Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Pri­tar­ta aso­cia­ci­jos „Gon­din­gos bi­čiu­liai“ pra­šy­mui

Aso­cia­ci­jos „Gon­din­gos bi­čiu­liai“ pir­mi­nin­kas Rai­mon­das Do­vil­tis Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tui pa­tei­kė pra­šy­mą dėl lė­šų sky­ri­mo. Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog Nau­so­džio se­niū­ni­jos ben­druo­me­nė yra už­si­brė­žu­si tiks­lą su­tvar­ky­ti Gan­din­gos is­to­ri­nį ar­che­o­lo­gi­nį kom­plek­są, į ku­rį įei­na pen­ki Gan­din­gos bei Var­ka­lių pi­lia­kal­niai. Ne­ma­žai jau yra pa­da­ry­ta, pa­reng­tas pro­jek­tas kom­plek­so su­tvar­ky­mui, ta­čiau dar rei­ka­lin­gas miš­kot­var­kos pro­jek­tas, bū­ti­ni ir ki­ti dar­bai. To­dėl aso­cia­ci­ja pa­pra­šė skir­ti pi­ni­gų grio­vių nu­sau­si­ni­mo pro­jek­tui (2700 Eur), miš­kot­var­kos pro­jek­to pa­ren­gi­mui (1000 Eur) ir Var­ka­lių pi­lia­kal­nio su gy­ven­vie­te pri­ei­gos tvar­ky­mo pro­jek­ta­vi­mui (2300 Eur). Iš anks­to pa­pra­šy­ta nu­ma­ty­ti lė­šų ir ki­tų me­tų biu­dže­te pi­lia­kal­nio rei­ka­lams. Sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tas To­mas Jo­cys sa­kė, jog ben­druo­me­nė tik­rai yra ak­ty­vi, daug dar­bų da­ro sa­va­no­riš­kai, o ka­dan­gi Sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­tau­py­tų lė­šų, pa­siū­lė pra­šo­mą su­mą skir­ti. Ko­mi­te­tas tam ne­pri­eš­ta­ra­vo.

Komentarai
Kiti straipsniai