Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Prie de­šimties spor­to ša­kų pra­šo pri­dė­ti dar vie­ną – lau­ko te­ni­są

Spor­to ta­ry­bos na­riai lap­kri­čio 19-osios die­nos po­sė­dy­je bu­vo su­pa­žin­din­ti su da­bar­ti­ne si­tu­a­ci­ja Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre (SRC) bei iš­gir­do, jog gru­pe­lė plun­giš­kių pa­gei­dau­ja dar vie­nos spor­to ša­kos tre­ne­rio – no­rė­tų, kad vai­kus tre­ni­ruo­tų lau­ko te­ni­so tre­ne­ris.

Apie Plun­gės SRC veik­lą kal­bė­jęs di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las pa­sa­ko­jo, jog šiuo me­tu pas juos dir­ba 24 tre­ne­riai, cen­tras mū­sų vai­kams ir jau­ni­mui ga­li pa­siū­ly­ti de­šimt spor­to ša­kų: tin­kli­nį, krep­ši­nį, reg­bį, sun­ki­ą­ją at­le­ti­ką, leng­vą­ją at­le­ti­ką, orien­ta­vi­mo­si spor­tą, dziu­do, bai­da­rių ir ka­no­jų ir­kla­vi­mo spor­tą, bu­ria­vi­mą, šach­ma­tus. Spor­tuo­jan­čių tik­rai ne­trūks­ta – me­tų pra­džio­je są­ra­še bu­vo 490 as­me­nų, o da­bar – 512. Pa­sak A. Vir­ši­lo, tai net pus­šim­čiu dau­giau, nei tu­rė­tų bū­ti.
Di­rek­to­rius pa­sa­ko­jo apie SRC veik­lą, tu­ri­mas spor­to ba­zes, Plun­gė­je or­ga­ni­zuo­ja­mas var­žy­bas ir spor­to ren­gi­nius, apie vai­kų iš­vy­kas į var­žy­bas ki­tuo­se mies­tuo­se, apie nau­jo­ves ir pro­ble­mas.
Be pa­grin­di­nio fi­nan­sa­vi­mo iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, šiek tiek pi­ni­gų sa­vo veik­lai SRC su­ren­ka iš ki­tų šal­ti­nių. Pa­vyz­džiui, mė­ne­sio mo­kes­tis tė­vams už vai­kų ug­dy­mą šie­met pa­sieks 34 tūks­tan­čius eu­rų, o ki­tą­met tu­rė­tų bū­ti kiek dau­giau (šie­met mo­kes­tis pa­di­din­tas). Pi­ni­gai la­bai pa­si­tar­nau­ja iš­vy­koms į var­žy­bas, bet lė­šų trans­por­tui vis tiek trūks­ta. Va­di­na­mie­ji du pro­cen­tai, ku­riuos ski­ria gy­ven­to­jai, pri­si­de­da la­bai ne­žy­miai – gau­na­mi du ar trys šim­tai eu­rų. Rė­mė­jai kas­met pri­si­de­da pen­kiais ar še­šiais tūks­tan­čiais eu­rų, daž­niau­siai nu­ro­do kon­kre­čią re­mia­mą ko­man­dą.
Kal­bė­da­mas apie spor­to ba­zes, A. Vir­ši­las ap­gai­les­ta­vo, jog Plun­gė­je nie­kaip ne­su­lau­kia­me nau­jo spor­to kom­plek­so – da­bar­ti­nė si­tu­a­ci­ja bent jau va­di­na­mo­jo­je Mi­ni­jos („Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“) spor­to sa­lė­je yra la­bai pras­ta. Ne ką ge­riau – ir Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­to sa­lė­je, ku­rio­je re­mon­tas ne­da­ry­tas nuo ko­kių 1960-ųjų. O ir­kla­vi­mo ba­zę di­rek­to­rius pa­va­di­no tie­siog tra­ge­di­ja…
Po­sė­džiau­to­jai pa­ste­bė­jo, jog cen­trui rei­kė­tų pa­dir­bė­ti su pro­jek­tais – pi­ni­gų ga­li­ma pri­trauk­ti ir tei­kiant įvai­rias pa­raiš­kas.
Už­si­mi­nęs apie nau­jo­ves, A. Vir­ši­las sa­kė, kad nuo sau­sio 1-osios Plun­gės SRC, kaip da­ro ki­tos mo­kyk­los, per­eis prie elek­tro­ni­nių die­ny­nų. Tre­ne­riai pa­žy­mės, ar vai­kai da­ly­vau­ja tre­ni­ruo­tė­se, tė­vai su­ži­nos apie var­žy­bas, apie mo­kes­čius, ki­tas nau­jie­nas, su­si­ju­sias su SRC. Dar di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė, jog lap­kri­čio 18 die­ną SRC įsi­gi­jo nau­ją 9 vie­tų au­to­bu­siu­ką – bus tre­ne­riams ir vai­kams kuo vyk­ti į var­žy­bas.
Į Spor­to ta­ry­bos po­sė­dį at­ėju­sios dvi ma­mos pra­šė, kad Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tre nuo 2020-ųjų at­si­ras­tų dar vie­na, jau vie­nuo­lik­ta spor­to ša­ka – lau­ko te­ni­sas – ir kad bū­tų pri­im­tas šios sri­ties tre­ne­ris. Ti­ki­no, jog ir jų, ir ki­ti vai­kai no­riai lan­ky­tų to­kias tre­ni­ruo­tes, nes jau va­sa­rą spor­ta­vo 12-ika vai­kų, at­va­žiuo­da­vo tre­ne­ris iš Klai­pė­dos, bet ru­de­niop vi­si iš­si­laks­tė – per bran­gu bu­vo mo­kė­ti už sa­lės nu­omą Spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je. Da­bar plun­giš­kės ti­ki­no, jog šį dar­bą su vai­kais su­tik­tų dirb­ti ki­tas tre­ne­ris – Rai­mon­das Vens­kus, su­si­rink­tų vie­na gru­pė spor­tuo­jan­čių. Va­sa­rą esą vai­kai ga­lė­tų tre­ni­ruo­tis pri­va­čiuo­se lau­ko te­ni­so kor­tuo­se – sa­vi­nin­kas, at­ro­do, ge­ra­no­riš­kai juos įleis­tų. Tik šal­tuo­ju me­tų lai­ku SRC tu­rė­tų pa­rū­pin­ti jiems sa­lę…
A. Vir­ši­las at­krei­pė dė­me­sį, jog vi­sos sa­lės už­im­tos – jie tilp­tų pa­si­tre­ni­ruo­ti ne­bent šeš­ta­die­nį po pie­tų ar sek­ma­die­nį. Be to, du kar­tus per sa­vai­tę po tris va­lan­das vai­kus tre­ni­ruo­ti ža­dan­tis tre­ne­ris gau­tų 0,15 eta­to ir už­dirb­tų apie šim­tą eu­rų, tad var­gu, ar jis su­tiks su to­kio­mis są­ly­go­mis… Lau­ko te­ni­so mė­gė­jams pa­tar­ta vai­kų gru­pę pri­dė­ti prie te­ni­si­nin­kų klu­bo ir bū­tent per klu­bą teik­ti pa­raiš­ką ti­kin­tis fi­nan­sa­vi­mo iš Sa­vi­val­dy­bės.
Šį klau­si­mą dėl lau­ko te­ni­so vai­kų gru­pės SRC dar ža­da pa­svars­ty­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: A. Viršilas kalbėjo, jog sportuojančio jaunimo Plungėje tikrai netrūksta, tačiau rūpestį kelia sporto bazių būklė.

Komentarai
Kiti straipsniai