Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Pa­si­ra­šy­ta M. Ogins­kio rū­mų ran­gos dar­bų su­tar­tis

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jus (ŽDM) su UAB „Pa­ma­rio res­tau­ra­to­rius“ pa­si­ra­šė mi­li­jo­no eu­rų ver­tės My­ko­lo Ogins­kio rū­mų ran­gos dar­bų su­tar­tį.

Pa­gal pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo me­tu nu­ma­to­ma už­baig­ti res­tau­ruo­ti ir lan­ky­to­jams pri­tai­ky­ti My­ko­lo Ogins­kio rū­mus: su­tvar­ky­ti pa­tal­pas ry­ti­nė­je ir va­ka­ri­nė­je rū­sio da­ly­se, ant­ro­jo aukš­to va­ka­ri­nės da­lies sa­les su is­to­ri­ne ku­ni­gaikš­čio My­ko­lo Ogins­kio bib­lio­te­ka ir sa­lo­nu, va­ka­ri­nės da­lies man­sar­dą, at­kur­ti va­ka­ri­nę rū­mų laip­ti­nę, įreng­ti kel­tu­vą ir lif­tą žmo­nėms su ne­ga­lia, rū­mų du­ji­nio ge­si­ni­mo sis­te­mą.
Pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties ran­gos dar­bų ver­tė – 1 082 826,11 Eur.
Ben­dra pro­jek­to ver­tė – 1 229 304,25 Eur, iš ku­rių 737 581,49 Eur – Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos ir 491 722,76 Eur – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos.

Nuotraukoje: Sutartį pasirašė ŽDM direktorius Alvidas Bakanauskas ir UAB „Pamario restauratorius“ vadovas Aldas Kliukas.

Komentarai
Kiti straipsniai