Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

Ga­ra­žų ben­dri­jo­je de­gė „Cit­ro­en“ mar­kės au­to­mo­bi­lis

Gruo­džio 2-osios po­pie­tę, prieš pat pu­sę pir­mos, Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą, jog Gan­din­gos gat­vės ga­ra­žuo­se de­ga leng­va­sis au­to­mo­bi­lis.

Ug­nia­ge­siai nu­sku­bė­jo į nu­ro­dy­tą vie­tą. Pa­aiš­kė­jo, jog ga­ra­žų ben­dri­jo­je „Si­re­na“, esan­čio­je Gan­din­gos g. 5, bu­vo už­si­de­gęs „Cit­ro­en Xsa­ra“, pri­klau­san­tis V. Ž., ta­čiau ug­nis bu­vo nu­mal­šin­ta dar prieš at­vyks­tant gel­bė­to­jams.
Gais­ras įsi­plies­kė au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne, po prie­ki­niu pa­ne­liu. Lieps­na ap­ga­di­no pa­ne­lį, įski­lo prie­ki­nis stik­las. Įvy­kis ti­ria­mas.

Komentarai
Kiti straipsniai