Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

Pus­am­žis vai­ruo­to­jas rė­žė­si į su­kan­tį kai­rėn au­to­mo­bi­lį

Skau­di eis­mo ne­lai­mė įvy­ko lap­kri­čio 27-osios va­ka­rą ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai: pus­am­žis vai­ruo­to­jas ta­ra­na­vo be­si­su­kan­tį jau­ną vai­ruo­to­ją, pas­ta­ra­sis su sa­vo au­to­mo­bi­liu nu­skri­do į grio­vį. Pri­rei­kė ir me­di­kų pa­gal­bos.

Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, jog ava­ri­ja Plun­gės ra­jo­ne įvy­ko tre­čia­die­nio pa­va­ka­rę, po penk­tos va­lan­dos.
Ke­lio Plungė–Vėžaičiai 10,9 ki­lo­met­re au­to­mo­bi­lį „VW Pas­sat“ vai­ra­vęs 49 me­tų tel­šiš­kis ne­leis­ti­no­je vie­to­je prieš san­kry­žą len­kė ki­tą to pa­ties mo­de­lio au­to­mo­bi­lį, ku­ris jau bai­gė suk­ti į kai­rę, ir į jį at­si­tren­kė.
Kai­rėn no­rė­jęs pa­suk­ti au­to­mo­bi­lis dėl smū­gio nu­lė­kė nuo ke­lio į grio­vį. Nu­ken­tė­jo 21 me­tų vai­ruo­to­jas – ji me­di­kai iš­ve­žė į pri­ėmi­mo sky­rių, vai­ki­nas bu­vo pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę. Abu vai­ruo­to­jai bu­vo blai­vūs.
In­ter­ne­to pus­la­py­je „Fa­ce­bo­ok“, vie­no­je gru­pė­je, vai­ruo­to­jai ko­men­ta­vo, jog ava­ri­ja įvy­ko už ka­vi­nės „Žem­so­da“, kur yra san­kry­ža į kai­rę, link Juo­dei­kių. Bū­tent ten no­rė­jo pa­suk­ti jau­nas vai­ruo­to­jas, kai į jį rė­žė­si vi­są ko­lo­ną au­to­mo­bi­lių su­gal­vo­jęs ap­lenk­ti pus­am­žis vy­ras.

Asociatyvi delfi.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai