Penktadienis, 2020 m. liepos 10 d.

Mo­te­rų kri­zių cen­tras iš­tuš­tė­jo, pa­tal­pas ža­da­ma už­leis­ti vy­rams

Plun­gės kri­zių cen­tras, ku­riam va­do­vau­ja Gin­ta­ras Ar­ma­lis, tu­ri du sky­rius: nak­vy­nės na­mų ir mo­te­rų kri­zių. Pra­ėju­sią sa­vai­tę, per Svei­ka­tos ir so­cia­li­nės ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­dį, di­rek­to­rius už­si­mi­nė, jog mo­te­rų skai­čius su­ma­žė­jo iki nu­lio, tad pa­tal­pos yra tuš­čios. Su­dė­tin­gais gy­ve­ni­mo mo­men­tais mo­te­rys su vai­kais da­bar daž­niau at­si­du­ria Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre. To­dėl Plun­gės kri­zių cen­tras pla­nuo­ja re­struk­tū­ri­za­ci­ją.

Ku­rio­je įstai­go­je bū­tų tiks­lin­giau teik­ti pa­slau­gas mo­te­rims dėl kri­zių įvei­ki­mo, dis­ku­tuo­ta mi­nė­to po­sė­džio me­tu. Plun­gės so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro di­rek­to­rės pa­va­duo­toja so­cia­li­niams rei­ka­lams Auš­ra Meš­kaus­kie­nė ti­ki­no, jog tei­sės ak­tai reg­la­men­tuo­ja tą pa­slau­gą teik­ti jiems. Tie­sa, į jų cen­trą la­biau ve­ža­mos mo­te­rys su vai­kais.
G. Ar­ma­lis kal­bė­jo, jog jam da­bar trūks­ta aiš­ku­mo. Plun­gės kri­zių cen­tre mo­te­rų sky­riaus pa­tal­pos taip pat yra ge­rai įruoš­tos – pri­tai­ky­tos ir vie­ni­šoms mo­te­rims, ir ma­moms su vai­kais. Bet pas­ta­ruo­ju me­tu klien­čių ne­be­li­ko – jos nu­krei­pia­mos į so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­trą. „Kas čia pa­si­da­rė? Tu­ri bū­ti aiš­kiai ir ne­dvip­ras­miš­kai pa­sa­ky­ta, ko­dėl da­bar da­ro­ma ki­taip. Juk vis­kas bu­vo tvar­kin­gai. Kas čia no­ri „iš­pūs­ti“ pro­ble­mą, kad pas mus blo­gai tei­kia­mos pa­slau­gos?“ – pyk­te­lė­jo G. Ar­ma­lis.
Si­tu­a­ci­ją ban­dė švel­nin­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas. „Čia ne apie tai, kad pas jus blo­gai bu­vo teik­tos pa­slau­gos. Tie­siog yra ga­li­my­bė dar la­biau pa­ge­rin­ti pa­slau­gų ko­ky­bę, tai yra at­skir­ti mo­te­ris su vai­kais nuo nak­vy­nės na­mų kon­tin­gen­to. O kri­zių cen­tre bus ga­li­ma pa­ge­rin­ti są­ly­gas pa­tiems be­na­miams“, – kal­bė­jo M. Čes­naus­kas.
„Bet gal rei­kė­tų gerb­ti Gin­ta­ro Ar­ma­lio įdir­bį? Jis tiek yra įdė­jęs pa­stan­gų, taip al­truis­tiš­kai vis­ką da­ro…“ – svars­tė ko­mi­te­to na­rys Rai­mon­das Do­vil­tis, abe­jo­da­mas, ar ge­ras bus toks žings­nis. Ta­čiau ki­ti po­sė­džiau­to­jai jo abe­jo­nių ne­pa­lai­kė.
Plun­gės kri­zių cen­tro di­rek­to­rius G. Ar­ma­lis sa­kė, jog to­kiu at­ve­ju įstai­ga ima­si re­struk­tū­ri­za­ci­jos pla­nų. Nuo ki­tų me­tų tu­rė­tų pa­ge­rė­ti pa­slau­gų ko­ky­bė be­na­miams vy­rams – jie ga­lės gy­ven­ti erd­viau, da­lis ga­lės kraus­ty­tis į mo­te­rų pa­tal­pas. Tie­sa, teks at­leis­ti po­rą bu­dė­to­jų – tiek ne­be­rei­kės. Du ar tris kam­ba­rius vis­gi mo­te­rims ža­da­ma pa­lik­ti – čia tiems at­ve­jams, jei at­si­ras­tų be­na­mių mo­te­rų be vai­kų, nes su vai­kais, kaip mi­nė­ta, gy­vens so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai