Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Ug­dy­mo įstai­go­se trūksta spe­cia­lio­sios pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės lap­kri­čio mė­ne­sio Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pa­tvir­tin­tos 2018-ųjų me­tų švie­ti­mo įstai­gų veik­los ata­skai­tos. Po pri­sta­ty­mo nu­tar­ta, kad ata­skai­tos pri­sta­to­mos per vė­lai, kai in­for­ma­ci­ja ne­bė­ra ak­tu­a­li, tad 2019-ųjų me­tų ata­skai­tas nu­spręs­ta pri­sta­ty­ti at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio–­ko­vo mė­ne­siais. Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas no­rė­tų, kad bū­tų iš­sa­miai iš­ana­li­zuo­tos mo­kyk­lų stip­ry­bės, sil­pny­bės, ga­li­my­bės ir grės­mės. Anot jo, to­kia in­for­ma­ci­ja ata­skai­to­se yra bū­ti­na.

Di­džiau­sia sa­vi­val­dy­bės ug­dy­mo įstai­ga daug pro­ble­mų ne­tu­ri

Pir­mo­ji veik­los ata­skai­ta – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos. Ją pri­sta­tė gim­na­zi­jos Ta­ry­bos pir­mi­nin­kė Aud­ro­nė Rup­šie­nė. 2018 m. gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų per­so­na­las, ly­gi­nat su anks­tes­niais me­tais, su­ma­žė­jo 7 proc. Ata­skai­ti­niais me­tais bu­vo įves­tas eta­ti­nis ap­mo­kė­ji­mas, dau­gu­ma gim­na­zi­jos mo­ky­to­jų (74 proc.) dir­ba pil­nu eta­tu. Mo­ky­to­jų am­žiaus vi­dur­kis pas­ta­rai­siais me­tais di­dė­ja, 2018 m. vy­res­ni ne­gu 50 me­tų mo­ky­to­jai su­da­rė 56 proc. ben­dro mo­ky­to­jų skai­čiaus. Mo­ki­nių skai­čius su­ma­žė­jo ne­žy­miai. Pa­grin­di­nio ug­dy­mo pro­gra­mą bai­gė 38 mo­ki­niai, vi­du­ri­nio – 48 abi­tu­rien­tai. „Gy­ve­na­me ge­rai, dar­bi­nė at­mos­fe­ra pui­ki. To­bu­lė­ji­mui ri­bų nė­ra, tad sten­gia­mės, kiek ga­li­me. Džiau­gia­mės įves­tu eta­ti­niu ap­mo­kė­ji­mu. Ūki­niai da­liai pi­ni­gų vis rei­kia, šiuo me­tu jie rei­ka­lin­gi vamz­dy­nų pro­ble­mai iš­spręs­ti. Taip pat dau­gė­ja mo­ki­nių su spe­cia­liai­siais po­rei­kiais, at­ei­ty­je, ti­kė­ti­na, tai su­kels pro­ble­mų. De­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad mo­ki­nys ge­rai jaus­tų­si, pil­do­me in­di­vi­du­a­lios veik­los pla­nus, kal­ba­mės su vai­kais“, – pa­sa­ko­jo A. Rup­šie­nė. Ak­cen­tuo­ta, kad gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė no­ri ir tė­vus įtrauk­ti į ug­dy­mo įstai­gos veik­lą, or­ga­ni­zuo­ja tri­ša­lius po­kal­bius tarp tė­vų, vai­kų ir mo­ky­to­jų. Da­ro­mi tė­vų su­si­rin­ki­mai, tiek ben­dri, tiek kla­sė­se. Vie­na iš pro­ble­mų – su­dė­tin­ga tė­vus pri­sik­vies­ti į mo­kyk­lą, ta­čiau šio­je sri­ty­je taip pat dir­ba­ma, ieš­ko­ma įdo­mių lek­to­rių. Anot A. Rup­šie­nės, tė­vų auk­lė­ji­mas yra sun­kio­ji da­lis, vis­gi rei­kia ir tai da­ry­ti. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad gim­na­zi­jos bė­da – se­nas vamz­dy­nas, ku­ris yra tar­si pa­slėp­ta „bom­ba“ ir vie­ną die­ną ga­li ne­at­lai­ky­ti. 2023 m. pa­gal pla­ną gim­na­zi­jo­je nu­ma­ty­ta re­no­va­ci­ja, ta­čiau šią pro­ble­mą rei­kė­tų iš­spręs­ti jau ki­tais me­tais.

Su­lau­kė pa­sta­bų dėl mokiniams ne­tei­kia­mos spe­cia­lio­sios pa­gal­bos

Apie ata­skai­ti­nius me­tus Tve­rų gim­na­zi­jo­je pa­sa­ko­jo di­rek­to­rė Gi­ta­na Kuž­mars­ky­tė. Pra­ėju­siais me­tais ug­dy­mo įstai­go­je dir­bo 36 mo­ky­to­jai (Tve­rų gim­na­zi­jo­je – 16,1025 eta­to, Me­din­gė­nų ug­dy­mo sky­riu­je – 9,4457 eta­to). Sie­kiant pa­ge­rin­ti ug­dy­mo ko­ky­bę, įsi­gy­ta 10 kom­piu­te­rių, 20 plan­še­čių, iš­ma­nio­ji len­ta, ro­bo­tų pro­gra­ma­vi­mui, mul­ti­me­di­jos ek­ra­nai ir kt. Bu­vo ug­do­ma 18 spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­čių mo­ki­nių, 14 – pa­gal pri­tai­ky­tas pro­gra­mas, 4 – pa­gal in­di­vi­du­a­li­zuo­tas pro­gra­mas. Už­tik­ri­na­mas mo­ki­nių sau­gu­mas lau­kiant au­to­bu­so, įreng­ta po­il­sio zo­na, o už sau­gią ap­lin­ką at­sa­kin­ga vi­sa gim­na­zi­jos ben­druo­me­nė. Sau­gu­mui už­tik­rin­ti bu­vo įreng­tos vaiz­do ka­me­ros, lie­tu­vių kal­bos ka­bi­ne­te pa­keis­tas ap­švie­ti­mas. Or­ga­ni­zuo­ti tė­vų su­si­ti­ki­mai, ku­rių me­tu tė­vai su­pa­žin­din­ti su mo­ki­nių pa­sie­ki­mais, lan­ko­mu­mu, ap­tar­tos iš­ki­lu­sios pro­ble­mos. Vy­ko tė­vų va­lan­dos, ku­rių me­tu tė­vai kar­tu su vai­ku, mo­ky­to­ju tu­rė­jo ga­li­my­bę ap­tar­ti as­me­ni­nę mo­ki­nio pa­žan­gą, lū­kes­čius ir sie­kius. Ak­ty­viai vyk­do­mas ne­for­ma­lu­sis švie­ti­mas, gim­na­zi­jo­je – 12 už­si­ė­mi­mų, Me­din­gė­nuo­se – 5. Prie pro­ble­mų di­rek­to­rė pa­mi­nė­jo, kad ka­bi­ne­tų lan­gams rei­ka­lin­gos ža­liu­zės, iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kų gru­pei stin­ga žai­di­mų aikš­te­lės, pras­ta rū­sio būk­lė. Me­din­gė­nų ug­dy­mo sky­riu­je rei­ka­lin­gas spor­to sa­lės re­mon­tas, pra­stos būk­lės šil­dy­mo sis­te­mos vamz­dy­nai bei kiau­ras ko­ri­do­riaus į spor­to sa­lę sto­gas.
Po ata­skai­tos pri­sta­ty­mo Al­fre­das Moc­kus do­mė­jo­si, ko­dėl šie­met Tve­rų gim­na­zi­jo­je nė­ra tei­kia­ma spe­cia­lio­ji pe­da­go­gi­nė pa­gal­ba mo­ki­niams. „Rug­sė­jo 1-ąją tu­rė­jo­te per­žiū­rė­ti eta­tus. Pa­gal mo­ki­nių skai­čių jū­sų tu­ri­mi eta­tai ne­ati­tin­ka to, kaip tu­rė­tų bū­ti pa­gal pri­im­tą Ta­ry­bos spren­di­mą dėl spe­cia­lio­sios pa­gal­bos tei­ki­mo. Šiuo me­tu jūs to­kios pa­gal­bos ne­tei­kia­te“, – ak­cen­ta­vo A. Moc­kus. G. Kuž­mars­ky­tė at­sa­kė, kad nuo spa­lio 1-osios spe­cia­lu­sis pe­da­go­gas (tu­rė­jęs 0,25 eta­to) pa­reiš­kė no­rą teik­ti šią pa­gal­bą Me­din­gė­nų sky­riu­je, nes ten mo­ki­nių su mi­nė­tais po­rei­kiais taip pat yra. Ben­dru su­ta­ri­mu taip ir bu­vo pa­da­ry­ta. La­bai rei­kė­jo pa­di­din­ti lo­go­pe­do tei­kia­mą pa­gal­bą, tad nuo šių moks­lo me­tų jo eta­to gim­na­zi­jo­je da­lis – 0,75. Spe­cia­lio­jo pe­da­go­go gim­na­zi­jo­je nė­ra, ta­čiau yra mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jai, kaip mi­nė­ta, di­des­nis lo­go­pe­do eta­tas. Eta­tų skai­čius nė­ra vir­ši­ja­mas, jis ga­li bū­ti ko­re­guo­ja­mas ben­dru mo­kyk­los ben­druo­me­nės su­ta­ri­mu.
Moc­kus gim­na­zi­jos di­rek­to­rei tu­rė­jo ir dau­giau pa­sta­bų. Anot jo, dar­buo­to­jų at­sto­vai nė­ra in­for­muo­ja­mi dėl dar­bo už­mo­kes­čio fon­do pa­si­kei­ti­mų, į ates­ta­ci­nę ko­mi­si­ją ne­įtrauk­tas prof­są­jun­gos dar­buo­to­jų at­sto­vas, ko­lek­ty­vi­nė su­tar­tis vil­ki­na­ma ir ne­aiš­ku, ka­da bus pa­si­ra­šy­ta. Sa­vi­val­dy­bės au­di­to ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad bu­hal­te­ri­jo­je yra ne­tvar­kos, vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras gim­na­zi­ją tik­ri­no du kar­tus ir abu kar­tus tu­rė­jo pa­sta­bų. „Tu­ri­te 2,5 eta­to ad­mi­nist­ra­ci­jai, bet su­si­da­ro įspū­dis, kad ad­mi­nist­ra­ci­ja nesu­si­tvar­ko su už­duo­ti­mis ar­ba ne­spė­ja to pa­da­ry­ti. Kaip jums at­ro­do?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rys. Iš­sa­ky­tų prie­kaiš­tų G. Kuž­mars­ky­tė ne­pri­si­ė­mė, jos ma­ny­mu, ad­mi­nist­ra­ci­ja dir­ba pui­kiai.

Ava­ri­nės būk­lės ūki­nius pa­sta­tus ža­dė­ta su­tvar­ky­ti

Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­ėju­sių me­tų veik­lą pri­sta­tė di­rek­to­rius Si­gi­tas Ka­žu­kaus­kas. Anot jo, 2018 m. ypač di­de­lis dė­me­sys skir­tas spe­cia­lių­jų po­rei­kių mo­ki­niams. 9 mo­kė­si pa­gal in­di­vi­du­a­li­zuo­tą pro­gra­mą, o 3 pri­tai­ky­tos ben­dro­sios ug­dy­mo pro­gra­mos. Mo­kyk­lo­je dir­bo lo­go­pe­das (0,25 eta­to), ku­ris pa­dė­jo mo­ki­niams įveik­ti kal­bos su­tri­ki­mus, psi­cho­lo­gas (0,5 eta­to), ta­čiau mo­kyk­la ne­tu­ri spe­cia­lio­jo pe­da­go­go, o nuo 2018 m. gruo­džio 7 d. – ir psi­cho­lo­go. Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ug­dy­mo ap­lin­kos ge­ri­ni­mui ir mo­der­ni­za­vi­mui, pa­gal ga­li­my­bes re­mon­tuo­tos kla­sės, spor­to sa­lės grin­dys, rū­bi­nė­je ir kla­sė­se (se­na­ja­me pa­sta­te) pa­keis­ti lan­gai, vi­sos kla­sės kom­piu­te­ri­zuo­tos, nu­pirk­ta kon­vek­ci­nė kros­nis val­gyk­lai. Pa­mi­nė­jo, kad rei­ka­lin­gas mo­kyk­los me­di­nio pa­sta­to ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas, rei­kė­tų nau­jų mo­kyk­li­nių suo­lų, di­des­nių pa­tal­pų bib­lio­te­kai, ūki­niai pa­sta­tai yra ava­ri­nės būk­lės, sa­kė, jog me­ras ža­dė­jo, kad pa­va­sa­rį jų re­mon­tui gal­būt at­si­ras lė­šų. A. Moc­kus tei­ra­vo­si, ar šių pa­sta­tų ava­ri­nė būk­lė ne­ke­lia pa­vo­jaus vai­kų sau­gu­mui. Mo­kyk­los di­rek­to­rius at­sa­kė, kad pa­vo­jaus nė­ra, tai dau­giau es­te­ti­nė pro­ble­ma. Vai­kai ten ne­la­bai lan­ko­si, pa­sta­tai dau­giau pro­ble­mų ke­lia ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui, nes ten yra pa­gal­bi­nės pa­tal­pos, ga­ra­žas. Al­gi­man­tas Mic­kus pa­ste­bė­jo, kad mo­kyk­lo­je mo­kė­si 81 mo­ki­nys, iš ku­rių 61 yra pa­ve­ža­mas į/iš mo­kyk­los. „Kaip spė­ja­te vai­kus su­ve­žio­ti?“, – klau­sė Ta­ry­bos na­rys. S. Ka­žu­kaus­kas sa­kė, kad mo­kyk­la tu­ri sa­vo au­to­bu­są, taip pat pa­de­da ve­žė­jas. Kal­bant apie ne­for­ma­lų­jį ug­dy­mą, vai­kai nu­ken­čia, ta­čiau ma­no­ma, kad ne­ma­žas pro­cen­tas vai­kų į bū­re­lius spė­ja.

Pa­ta­rė daž­niau bels­tis į Sa­vi­val­dy­bės du­ris

Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lo­je 2018 m. mo­kė­si 147 mo­ki­niai. Ben­dras me­ti­nis mo­ky­mo­si vi­dur­kis – 8,201 ba­lų. Gro­ti for­te­pi­jo­nu mo­kė­si 31 mo­ki­nys, akor­de­o­nu – 8, pu­čia­mai­siais – 36, kan­klė­mis – 2, smui­ku – 14, gi­ta­ra – 7, so­li­nio dai­na­vi­mo – 3, cho­ri­nio dai­na­vi­mo – 9, dai­lės – 36. Ne­for­ma­lio­jo vai­kų švie­ti­mo pa­žy­mė­ji­mai įteik­ti 19 (mu­zi­kos ir dai­lės) mo­ki­nių, moks­lo pa­žan­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai – 6 (sa­vi­raiš­kos ir iš­plės­ti­nio ug­dy­mo) moks­lei­viams. Ata­skai­ti­niais me­tais me­no mo­kyk­lo­je dir­bo 21 dar­buo­to­jas: 6 ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo ir 15 pe­da­go­gų. 7 mo­ky­to­jai at­vyks­ta į dar­bą iš ki­tų ra­jo­nų. Pe­da­go­gų am­žiaus vi­dur­kis – 42 me­tai. „Džiau­gia­mės nau­jo­mis pa­tal­po­mis, pro­ble­mas sten­gia­mės iš­spręs­ti sa­vo­mis jė­go­mis. Ne­pik­tnau­džiau­ja­me bels­da­mie­si į sa­vi­val­dy­bės du­ris su lė­šų pra­šy­mais, nors po­rei­kis yra di­džiu­lis. Da­ly­vau­ja­me ne vie­na­me pro­jek­te, ne­tru­kus pra­dė­si­me vyk­dy­ti lai­mė­tą pro­jek­tą, ku­rį įgy­ven­din­da­mi įsi­gy­si­me tri­jų di­men­si­jų mo­lio spaus­din­tu­vą. Mū­sų mo­kyk­la per Lie­tu­vą Rie­ta­vo var­dą ne­ša oriai ir vi­siems tuo rei­kė­tų di­džiuo­tis“, – kal­bė­jo lai­ki­nai me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas ei­nan­tis Ne­ri­jus Ja­sins­kas.
A. Moc­kus mo­kyk­los di­rek­to­riui pa­ta­rė ne­bi­jo­ti bels­tis į Sa­vi­val­dy­bės du­ris, nes kuo dau­giau pa­vyks „iš­si­muš­ti“ pi­ni­gų, tuo dau­giau bus pa­da­ro­ma Rie­ta­vo la­bui.

Dau­gė­jant vai­kų, lop­še­ly­je-dar­že­ly­je da­ro­si per ankš­ta

Rie­ta­vo lop­še­lį-dar­že­lį 2018 m. vi­du­ti­niš­kai lan­kė 210 vai­kų, iš jų 43 – prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes. Bu­vo ug­do­mi 6 vai­kai, tu­rin­tys spe­cia­lių­jų ug­dy­mo po­rei­kių (3 vai­kais dau­giau ne­gu 2017 m.). 24 vai­kams, tu­rin­tiems kal­bos ir kal­bė­ji­mo su­tri­ki­mų, bu­vo tei­kia­ma lo­go­pe­do pa­gal­ba, ta­čiau šios pa­gal­bos po­rei­kis yra di­des­nis, nei įstai­ga ga­li su­teik­ti. Ata­skai­ti­niais me­tais bu­vo kom­piu­te­ri­zuo­tos dar­bo vie­tos, įves­tas be­vie­lis in­ter­ne­tas, at­nau­jin­tas švie­ti­mo, pa­gal­bos spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tas, įsi­gy­ti nau­ji vir­tu­vės blo­ko bal­dai. Pa­klaus­ta apie lop­še­lį-dar­že­lį ka­muo­jan­čias pro­ble­mas, jo di­rek­to­rė Ste­fa Ste­po­na­vi­čiu­tė sa­kė, kad ne­pa­vyks­ta pa­ten­kin­ti vi­sų tė­vų pra­šy­mų pri­im­ti vai­kus į įstai­gą, trūks­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lių, bū­ti­na lie­taus nuo­te­kų vamz­dy­no re­no­va­ci­ja, jau­čia­mas pa­tal­pų trū­ku­mas – nė­ra spor­to sa­lės, ma­ža pa­tal­pa bu­hal­te­ri­jai, ki­tiems ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jams. „Ti­ki­mės, kad at­ei­nan­čiais me­tais tu­rė­si­me spe­cia­lų­jį pe­da­go­gą ir ga­lė­si­me teik­ti rei­kia­mą pa­gal­bą vai­kams. Tu­ri­me tris mo­ky­to­jų pa­dė­jė­jus, jie sten­gia­si to­bu­lin­ti sa­vo kom­pe­ten­ci­jas bei su­teik­ti pa­gal­bą jau da­bar. Dau­gė­ja vai­kų ir ne­be­tel­pa­me į esa­mas pa­tal­pas, to­dėl at­ei­ty­je rei­kė­tų dar­že­lio prie­sta­to. Ar­ti­miau­sias spren­di­mas bū­tų iš­kel­ti prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus gru­pę į gim­na­zi­ją. Ta­da at­si­ras­tų dau­giau vie­tos ma­žes­niems vai­kams.
Dė­ko­ja­me už vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės įren­gi­mą, ta­čiau no­ri­me at­nau­jin­ti aikš­te­les vi­so­je dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je, kad kiek­vie­na gru­pė tu­rė­tų už­tek­ti­nai vie­tos vai­kams ug­dy­tis. Šį pa­va­sa­rį iš­ki­lo nau­ja bė­da – lie­taus nuo­te­kų vamz­dy­nai ir tra­sos ne­be­at­lie­ka sa­vo funk­ci­jų ir rū­siuo­se bei pa­čio­je te­ri­to­ri­jo­je lai­ko­si drėg­mė“, – pa­sa­ko­jo įstai­gos va­do­vė. A. Moc­kui pa­klau­sus, kur vai­kai spor­tuo­ja, kai ne­tu­ri­ma spor­to sa­lės, at­sa­ky­ta, kad su­ka­ma­si iš pa­dė­ties ir spor­tuo­ja­ma ko­ri­do­riu­je, kuo da­giau lai­ko sten­gia­ma­si bū­ti lau­ke, tu­ri­ma vie­na spor­to sa­lė, ku­ria vi­si nau­do­ja­si pa­gal su­da­ry­tus gra­fi­kus.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: A. Mockus (kairėje) švietimo įstaigų vadovams turėjo nemažai klausimų ir pastabų.

Komentarai
Kiti straipsniai