Šeštadienis, 2021 m. rugsėjo 25 d.

Plun­gės dziu­dis­tai įnir­tin­gai ko­vė­si Pa­ne­vė­žy­je ir Ry­go­je

Lap­kri­čio 23–24 die­no­mis Pa­ne­vė­žy­je vy­ko tarp­tau­ti­nis tur­ny­ras, skir­tas Lie­tu­vos ka­rių die­nai pa­mi­nė­ti.

Tur­ny­re da­ly­va­vo apie 640 spor­ti­nin­kai iš Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos. Ko­vo­to­jai bu­vo vai­ši­na­mi ka­rei­viš­ka ko­še, ga­lė­jo da­ly­vau­ti ka­rei­vių pa­ruoš­to­se rung­ty­se.
Pir­mą­ją die­ną ge­riau­siai se­kė­si ir čem­pio­nų var­dus iš­ko­vo­jo Ro­kas Šat­kaus­kas ir Ei­man­tas Ja­kas.
Ant­rą­sias vie­tas už­ėmė Ei­ri­das Ri­ma­vi­čius ir Er­vi­nas Ži­lius.
Tre­čio­sios vie­tos ati­te­ko Dei­vi­dui Ja­kui, Ro­kui Ged­mi­nui ir Vy­gir­dui Nar­kui.
Penk­ti li­ko Jus­tas Gra­baus­kas ir Ar­nas Bie­liaus­kas, abu ko­vo­to­jai pa­sie­kė po tris per­ga­les ir tik per plau­ką li­ko be me­da­lių.
An­trą die­ną ge­riau­siai se­kė­si mer­gai­tėms. Nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po Bar­bo­ra En­drie­ku­tė ir Ru­gi­lė Sta­siu­ly­tė. Pas­ta­ro­ji ko­vo­je su Bal­ta­ru­si­jos spor­ti­nin­ke pa­de­monst­ra­vo že­mai­tiš­ką cha­rak­te­rį ir, po įtemp­tos ko­vos pra­te­si­me iš­plė­šu­si per­ga­lę, ta­po čem­pio­ne.
Fi­na­li­nę ko­vą prieš la­bai stip­rų Bal­ta­ru­si­jos ko­vo­to­ją pra­lo­šė Ma­jus Pet­raus­kas ir li­ko ant­ras.
Gied­rė Kau­liū­tė ir Ig­nas Stan­ke­vi­čius iš­ko­vo­jo tre­či­ą­sias vie­tas. Ne­daug trū­ko iki me­da­lio Lu­kui Mic­ke­vi­čiui. Jis, pra­lai­mė­jęs pus­fi­na­ly­je, nu­si­lei­do ir ko­vo­je dėl tre­čios vie­tos, tad li­ko penk­tas.
* * *
Šeš­ta­die­nį Ry­go­je tarp­tau­ti­nia­me su­au­gu­sių tur­ny­re ko­vė­si trys plun­giš­kiai.
Ge­riau­siai se­kė­si an­trą vie­tą iš­ko­voj­usiam Ro­ber­tui Zim­kui.
Jus­tas Raz­mus ir Mar­ty­nas Za­bu­ras pra­lai­mė­jo ko­vas dėl bron­zos me­da­lių ir li­ko penk­ti.
Tai pui­kus jau­nuo­lių pa­si­ro­dy­mas su­au­gu­sių tur­ny­re.
Tre­ne­riai An­ta­nas Kas­tec­kas, Ed­var­das Ži­lius ir Ro­ber­tas Zim­kus džiau­gia­si spor­ti­nin­kų per­ga­lė­mis.

Plungės SRC inf.

Nuotraukoje: Iš kairės E. Žilius, E. Jakas, N. Rimavičius, treneris E. Žilius, V. Narkus, D. Meškauskas.

Komentarai
Kiti straipsniai