Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

„Sta­tė­me, sta­tė­me ir pa­ga­liau pa­sta­tė­me!“ –

pri­si­min­da­mas ani­ma­ci­nio fil­mu­ko he­ro­jaus Kul­vers­tu­ko pa­sa­ky­mą, per tu­ne­lio ati­da­ry­mo šven­tę pra­ėju­sį penk­ta­die­nį apie am­žiaus sta­ty­bą juo­ka­vo Sei­mo na­rys An­drie­jus Stan­či­kas.
Iš­ties, jau net pa­tys svei­kin­to­jai do­rai ne­be­pri­si­mi­nė, nuo ka­da bu­vo pla­nuo­ja­ma su­jung­ti dvi mies­to da­lis, ku­rias sky­rė ge­le­žin­ke­lis, ne vie­ną de­šimt­me­tį pri­ver­tęs vai­ruo­to­jus kan­triai lauk­ti il­go­se ei­lė­se, kol ga­lės pa­siek­ti ki­tą mies­to pu­sę.

Vie­niems pra­džia bu­vo 2015-ie­ji, kai Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pa­si­ra­šė šio pro­jek­to jung­ti­nės veik­los su­tar­tį, ki­tiems – 2009-ie­ji, kai bu­vo skir­tos pir­mos lė­šos tech­ni­niam pro­jek­tui pa­reng­ti, o kai kam – ir pra­ėju­sio am­žiaus sep­tin­tas de­šimt­me­tis, kai pra­dė­ta apie tai gal­vo­ti…
Lap­kri­čio 29-oji Plun­gė­je – ne­ei­li­nė die­na. Ne dėl to, kad tą­dien mies­te bu­vo gau­su įvai­rių šven­čių ir ren­gi­nių – mies­to eg­lu­tės įžie­bi­mas, ben­druo­me­nės cen­tro ati­da­ry­mas, mal­tie­čių ak­ci­ja… Svar­biau­sias ir džiu­giau­sias ak­cen­tas – iš­sva­jo­to tu­ne­lio ati­da­ry­mas, į ku­rio ce­re­mo­ni­ją mies­tie­čiai, ne­žiū­rint lie­tin­go oro, trau­kė bū­re­liais. Kaip ir po­li­ti­kai, gar­bin­gi sve­čiai… Am­žiaus sta­ty­ba pa­va­din­tas ir daug po­li­ti­nių rie­te­nų kė­lęs tu­ne­lis tą­dien pa­ga­liau vir­to kū­nu.
Ce­re­mo­ni­ja, ku­rios ati­da­ry­mas bu­vo nu­ma­ty­tas 11 val., ge­ro­kai vė­la­vo, nes į ją at­vyk­ti lai­ku ne­spė­jo, anot Sei­mo na­rio Jo­no Var­ka­lio, prie tu­ne­lio at­si­ra­di­mo daug pri­si­dė­ję bu­vęs Mi­nist­ras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ir Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius.
Gar­bin­gų sve­čių iš­kil­mė­se ne­trū­ko – juk, kaip sa­kė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus An­dre­je­vas, tai ne­ei­li­nis įvy­kis vi­so­je res­pub­li­ko­je: „Vie­nu me­tu Lie­tu­vo­je star­ta­vo net ke­tu­ri tu­ne­lių pro­jek­tai, plun­giš­kis baig­tas ant­ras (po Ma­ri­jam­po­lės), o ki­ti du yra dar­bų pra­džios sta­di­jos“.
Be vie­tos po­li­ti­kų ir jau aukš­čiau iš­var­din­tų gar­bin­gų sve­čių, šven­tė­je bu­vo Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Sei­mo na­rys Jur­gis Raz­ma, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Ad­mi­nist­ra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Re­mi­gi­jus Lip­ke­vi­čius, AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas – Ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ros di­rek­ci­jos di­rek­to­rius Ka­ro­lis San­kov­ski, AB „Lat­vi­jas til­ti“ tech­ni­nis di­rek­to­rius An­drejs Boč­kar­jov bei įmo­nės Vil­niaus fi­lia­lo va­do­vė Re­gi­na Bar­kaus­kie­nė, UAB „Plun­gės la­gū­na“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Da­rius Bie­liaus­kas, Plun­gės ra­jo­no pra­mo­ni­nin­kų są­jun­gos pre­zi­den­tas An­ta­nas Bo­ru­mas, UAB „Plent­pro­jek­tas“ pro­jek­tų va­do­vai Ai­va­ras Vil­ke­lis ir An­drius Sir­tau­tas, AB „Eu­ro­via Lie­tu­va“ di­rek­to­rius Va­ka­rų re­gio­nui Ar­tū­ras Va­lys, UAB „Pa­sta­tų diag­nos­ti­ka ir sta­ty­ba“ va­do­vas Ge­di­mi­nas But­kus, sta­ty­bos in­ži­nie­rius Ro­mu­al­das Ma­žo­na­vi­čius, bu­vęs AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ge­le­žin­ke­lių in­fra­struk­tū­ros di­rek­ci­jos Tech­ni­nės in­teg­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Mar­ty­nas Ge­da­mins­kas.
17 mė­ne­sių tru­kęs tu­ne­lio įren­gi­mas plun­giš­kiams ir ypač mies­to sve­čiams su­kė­lė ne­ma­žai ne­pa­to­gu­mų. Tad ne­nuos­ta­bu, kad svei­ki­ni­mo kal­bo­je me­ras A. Kli­šo­nis pa­si­džiau­gė žmo­nių kan­try­be ir dė­ko­jo jiems už tai, taip pat – su­dė­tin­gą tarp­tau­ti­nį kon­kur­są or­ga­ni­za­vu­siems Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams, pro­jek­to ran­go­vams, ku­rie iš­lai­kė gra­fi­kuo­se nu­ma­ty­tą dar­bo tem­pą ir tu­ne­lį eks­plo­a­tuo­ti ati­da­vė kaip ir bu­vo su­pla­nuo­ta.
„Už šį tu­ne­lį, ger­bia­mi plun­giš­kiai, pir­miau­siai tu­ri­te pa­dė­ko­ti sau: jei ne­bū­tu­mė­te bu­vę to­kie ak­ty­vūs, jo ir šian­dien ne­tu­rė­tu­mė­te, ta­čiau jū­sų pa­stan­gos, kaip ma­to­te, bu­vo įver­tin­tos“, – at­kak­lų že­mai­čių cha­rak­te­rį ak­cen­ta­vo Sei­mo na­rys A. But­ke­vi­čius, ėjęs Vy­riau­sy­bės va­do­vo pa­rei­gas. Jam ant­ri­no ir Su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro pa­rei­gas ėjęs R. Sin­ke­vi­čius – esą jo ka­bi­ne­te ne­ti­lo te­le­fo­nas su Plun­gės mies­to ko­du, du­rys ne­už­si­da­rė nuo Plun­gės pa­siun­ti­nių vi­zi­tų!
Plun­giš­kių iš­rink­tas Sei­mo na­rys su­si­rin­ku­siems sve­čiams pri­mi­nė, kad ne vie­nas til­tas tu­ri sa­vo var­dą, tad pa­siū­lė pa­gal­vo­ti, ar tu­ne­liui ne­ver­tė­tų su­teik­ti Plun­gės mies­to gar­bės na­rio Bro­nis­la­vo Lu­bio var­dą.
Po svei­ki­ni­mo kal­bų, prieš iš­kil­min­gą sim­bo­li­nės juos­te­lės per­kir­pi­mą, Plun­gės Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čios kle­bo­nas Vy­tau­tas Ged­vai­nis pa­šven­ti­no tu­ne­lį.
Tuoj po to se­kė ga­lu­ti­nis šven­tės ce­re­mo­ni­jos akor­das – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir gar­bin­gi sve­čiai bu­vo pa­kvies­ti per­kirp­ti sta­ti­nio dar­bų pa­bai­gą ir jo eks­plo­a­ta­vi­mo pra­džią sim­bo­li­zuo­jan­čią įkur­tu­vių juos­te­lę.

Trum­pai apie pro­jek­tą ir tu­ne­lį

* Tu­ne­lio aukš­tis – 4,5 m, il­gis – 57 m, plo­tis – 8 m, yra dvi eis­mo juos­tos au­to­mo­bi­liams, pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas, prieš­tu­ne­lio il­gis – 270 m, nuo­ly­dis – 7 proc.
* Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti bu­vo skir­tas 4 678 993,29 eur. ES fon­dų lė­šų fi­nan­sa­vi­mas, taip pat – 674 257,83 eur. Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės biu­dže­to bei 151 446,87 eur. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų.
* Pro­jek­tas „Tu­ne­li­nio via­du­ko po ge­le­žin­ke­liu Plun­gės m. Da­riaus ir Gi­rė­no g. įren­gi­mas“ įgy­ven­din­tas Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos ir ak­ci­nės ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“.
* Šis pro­jek­tas sa­vo dar­bų ap­im­ti­mi bu­vo pats di­džiau­sias ir su­dė­tin­giau­sias, koks ap­skri­tai ka­da nors yra bu­vęs sa­vi­val­dy­bė­je.
* Tarp­tau­ti­nį kon­kur­są lai­mė­ję ran­go­vai te­sė­jo įsi­pa­rei­go­ji­mus ir tu­ne­lį po ge­le­žin­ke­liu Plun­gės mies­te pa­sta­tė per 17 mė­ne­sių.
* Tu­ne­lio sie­no­je (pės­čių­jų ta­ko sie­no­je) įreng­ta in­for­ma­ci­nė len­ta apie tu­ne­lį. Ją šven­tės me­tu ati­deng­ti su­teik­ta gar­bė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riaus ve­dė­jai Jū­ra­tei Gar­čins­kai­tei, Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas ei­nan­čiam Ar­vy­dui Liu­ti­kai, Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­jui To­mui Jo­ciui, Bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jai Li­nai Gal­di­kie­nei.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Lapkričio 29-ąją, perkirpdami simbolinę juostelę, garbingi svečiai atidarė dvi miesto dalis sujungusį tunelį.

Komentarai
Kiti straipsniai