Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Ne­įga­lių­jų bė­dos: su ve­ži­mė­liu ne­įva­žiuo­ja į tu­a­le­tą

Su­tri­ku­sio in­te­lek­to žmo­nių glo­bos ben­dri­jos „Plun­gės vil­tis“ pir­mi­nin­kė Ro­mu­al­da Šim­ku­vie­nė pra­ėju­sį antradienį at­ėjo į Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį ir pa­pra­šė po­li­ti­kų at­kreip­ti dė­me­sį į ne­įga­lių­jų bė­das Plun­gės mies­te. Vie­na jų – ra­tu­kuo­se sė­din­tys žmo­nės tie­siog ne­pra­tel­pa pro tu­a­le­to, esan­čio nau­jo­jo­je lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų zo­no­je, du­ris. Ap­mau­du, bet įgy­ven­di­nant mi­li­jo­ni­nį eu­ro­pi­nį pro­jek­tą, kaž­kas pra­žiū­rė­jo to­kią „smul­kme­ną“, ku­ri la­bai svar­bi li­ki­mo nu­skriaus­tiems žmo­nėms.

Dau­giau nei dvie­jų mi­li­jo­nų eu­rų ver­tės Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ini­ci­juo­tas pro­jek­tas, kai vie­to­je bu­vu­sio var­ga­no sta­dio­no prie sto­ties bu­vo su­kur­ta ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų zo­na įvai­raus am­žiaus as­me­nims, už­baig­tas prieš me­tus. Šie­met sau­sį bu­vo pa­si­ra­šy­tas ob­jek­to per­da­vi­mo-pri­ėmi­mo ak­tas. Ma­tyt, ne­įga­lių­jų su ra­tu­kais nie­kas į ati­da­ry­mo šven­tę ne­pa­kvie­tė – bū­tų pa­ma­tę, kad ve­ži­mė­lis ne vi­sur pra­tel­pa.
Mi­nė­to­je lais­va­lai­kio ir pra­mo­gų zo­no­je su­kur­ta ne­ma­žai po­il­sio erd­vių, o po žiū­ro­vams skir­ta est­ra­da yra pa­tal­pos ben­druo­me­nės veik­loms vyk­dy­ti. Čia sa­vo ren­gi­nius pla­nuo­ja įvai­rios or­ga­ni­za­ci­jos, taip pat – ir ne­įga­lie­ji. Ta­čiau ra­tu­kuo­se sė­din­tys žmo­nės, ku­riuos pri­spau­džia gam­ti­niai rei­ka­lai, su­si­du­ria su rim­tu iš­šū­kiu – jie tie­siog ne­ga­li įva­žiuo­ti į tu­a­le­tą! Du­rys – per siau­ros, ve­ži­mė­lis ne­pra­tel­pa. Kas nors tu­ri pa­vers­ti ve­ži­mė­lį šo­nu, kad ne­įga­lu­sis pra­tilp­tų! Ben­dri­jos „Plun­gės vil­tis“ pir­mi­nin­kė sa­kė ne­ga­lin­ti su­pras­ti, kaip toks ob­jek­tas bu­vo pri­duo­tas.
Tarp kit­ko, ga­ran­ti­niai ran­go­vo įsi­pa­rei­go­ji­mai nu­ma­ty­ti 5 me­tų lai­ko­tar­piui. Ka­žin, ar tai nė­ra lai­ko­ma de­fek­tu, ku­rį UAB „Plun­gės la­gū­na“ tu­rė­tų pa­ša­lin­ti?
Ne vien ten mū­sų ne­įga­lie­ji vargs­ta. R. Šim­ku­vie­nė pa­sa­ko­jo, jog Vy­tau­to gat­vė­je, kur yra pės­čių­jų per­ėja link Sa­vi­val­dy­bės, gat­vės bor­te­lis yra toks aukš­tas, kad su ve­ži­mė­liu už­va­žiuo­ti vie­nam nie­kaip ne­pa­vyks­ta. Nie­ko ge­ro ir prie Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos – laip­tai di­džiau­si, įva­žia­vi­mo su ra­tu­kais nė­ra… O kur dar įė­ji­mai į kir­pyk­las, į par­duo­tu­ves – in­fra­struk­tū­ra vi­siš­kai ne­pri­tai­ky­ta žmo­nėms su ve­ži­mė­liais. „Plun­gė vi­sai ne­si­lai­ko Ne­įga­lių­jų tei­sių kon­ven­ci­jos!“ – įsi­ti­ki­nu­si R. Šim­ku­vie­nė. Ben­dri­jos „Plun­gės vil­tis“ pir­mi­nin­kė sa­kė su­pran­tan­ti, kad spe­cia­lius įva­žia­vi­mus vi­sur sun­ku pa­da­ry­ti, ta­čiau nors skam­bu­čius prie įstai­gų galėtų įreng­ti. Kas nors at­ei­tų ir pa­dė­tų ra­tu­kuo­se sė­din­čiam žmo­gui įva­žiuo­ti.
Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to na­riai su­ti­ko, jog si­tu­a­ci­ja ne­įga­lie­siems Plun­gė­je iš­ties nė­ra pa­vyz­di­nė, pa­pra­šė R. Šim­ku­vie­nės pa­teik­ti są­ra­šą, kur su ve­ži­mė­liais pa­tek­ti sun­kiau­sia, ir ža­dė­jo pa­gal­vo­ti, ką ga­lė­tų pa­keis­ti į ge­rą­ją pu­sę.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai