Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Ku­liuo­se gir­tas vai­ruo­to­jas įva­žia­vo į tven­ki­nį

Vie­nas „Volks­wa­gen Golf“ vai­ruo­to­jas, šeš­ta­die­nio po­pie­tę rai­žęs po Ku­lių mies­te­lį, bu­vo jau tiek „už­si­py­lęs“ akis ir sme­ge­nis, kad vi­siš­kai ne­be­sio­rien­ta­vo, kur ke­lias, o kur tven­ki­nys… Ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams te­ko „žve­jo­ti“ jo au­to­mo­bi­lį.

Šis įvy­kis nu­ti­ko lap­kri­čio 30 die­ną. Prieš pat 13 va­lan­dą Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Ku­lių mies­te­ly­je, pir­ma­ja­me tven­ki­ny­je, esan­čia­me J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, skęs­ta au­to­mo­bi­lis.
Kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, gel­bė­to­jams at­vy­kus į nu­ro­dy­tą vie­tą, jau bu­vo at­va­žia­vu­si po­li­ci­ja, o iš­si­ka­pa­no­jęs šla­pias vai­ruo­to­jas sė­dė­jo jų au­to­mo­bi­ly­je. Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, jis vie­ti­nis, iš tos pa­čios se­niū­ni­jos, gi­męs 1977 me­tais. Vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas sun­kus gir­tu­mo laips­nis – 3,47 pro­mi­lės.
„Skrai­duo­lio“ trans­por­to prie­mo­nė mir­ko tven­ki­ny­je – maž­daug 10–15 met­rų nuo kran­to. „Gol­fas“ be­veik vi­sas bu­vo pa­ni­ręs po van­de­niu – ma­tė­si tik sto­gas.
Vie­nam gel­bė­to­jui te­ko vilk­tis hid­ro kos­tiu­mą ir bris­ti į tven­ki­nį. Už­ka­bi­nus ly­ną su kab­liu, au­to­mo­bi­liu­kas sėk­min­gai iš­trauk­tas iš van­dens.

Asociatyvi 15min.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai