Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

„Tai iš kur tas kva­pas? Ar kas nors tu­ri at­sa­ky­mą?“

Tre­čia­die­nį Rietavo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sa­lė­je vy­ko ne­ei­li­nis su­si­ti­ki­mas, ku­rio ini­cia­to­rius – na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Tel­šių de­par­ta­men­tas. Jo tiks­las – su­in­te­re­suo­tų ša­lių su­si­ti­ki­mas sie­kiant ap­tar­ti esa­mą si­tu­a­ci­ją dėl blo­gų kva­pų, sklin­dan­čių iš UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ ir ap­žvelg­ti įvyk­dy­tos kva­pų kon­tro­lės re­zul­ta­tus.

Pa­tik­ri­ni­mo me­tu ko­mi­si­jai pa­vy­ko ap­tik­ti blo­gą kva­pą

„Pro­ble­mą tu­ri­me, anks­čiau ji bu­vo labai ašt­ri. Pra­ėju­si va­sa­ra dar nie­ko, bet va­sa­ra prieš tai bu­vo ypa­tin­gai sun­ki pe­lai­tiš­kiams ir Rie­ta­vo gy­ven­to­jams. Ne­rei­kė­jo klau­sy­tis nei gy­ven­to­jų skun­dų, už­te­ko iš­ei­ti į gat­vę, kad pats užuos­tum. O jei ne­ty­čia pa­lik­da­vai pra­vi­rą lan­gą, ne­bū­da­vo kuo kvė­puo­ti. Po įvy­ku­sio pa­si­ta­ri­mo pro­ble­ma su­ma­žė­jo, kva­pas karts nuo kar­to bu­vo, bet, ma­tyt, įmo­nė kaž­kaip ap­si­tvar­kė“, – su­si­ti­ki­mą pra­dė­jo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Tel­šių de­par­ta­men­to vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­ja Da­lia Nor­vai­šie­nė su­si­rin­ku­sie­siems pri­sta­tė įvy­kių ei­gą. „Ge­riau­sias šios pro­ble­mos spren­di­mas yra kom­pro­mi­so ieš­ko­ji­mas, to­dėl ir nu­ta­rė­me da­ry­ti šį su­si­ti­ki­mą. Pra­ėju­sį ru­de­nį jau bu­vo­me su­si­ti­kę ir ta te­ma kal­bė­jo­me. Ta­da pa­sa­ko­jau, kad grį­žu­si po atos­to­gų ra­dau vi­są šūs­nį Pe­lai­čių ir Rie­ta­vo gy­ven­to­jų skun­dų dėl blo­go kva­po. Šią va­sa­rą si­tu­a­ci­ja pa­si­kar­to­jo, ne­si­no­rė­tų, kad tai tap­tų ten­den­ci­ja, to­dėl da­bar ap­tar­ki­me, kas da­ro­ma ir ką dar bū­tų ga­li­ma pa­da­ry­ti, jog si­tu­a­ci­ja ne­be­si­kar­to­tų“, – kal­bė­jo vieš­nia. Anot D. Nor­vai­šie­nės, lie­pos mė­ne­sį re­gist­ruo­ta dau­gy­bė skun­dų dėl ga­li­mai blo­gų kva­pų, sklin­dan­čių iš UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“.
Lie­pos 23 d. bu­vo su­da­ry­ta kva­pų kon­tro­lės ko­mi­si­ja, o 24 d. ko­mi­si­ja su­si­rin­ko ga­li­mo kva­po pa­tik­ri­ni­mo vie­to­je. Su­si­ti­ki­mo me­tu ko­mi­si­jai pa­vy­ko už­fik­suo­ti kva­pą. Nu­sta­ty­ta, kad sklin­dan­tis kva­pas ga­li bū­ti su­si­jęs su mi­nė­tos įmo­nės vyk­do­ma ūki­ne ko­mer­ci­ne veik­la. Ši in­for­ma­ci­ja bu­vo iš­siųs­ta ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms. Pra­šy­ta pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ar sta­ti­niai ir pa­tal­pos nau­do­ja­mi pa­gal pa­skir­tį, ar ati­tin­ka nu­sta­ty­tus rei­ka­la­vi­mus, ar įmo­nės veik­lo­je nė­ra tech­no­lo­gi­nių pro­ce­sų pa­žei­di­mų, ar vyk­do­ma veik­la ne­pa­žei­džia li­cen­ci­jos ar­ba lei­di­me nu­ro­dy­tų są­ly­gų. Spa­lio vi­du­ry­je su­lauk­ta at­sa­ky­mo, kad įmo­nė pa­žei­dė iš­duo­to tar­šos lei­di­mo są­ly­gas. Ant­ras kva­pų kon­tro­lės eta­pas už­si­bai­gė, ir skun­das bu­vo per­siųs­tas ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tui to­les­niam nag­ri­nė­ji­mui.
D. Nor­vai­šie­nė trum­pai pri­sta­tė ir hi­gie­nos nor­mų pa­si­kei­ti­mus, ku­rie įsi­ga­lio­jo nuo lap­kri­čio 1-osios. Vie­nas iš jų – pa­si­kei­tu­si kva­po kon­cen­tra­ci­jos ver­tė. Anks­čiau bu­vo lei­džia­mi 8 eu­ro­pi­niai kva­po vie­ne­tai gy­ve­na­mo­jo­je ap­lin­ko­je, o nuo 2024 m. bus ga­li­mi 5 kva­po vie­ne­tai. Iki tol nu­ma­ty­tas per­ei­na­ma­sis lai­ko­tar­pis, per ku­rį įmo­nės ga­lės pa­si­ruoš­ti šioms nau­jo­vėms. Kad bū­tų leng­viau įsi­vaiz­duo­ti, kas yra kva­po vie­ne­tai, pa­teik­tas pa­vyz­dys, kad ką tik nu­pjau­tos žo­lės kva­pas tu­ri 20 kva­po vie­ne­tų. Esant 1 eu­ro­pi­niam kva­po vie­ne­tui, 50 proc. žmo­nių nie­ko ne­užuo­džia.

Tech­no­lo­gi­nių pa­žei­di­mų ne­nu­sta­tė

Rie­ta­vo vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Al­vy­das Mont­vy­das sa­kė, kad at­lie­kant pa­tik­ri­ni­mą UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“, tech­no­lo­gi­nių pa­žei­di­mų ne­nu­sta­ty­ta. Pa­tik­ri­ni­mo me­tu ras­ti sa­ni­ta­ri­niai hi­gie­ni­niai pa­žei­di­mai, ku­rie ne­tu­ri įta­kos blo­go kva­po at­si­ra­di­mui. „At­li­kus pa­tik­ri­ni­mą, mū­sų tar­ny­ba pa­ra­šė raš­tą ir spa­lio 28 d. at­lik­tas pla­ni­nis įmo­nės pa­tik­ri­ni­mas. Jo me­tu tech­no­lo­gi­nių pa­žei­di­mų taip pat ne­bu­vo nu­sta­ty­ta. Tai nė­ra pa­žei­di­mas, bet pa­ste­bė­jo­me, kad įmo­nė­je ne­to­ly­giai pa­skirs­ty­tas ža­lia­vos per­dir­bi­mo lai­kas. Už­sa­ky­mai for­muo­ja­mi va­ka­re, ma­ši­nos iš­va­žiuo­ja ry­te, o grįž­ta su ža­lia­va dar­bo die­nos pa­bai­go­je ir tuo­met vyks­ta pa­grin­di­nė veik­la įmo­nė­je“, – sa­kė A. Mont­vy­das.

Ne­nu­sta­ty­ta ir oro tar­šos ap­lin­ko­je pa­žei­di­mų

Šiau­lių ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Plun­gės ra­jo­no agen­tū­ros vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ne­ri­jus Ab­lin­gis mi­nė­jo, kad iš ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros bu­vo gau­tas raš­tas įver­tin­ti, kaip įmo­nė lai­ko­si tar­šos lei­di­me nu­sta­ty­tų są­ly­gų, o į tai įei­na nuo­te­kų tvar­ky­mas ir ap­lin­kos oro tar­šos są­ly­gos. At­li­kus ne­pla­ni­nį įmo­nės pa­tik­ri­ni­mą, sie­kiant ob­jek­ty­viai įver­tin­ti įmo­nės veik­lą, bu­vo pa­im­ti ap­lin­kos oro tar­šos šal­ti­nių iš­me­ta­mų ter­ša­lų ty­ri­mai, iš ku­rių pa­aiš­kė­jo, kad ap­lin­kos oro tar­šos val­dy­mo pa­žei­di­mų nė­ra. Ap­tik­ti pa­žei­di­mai su­si­ję su nuo­te­kų val­dy­mu, ta­čiau su kva­pais jie nie­ko ben­dro ne­tu­ri. Nors pa­žei­di­mai ir ne­bu­vo nu­sta­ty­ti, ta­čiau abi­pu­siu su­si­ta­ri­mu nu­tar­ta, kad įmo­nė pa­ruoš prie­mo­nių pla­ną oro tar­šai ma­žin­ti ir blo­giems kva­pams slo­pin­ti. Me­tų ga­le bus tik­ri­na­ma, kaip įmo­nė vyk­do šį pla­ną.

Tai iš kur vis­gi tas kva­pas?

Ga­lop ne­be­iš­tvė­ręs sa­vi­val­dy­bės me­ras klau­sė, tai iš kur ta­da tas kva­pas, ar kas nors tu­ri at­sa­ky­mą. Jei no­ri, įmo­nė tuos kva­pus kaž­kaip ge­ba val­dy­ti, nes kar­tais jų vi­sai ne­si­jau­čia. Kaip vie­na iš prie­žas­čių bu­vo įvar­dy­ta su­ge­du­si pro­duk­ci­ja, tad me­ras at­sa­kė, kad pa­pras­čiau­sias bū­das tai iš­spręs­ti – to­kios pro­duk­ci­jos ne­vež­ti.
Pe­lai­čių ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Jur­gi­ta Grik­šie­nė pa­si­da­li­no kal­bo­mis, sklin­dan­čio­mis tarp žmo­nių, kad blo­gi kva­pai ap­lin­ko­je at­si­ran­da dėl fil­trų ar per ma­žos de­gi­ni­mo tem­pe­ra­tū­ros sie­kiant tau­py­ti du­jas. Mo­te­ris klau­sė pa­tik­ri­ni­mus at­li­ku­sių įstai­gų at­sto­vų, ar šie da­ly­kai bu­vo tik­ri­na­mi. At­sa­ky­ta, kad tem­pe­ra­tū­ros pa­ki­ti­mus bū­tų ga­li­ma at­sek­ti pa­tik­ri­ni­mo me­tu. Tik­rin­ta bu­vo ir tuo­met, kai ap­lin­ko­je bu­vo jau­čia­mas blo­gas kva­pas, ta­čiau ir tuo­met tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mų įmo­nė­je ne­pa­ste­bė­ta, rei­kia­ma de­gi­ni­mo tem­pe­ra­tū­ra bu­vo iš­lai­ko­ma.
Su­tei­kus žo­dį UAB „Rie­ta­vo ve­te­ri­na­ri­nė sa­ni­ta­ri­ja“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui tech­ni­kai Eval­dui Spu­džiui, jis pa­sa­ko­jo apie tech­ni­kos to­bu­li­ni­mus, ku­rie da­ro­mi sie­kiant su­ma­žin­ti ga­li­mą blo­go kva­po at­si­ra­di­mą, kva­pų mo­de­lia­vi­mo ty­ri­mo už­sa­ky­mą. E. Spu­dys taip pat sa­kė, kad ir jis pats ne­ži­no, kaip tuos kva­pus su­val­dy­ti, ta­čiau ne­abe­jo­ja, kad įmo­nei pa­vyks su­ma­žin­ti kva­pus, ir Pe­lai­čių gy­ven­to­jų jie ne­be­pa­sieks.
Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė mi­nė­jo, kad šią va­sa­rą Rie­ta­vas džiau­gė­si, nes blo­gų kva­pų bu­vo ma­žiau, ta­čiau įta­kos tu­rė­jo ir tai, kad vė­jas bu­vo ne Rie­ta­vo pu­sėn. „O ką jau­tė Pe­lai­čių gy­ven­to­jai? Kai nu­vy­ko ko­mi­si­ja, vie­no­je pu­sė­je kva­po vi­sai ne­si­jau­tė, o ki­to­je ne­bu­vo kuo kvė­puo­ti. Mes nie­ko ne­pa­sie­kė­me, tie­siog Rie­ta­vui pa­si­se­kė, kad vė­jas bu­vo ki­tos kryp­ties“, – sa­kė ji. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pri­pa­ži­no, jog įmo­nė pa­da­rė ne­ma­žai tei­gia­mų da­ly­kų nuo pas­ku­ti­nio­jo su­si­ti­ki­mo, ta­čiau to ne­ga­na. Pra­ėju­si va­sa­ra są­ly­gi­nai bu­vo ne­blo­ga. Anot jo, sa­vi­val­dy­bė nė­ra su­in­te­re­suo­ta šią įmo­nę suž­lug­dy­ti, nes ten dir­ba mū­sų žmo­nės, tai yra ver­slas. Iš ki­tos pu­sės, vis­kas tu­ri ri­bas. Su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je nu­tar­ta, kad ki­tų me­tų pir­mo­je pu­sė­je bus or­ga­ni­zuo­ja­mas pa­na­šaus po­bū­džio su­si­ti­ki­mas, bus žiū­ri­ma, ko­kių po­ky­čių per tą lai­ką pa­siek­ta.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot D. Norvaišienės tiek praėjusią vasarą, tiek šią, gauta daug laiškų iš Pelaičių ir Rietavo gyventojų, dėl blogų kvapų gyvenamojoje aplinkoje.

Komentarai
Kiti straipsniai