Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Pa­siau­tė­jo prie pre­ky­bos cen­tro: kumš­čiais – į gal­vą, spy­riais – į tar­pu­ko­jį

Šiuo me­tu Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas Ri­man­tas Ku­kaus­kas (gim. 1988 m.) die­nas lei­džia už gro­tų. Ne kar­tą anks­čiau teis­tas, į smur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus lin­kęs vy­ras lap­kri­čio pa­bai­go­je iš­gir­do dar vie­ną nuosp­ren­dį – už tai, kad vie­šo­je, prie vie­no pre­ky­bos cen­tro Plun­gė­je, mu­šė žmo­gų.

Dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (BK 284 str.) kal­ti­na­mam R. Ku­kaus­kui nuosp­ren­dis Plun­gės apy­lin­kės teis­me pa­skelb­tas lap­kri­čio 28 die­ną. Ne­ma­lo­nu­mų jis pri­si­da­rė šių me­tų va­sa­rą.
Teis­mas nu­sta­tė, jog lie­pos 2-osios va­ka­rą, jau po 22 va­lan­dos, mi­nė­tas as­muo ėmė siau­tė­ti vie­šo­je vie­to­je – pre­ky­bos cen­tro „Ma­xi­ma“ kie­me, esan­čia­me Plun­gė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je.
R. Ku­kaus­kas kal­tin­tas tuo, jog įžū­liais veiks­mais, pa­si­reiš­ku­siais fi­zi­nio smur­to pa­nau­do­ji­mu nu­ken­tė­ju­sio­jo A. J. at­žvil­giu, de­monst­ra­vo ne­pa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį bei tvar­ką: ki­lus kon­flik­tui, R. Ku­kaus­kas pa­si­vi­jo nuo jo sprun­kan­tį A. J. ir puo­lė jį muš­ti.
Iš pra­džių kumš­čiu smo­gė nu­ken­tė­ju­sia­jam į pa­kau­šio sri­tį, dėl ko nu­ken­tė­ju­sy­sis nu­griu­vo ant že­mės. Ta­da spy­rė ne ma­žiau kaip ke­tu­ris kar­tus vy­riš­kiui į įvai­rias kū­no vie­tas. Kliu­vo ir į gal­vą, ir į tarp­ko­jį. Nu­ken­tė­ju­sy­sis A. J. pa­ty­rė gal­vos ir ly­ti­nių or­ga­nų su­mu­ši­mą. Su­ža­lo­ji­mai trak­tuo­ti kaip ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.
Nu­sta­ty­ta, jog nu­si­kal­ti­mo me­tu R. Ku­kaus­kas bu­vo ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio. Tai – sun­ki­nan­ti ap­lin­ky­bė. Ža­lą nu­ken­tė­ju­sia­jam dėl su­ga­din­to te­le­fo­no jis at­ly­gi­no ir at­si­pra­šė, gai­lė­jo­si dėl sa­vo po­el­gio, vy­rai su­si­tai­kė, tai – leng­vi­nan­čios ap­lin­ky­bės.
R. Ku­kaus­ko pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas – ne­sun­kus, ta­čiau jis nu­si­kal­to ne pir­mą kar­tą, bū­da­mas teis­tas už smur­ti­nius nu­si­kal­ti­mus. Teis­mas tai įver­ti­no kaip ne­no­rą tai­sy­tis ir kaip iš­va­dų dėl ne­tin­ka­mo el­ge­sio ne­da­ry­mą.
Be to, pro­ble­mų pri­si­da­rė baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo me­tu, ne­si­lai­kė pro­ba­ci­jos są­ly­gų, da­rė nau­jus tei­sės pa­žei­di­mus. Jam šių me­tų rug­pjū­čio 27 die­ną net­gi bu­vo pa­nai­kin­tas baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mas pa­gal anks­tes­nį nuosp­ren­dį (pri­im­tą per­nai va­sa­rį), tad da­bar kal­ti­na­ma­sis ir taip at­lie­ka lais­vės at­ėmi­mo baus­mę.
Už tai, kad lie­pos 2-osios va­ka­rą vie­šo­je vie­to­je mu­šė žmo­gų, R. Ku­kaus­kui dar šiek tiek pri­dė­ta – nu­teis­tas ter­mi­nuo­tu lais­vės at­ėmi­mu pus­me­čiui. Tie­sa, baus­mė su­ma­žin­ti­na treč­da­liu, bet su­ben­dri­nus baus­mes su anks­tes­niu nuosp­ren­džiu, vis tiek jam dar teks pa­bū­ti 6 mė­ne­sius pa­tai­sos na­muo­se.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai