Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

„Plun­gės van­de­nys“ įgy­ven­di­no dau­giau nei 3 mln. eu­rų ver­tės pro­jek­tą

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je UAB „Plun­gės van­de­nys“ di­rek­to­rius An­ta­nas Bo­ru­mas pri­sta­tė įmo­nės veik­lą ir už­si­mi­nė apie at­ei­ties pla­nus. Šie­met ben­dro­vė už­bai­gė net 3,2 mln. eu­rų ver­tės pro­jek­tą „Van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo in­fra­struk­tū­ros re­no­va­vi­mas ir plėt­ra Plun­gės ra­jo­ne“. Di­džio­ji da­lis lė­šų gau­ta iš ES fon­dų, ta­čiau 1,4 mln. eu­rų te­ko pri­si­dė­ti ir pa­čiai įmo­nei.

Kas bu­vo nu­veik­ta už tuos mi­li­jo­nus? Baig­ti ge­ria­mo­jo van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių sta­ty­bos Nar­vai­šių kai­me dar­bai. Įreng­tų van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių dė­ka Nar­vai­šių kai­mo gy­ven­to­jai jau nau­do­ja­si hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­čiu ge­ria­muo­ju van­de­niu.
Šią va­sa­rą baig­ti van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo tin­klų Prū­sa­lių ir Kau­šė­nų kai­muo­se ran­gos dar­bai. Įreng­ta 4076 m nau­jo van­den­tie­kio, 5490 m nau­jų bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų, taip pat pa­sta­ty­tos 3 nuo­te­kų siur­bli­nės. Su­da­ry­tos są­ly­gos Kau­šė­nų k. Kal­nų gat­vės ir Prū­sa­lių k. Gė­lių gat­vės gy­ven­to­jams pri­si­jung­ti prie bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų, o Kau­šė­nų k. Lie­pų, Sly­vų, Tven­ki­nio gat­vių ir Prū­sa­lių k. Drau­gys­tės, Jur­gi­nų, Ma­žo­sios, Pa­miš­kės, Sta­ty­bi­nin­kų, Tie­sio­sios gat­vių gy­ven­to­jams – prie van­den­tie­kio ir bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų. Pa­gal su­tar­tį iki 2021 m. pa­bai­gos prie van­den­tie­kio tin­klų tu­rės pri­si­jung­ti 101 būs­tas, prie nuo­te­kų tin­klų – 122 būs­tai. Šiuo me­tu yra pri­si­jun­gęs maž­daug treč­da­lis.
Šių me­tų rug­sė­jį baig­ti van­den­tie­kio ir nuo­te­kų ša­li­ni­mo tin­klų Glau­džių ir Jo­vai­šiš­kės kai­muo­se (Bab­run­go sen.) dar­bai. Įreng­ti 3052 m nau­jų van­den­tie­kio tin­klų ir van­dens slė­gio kė­li­mo sto­tis bei 7577 m nau­jų bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų ir 4 nuo­te­kų siur­bli­nės. Van­duo mi­nė­toms gy­ven­vie­tėms jau tie­kia­mas iš Plun­gės mies­to van­den­vie­tės. Su­da­ry­tos są­ly­gos 75-iems būs­tams sa­vo nuo­te­kas nu­ves­ti į cen­tra­li­zuo­tus tin­klus bei 5-iems būs­tams pri­si­jung­ti prie nau­jų van­den­tie­kio tin­klų. Jau pri­si­jun­gė 25 būs­tai. Taip pat Plun­gės mies­te re­konst­ruo­ta 1003 m van­den­tie­kio ir 3974 m bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų.
To­liau vyk­do­ma tin­klų in­ven­to­ri­za­ci­jos su­tar­tis. Nu­ma­ty­ta in­ven­to­ri­zuo­ti 110 km ne­in­ven­to­ri­zuo­tų van­den­tie­kio ir bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.
Šiuo me­tu Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rai pa­teik­tas pra­šy­mas dėl su­tau­py­tų 117 tūkst. eu­rų pa­nau­do­ji­mo bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų įren­gi­mui Straz­dų ir Lakš­tin­ga­lų gat­vėms Kau­šė­nų kai­me. Pla­nuo­ja­ma, kad dar­bai bus at­lik­ti per 2020 me­tus. Pra­šy­mą dėl tin­klų pa­klo­ji­mo yrą pa­tei­kę 12 na­mų gy­ven­to­jai.
Ki­tas pro­jek­tas – „Pa­vir­ši­nių nuo­te­kų sis­te­mų tvar­ky­mas Plun­gės mies­te“ – 1,39 mln. eu­rų ver­tės (1,18 mln. Eur – ES fon­dų lė­šos). Skir­tin­go­se gat­vė­se bus pa­klo­ta 4,62 km nau­jų pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tin­klų ir dar dau­giau kaip ki­lo­met­ras tin­klų re­konst­ruo­ta. Dar­bai ei­na į pa­bai­gą, li­ko apie 40 m tin­klų re­konst­ruo­ti per vie­ną Auš­ros gat­vės skly­pą. Čia, pa­sak A. Bo­ru­mo, iš­ki­lo pro­ble­ma – na­mas sto­vi be­veik ant li­ni­jos, sa­vi­nin­kai su re­konst­ruk­ci­ja ne­su­ti­ko, tad teks li­ni­ją mik­ro­tu­ne­lia­vi­mo bū­du pa­klo­ti ki­to­je na­mo pu­sė­je. To­dėl dar­bų ver­tė pa­di­dė­jo apie 60 tūkst. eu­rų, su­mą dengs „Plun­gės van­de­nys“.
Ran­gos su­tar­ty­je iš pa­pil­do­mai skir­tų lė­šų nu­ma­ty­ta pa­klo­ti 2,17 km tin­klų S. Nė­ries, Ber­žų, Lan­kos, Vė­jo, Pu­rie­nų, Var­po gat­vė­se. Dar­bus nu­ma­to­ma baig­ti iki lap­kri­čio mė­ne­sio pa­bai­gos. Dar tu­ri­ma su­tau­py­tų pi­ni­gų – apie 67 tūkst. Eu­rų. Juos ke­ti­na­ma pa­nau­do­ti pa­vir­ši­nių lie­taus tin­klų sta­ty­bai S. Nė­ries gat­vė­je, įreng­ti 218 m tin­klų.
Šie­met įmo­nė vien iš sa­vo lė­šų taip pat pa­da­rė ne­ma­žai tin­klų plėt­ros dar­bų: įren­gė van­den­tie­kio (26 m) ir bui­ti­nių nuo­te­kų (77 m) at­ša­kas Bi­ru­tės g. 41, 45, 47 na­mams; bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klus (495 m) su nuo­te­kų siur­bli­ne Me­de­ly­no ir Me­dei­nos gat­vė­se (No­riš­kių k.); nuo­te­kų tin­klus (755 m) su nuo­te­kų siur­bli­ne Kal­niš­kių Ke­lio gat­vė­je (Kal­niš­kių k.); įvai­rio­se vie­to­se re­konst­ra­vo ke­lis šim­tus met­rų ava­ri­nės būk­lės nuo­te­kų tin­klų; Sto­nai­čių kai­mo van­den­vie­tė­je bu­vo pa­sta­ty­ti va­ly­mo įren­gi­niai už 89 tūkst. eu­rų ir kt.
Kas dar nu­ma­ty­ta? Jau pa­si­ra­šy­ta dar­bų su­tar­tis dėl bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų plėt­ros Pla­te­lių g. (Bab­run­go k.) ir Že­mai­ti­jos g. (Trui­kių k.). Bus įreng­ta 700 m bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų ir nuo­te­kų siur­bli­nė (dar­bų ver­tė – 89 tūkst. eu­rų), dar­bai bus baig­ti ki­tą­met pa­va­sa­rį. Taip pat bus klo­ja­mi van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klai da­ly­je J. Pa­brė­žos g. (Plun­gė­je) ir nuo­te­kų tin­klai Luk­nos g. (Stal­gė­nuo­se).
Vie­nas iš pa­grin­di­nių 2020–2021 me­tų tiks­lų – už­tik­rin­ti, kad pas mus bui­ti­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­go­mis nau­do­tų­si ne ma­žiau kaip 98 proc. gy­ven­to­jų. Tam tiks­lui jau pa­teik­ta pa­raiš­ka – ti­ki­ma­si fi­nan­sa­vi­mo bui­ti­nių nuo­te­kų tin­klų sta­ty­bai so­dų ben­dri­jos „Sau­lu­tė“ gat­vė­se (J. Pa­brė­žos, Ro­žių ir Tul­pių gat­vė­se bei Aro­ni­jų, Vyš­nių ir Ser­ben­tų skers­gat­viuo­se). Ben­dra pro­jek­to ver­tė su van­den­tie­kio tin­klais – 536 tūkst. eu­rų, iš jų 196 tūkst. eu­rų – ES lė­šos. Prie šių tin­klų jau pa­reiš­kė no­rą jung­tis 59 būs­tai.

Komentarai
Kiti straipsniai