Anks­tų ry­tą sau­lė pra­de­da te­kė­ti, vis­ką ap­gau­bia mis­tiš­ka at­mos­fe­ra, ima gie­do­ti gai­džiai, at­si­gau­na vi­sas kai­mas“, – sa­kė J. Straz­daus­kas.
Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir ki­ti sve­čiai – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to doc. dr. Va­cys Vai­va­da, kraš­tie­tis Vla­dis­lo­vas Jo­ni­ka, dai­no­mis ren­gi­nį nu­spal­vi­no Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro fol­klo­ro an­sam­blis „Ka­da­gi­nis“.

 

Da­lia BARCYTĖ

 

Nuotraukoje: Renginio metu buvo galima pavartyti ir apžiūrėti Giliogirio dvaro bibliotekos lobius.

Komentarai
Kiti straipsniai