Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Pės­čių­jų per­ėjo­je par­trenk­tas se­nu­kas

Žie­miš­ką ant­ra­die­nio po­pie­tę Plun­gė­je, pa­grin­di­nė­je mies­to gat­vė­je, įvy­ko skau­di eis­mo ne­lai­mė – ne­re­gu­liuo­ja­mo­je pės­čių­jų per­ėjo­je bu­vo par­trenk­tas gar­baus am­žiaus vy­riš­kis. Į de­vin­tą de­šim­tį įko­pęs su­žeis­tas se­nu­kas at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je.

Ga­vę pra­ne­ši­mus, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos ir po­li­ci­jos eki­pa­žai į ne­lai­mės vie­tą iš­sku­bė­jo gruo­džio 3 die­ną, prieš pat 14 va­lan­dą. Nu­ro­dy­ta, jog J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, ties 38-uo­ju na­mu, yra įvy­ku­si ava­ri­ja, ku­rio­je nu­ken­tė­jo žmo­gus.
Kaip sa­kė Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė, ne­lai­mė įvy­ko ant kal­no, kur yra ne­re­gu­liuo­ja­ma pės­čių­jų per­ėja, prieš pat po­sū­kį į A. Vaiš­vi­los gat­vę.
Apie 13.52 va­lan­dą šio­je vie­to­je „Su­ba­ru Fo­res­ter“ vai­ra­vęs 59 me­tų vy­ras rė­žė­si į 82 me­tų se­nu­ką, pė­di­nu­sį per mi­nė­tą pės­čių­jų per­ėją.
Par­trenk­tą plun­giš­kį grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai įkė­lė į sa­vo au­to­mo­bi­lį ir iš­ve­žė į li­go­ni­nę. Su­žeis­ta­jam diag­no­zuo­tas juos­mens slanks­te­lio lū­ži­mas, jis pa­gul­dy­tas į trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių.
Pa­rei­gū­nės I. Juš­kai­tės ži­nio­mis, „Su­ba­ru“ vai­ruo­to­jas tei­si­no­si ne­pa­ste­bė­jęs į pės­čių­jų per­ėją įžen­gu­sio žmo­gaus dėl blo­go ma­to­mu­mo – jam į akis spi­gi­no ryš­ki sau­lė, ke­lio dan­ga bu­vo šla­pia.
Tiek vai­ruo­to­jas (gi­męs 1960 m.), tiek nu­ken­tė­ju­sy­sis (gi­męs 1937 m.) bu­vo blai­vūs. Dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 281 str. 1 da­lį (kas vai­ruo­da­mas pa­žei­dė ke­lių eis­mo sau­gu­mo tai­syk­les, jei­gu dėl to įvy­ko eis­mo įvy­kis, dėl ku­rio bu­vo ne­sun­kiai su­trik­dy­ta ki­to žmo­gaus svei­ka­ta, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų).

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Šioje vietoje per pėsčiųjų perėją ėjusio pagyvenusio vyriškio vairuotojas teigė nepastebėjęs.

https://www.facebook.com/group (Pranešk, kur policija Plungės rajone) nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai