Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Tven­ki­ny­je – ne­gy­vas jau­nas vy­ras

Šeš­ta­die­nio ry­tą prie va­di­na­mo „Nor­fos“ tven­ki­nu­ko, esan­čio tarp Pa­lan­kės ir Rie­ta­vo gat­vių, at­vy­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Pa­aiš­kė­jo, jog van­dens tel­ki­ny­je ras­tas jau­no vy­ro kū­nas su smur­to žy­mė­mis.

Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, ne­gy­vas žmo­gus van­de­ny­je ap­tik­tas lap­kri­čio 23 die­ną, maž­daug 8 va­lan­dą.
Jau­nas vy­ras van­dens tel­ki­ny­je bu­vo ar­čiau Rie­ta­vo gat­vės. Pa­aiš­kė­jo, jog tai 1991 m. gi­męs plun­giš­kis.
Mi­ru­siam vy­rui ant vei­do ma­tė­si krau­jos­ru­vos. Mir­ties prie­žas­tis ir ap­lin­ky­bės nu­sta­ti­nė­ja­mos.
Lap­kri­čio 25-osios ry­tą kal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Re­a­ga­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė In­gri­da Juš­kai­tė sa­kė, jog ne­gy­vą žmo­gų van­de­ny­je pir­mo­ji pa­ma­tė plun­giš­kė mo­te­ris ve­džio­da­ma šu­niu­ką.
Vy­riš­kis plū­du­ria­vo prie pat kran­to. Po­li­ci­nin­kams, anot I. Juš­kai­tės, jis bu­vo ži­no­mas – ne­ven­gė tau­re­lės, sir­go epi­lep­si­ja, gy­ve­no V. Ma­čer­nio gat­vė­je, va­di­na­ma­ja­me 49 ben­dra­bu­ty­je.
Su­mu­ši­mai ant mi­ru­sio­jo ant vei­do, pa­sak pa­rei­gū­nės, at­ro­dė esan­tys jau iš se­niau, tad ga­li bū­ti, jog nak­ties me­tu žmo­gus pats ne­ty­čia įkri­to į van­de­nį ir nu­sken­do, bet tiks­les­nes iš­va­das, kaip mi­nė­ta, pa­teiks eks­per­tai.

Komentarai
Kiti straipsniai