Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Smur­ta­vo prieš su­gy­ven­ti­nę – dirbs vie­šuo­sius dar­bus ir mo­ky­sis ge­ro el­ge­sio

Į smur­tą ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je da­bar re­a­guo­ja­ma žai­biš­kai: už­te­ko plun­giš­kiui Vy­tau­tui Nor­bu­tui (gim. 1981 m.) vie­ną kar­tą trenk­ti su­gy­ven­ti­nei per skruos­tą, iš­kart smur­tau­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas, už­da­ry­tas į areš­ti­nę ir jau po mė­ne­sio nu­teis­tas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 str. 1 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas ar­ti­ma­jam). Ko­kia baus­mė jam pa­skir­ta, pa­aiš­kė­jo lap­kri­čio 25 die­ną.

Plun­gės apy­lin­kės teis­me V. Nor­bu­to by­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, vy­riš­kio at­žvil­giu su­ra­šy­tas teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas.
Anks­čiau ne­teis­tas, nie­kur ne­dir­ban­tis plun­giš­kis ne­ma­lo­nu­mų pri­si­da­rė maž­daug prieš mė­ne­sį – spa­lio 22-osios va­ka­rą, apie 19 va­lan­dą. Tuo me­tu jis bu­vo ap­svai­gęs nuo al­ko­ho­lio ir ėmė na­muo­se smur­tau­ti prieš su­gy­ven­ti­nę. Ki­lus kon­flik­tui, V. Nor­bu­tas tren­kė sa­vo mo­te­riš­kei per kai­rį skruos­tą. Nu­ken­tė­ju­sio­ji pa­ty­rė fi­zi­nį skaus­mą. Be to, smur­tą na­muo­se ma­tė ir ne­pil­na­me­tė mer­gai­tė.
To už­te­ko – iš­kvies­ta po­li­ci­ja mu­šei­ką „su­pa­ka­vo“ ir iš­ve­žė į da­bok­lę, kad nu­si­ra­min­tų. Pa­lei­do tik ki­tą die­ną.
Kal­ti­na­ma­sis V. Nor­bu­tas su jam pa­reikš­tu įta­ri­mu su­ti­ko ir gai­lė­jo­si dėl po­el­gio.
Teis­mas kon­sta­ta­vo, jog plun­giš­kis pa­da­rė ne­sun­kų ty­či­nį nu­si­kal­ti­mą, at­si­žvel­gė į jo as­me­ny­bę ir pa­sky­rė vie­šų­jų dar­bų baus­mę, ku­rią iš­kart su­ma­ži­no treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė baus­mė – 4 mė­ne­siai dar­bų, ne­at­ly­gin­ti­nai dir­bant po 15 va­lan­dų per mė­ne­sį vi­suo­me­nės la­bui. Be to, smur­tau­to­jas įpa­rei­go­tas da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­je pro­gra­mo­je – 4 mė­ne­sius mo­ky­sis ge­ro el­ge­sio.
Jei su to­kia baus­me ne­su­tiks, per 14 die­nų ga­lės pra­šy­ti, kad bū­tų su­reng­tas by­los nag­ri­nė­ji­mas teis­me. Ki­tu at­ve­ju įsi­tei­sė­jęs teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas bus ne­skun­džia­mas.

Mo­des­ta LIMONTAITĖ

Komentarai
Kiti straipsniai