Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Pra­si­dė­jo kros­nių kū­ri­mas, pra­dė­jo deg­ti ir suo­džiai ka­mi­ne

Sa­vait­ga­lį Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba du kar­tus vy­ko į iš­kvie­ti­mus dėl ka­mi­nuo­se de­gan­čių suo­džių. Abu kar­tus į Var­ka­lių kai­mą. Lai­mė, rim­tes­nių bė­dų iš­veng­ta.

Lap­kri­čio 22 die­ną, 8 va­lan­dą, ug­nia­ge­siai iš­sku­bė­jo į Var­ka­lių kai­mą, Obe­lų gat­vę. Pra­neš­ta, jog pa­gal­bos rei­kia G. Ž. na­me. At­vy­kus iš 9-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­to na­mo ka­mi­no ki­lo ug­nies žie­žir­bos. Iš­kvie­ti­mo vie­to­je ug­nia­ge­sys ko­pė­čio­mis už­li­po ant na­mo sto­go ir per ka­mi­no vir­šų už­ge­si­no de­gan­čius suo­džius bei kros­nį. Na­mas me­di­nis, vie­no aukš­to, su man­sar­da. Nie­kas ne­nu­ken­tė­jo.
Ki­tas pa­na­šus at­ve­jis nu­ti­ko lap­kri­čio 24-osios va­ka­rą, apie pu­sę de­vy­nių. Ta­da ug­nia­ge­siams te­ko vyk­ti į ki­tą Var­ka­lių kai­mo gat­vę – So­do, prie 16-ojo na­mo. At­vy­kus pa­gal­bai, kros­nis ir ka­mi­nas bu­vo įkai­tę, suo­džiai de­gė dūm­trau­kio apa­čio­je. Van­duo po tru­pu­tį bu­vo pi­la­mas į ka­mi­no vi­dų. Bu­dė­ji­mas ir žval­gy­ba vy­ko, kol ne­li­ko gais­ro pa­vo­jaus. Gy­ve­na­ma­sis na­mas 6 bu­tų, me­di­nis, 2 aukš­tų. Dūm­trau­kis ei­na per du aukš­tus, per ke­lis bu­tus, tad bė­dos ga­lė­jo bū­ti daug.

Komentarai
Kiti straipsniai