Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Kol kas – tik tai­ki ak­ci­ja

Jei val­džia ne­re­a­guos, gruo­dį ūki­nin­kai su tech­ni­ka trauks prie Sei­mo ir… išpils srutų

Lie­tu­vą už­lie­jo pro­tes­tų ban­ga. Ant­ra­die­nį per gatves at­rie­dė­ju­sių strei­kuo­jan­čių ūki­nin­kų nuo­tai­ka per­si­da­vė ki­tiems. Tre­čia­die­nį į strei­ką dėl Vy­riau­sy­bės ke­ti­ni­mų pa­di­din­ti vai­ruo­to­jų at­ly­gi­ni­mų ir dien­pi­ni­gių ko­e­fi­cien­tą rin­ko­si Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos (LINAVA) at­sto­vai. Tą pa­čią die­ną į pro­tes­to ak­ci­ją, tik jau pa­lai­ky­da­mi Vy­riau­sy­bės po­zi­ci­ją dėl ko­e­fi­cien­to di­di­ni­mo, rin­ko­si LINAVOS prof­są­jun­gos na­riai. O ket­vir­ta­die­nį dviem va­lan­doms įspė­ja­mą­jį strei­ką suren­gė ša­lies ir mū­sų ra­jo­no pe­da­go­gai.

So­li­da­ri­zuo­da­mie­si su ša­lies ūki­nin­kais, ant­ra­die­nį į Plun­gės mies­to gat­ves ke­le­tui va­lan­dų iš­rie­dė­jo įspė­ja­mo­jo pro­tes­to da­ly­vių tech­ni­ka – trak­to­riai. Nors apie ak­ci­ją skelb­ta iš anks­to, ji vi­suo­me­nės su­tik­ta ne­vie­na­reikš­miš­kai: vie­ni pik­ti­no­si ne­ga­lė­da­mi nor­ma­liai pra­va­žiuo­ti cen­tri­nė­mis mies­to gat­vė­mis, ki­ti pa­lai­kė pro­tes­tuo­jan­čius ir mie­lai fo­to­gra­fa­vo bei fil­ma­vo, tre­ti gar­siai svars­tė, ko­dėl ūki­nin­kai, tu­rė­da­mi sa­vo val­džią Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je, ši­taip el­gia­si.
Trū­ko kan­try­bė. Taip sa­ko pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai, ku­rie ne­sle­pia pyk­čio dėl val­džios pla­nuo­ja­mų mo­kes­čių pa­kei­ti­mų. Ūki­nin­kus pik­ti­na siū­ly­mai nuo 2020 me­tų di­din­ti in­di­vi­du­a­lios veik­los mo­kes­čius, kel­ti dy­ze­li­no ak­ci­zą, mo­kes­čius už že­mę. Be to, žem­dir­biai tvir­ti­na, kad juos žlug­do ir la­bai že­mos že­mės ūkio pro­duk­ci­jos su­pir­ki­mo kai­nos.
Kaip sa­kė ak­ci­jo­je da­ly­va­vę pro­tes­to da­ly­viai, tai kol kas bu­vo tai­ki ak­ci­ja „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“. Jei į jų rei­ka­la­vi­mus ne­bus at­si­žvelg­ta, gruo­dį žem­dir­biai iš vi­sos Lie­tu­vos trak­to­riais vyks prie Sei­mo. Ir, kaip tvirtina patys organizatoriai, net srutas žada išpilti po langais…
Prie Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los dar ge­ro­kai prieš vie­nuo­lik­tą va­lan­dą gau­siai rin­ko­si pro­tes­to da­ly­viai, pa­puo­šę sa­vo tech­ni­ką Lie­tu­vos ir Že­mai­ti­jos vė­lia­vo­mis bei pla­ka­tais su ža­liais kry­žiais. Iš ten sun­kias­vo­rės tech­ni­kos ko­lo­na Men­de­no, vė­liau J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Vy­tau­to gat­vė­mis pa­ju­dė­jo link Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to, kur ne­tru­kus su ak­ci­jos da­ly­viais su­si­ti­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas ir Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­ja Ai­ri­da Mont­vy­die­nė.
Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Plun­gės sky­riaus pir­mi­nin­kas Ma­ri­jus Kak­tys vi­sų pro­tes­te da­ly­vau­jan­čių var­du trum­pai pa­pa­sa­ko­jo, kuo ne­pa­ten­kin­ti žem­dir­biai.
Pa­sak M. Kak­čio, Lie­tu­vos po­li­ti­kai pa­da­rė klai­dų de­rė­da­mie­si Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jo­se dėl tei­sin­go, są­ži­nin­go Lie­tu­vos že­mės ūkio rė­mi­mo. Dėl to Lie­tu­vos ūki­nin­kams ne­su­da­ry­tos są­ly­gos kon­ku­ruo­ti ben­dro­je ES rin­ko­je su ki­to­mis ES na­rė­mis. Di­de­lį ūki­nin­kų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą su­kė­lė Lie­tu­vos val­džios pla­nuo­ja­mi mo­kes­čių pa­kei­ti­mai. Anot jo, ūki­nin­kai bū­tų pa­ten­kin­ti, kad pa­dė­tis lik­tų to­kia, ko­kia yra da­bar – ne­di­di­nt jo­kių mo­kes­čių. Tai leis­tų ūki­nin­kau­jan­tiems iš­si­lai­ky­ti, kur­ti dar­bo vie­tas ir iš­mo­kė­ti at­ly­gi­ni­mus.
M. Kak­tys taip pat per­da­vė Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui Plun­gės ūki­nin­kų raš­tą, pa­pra­šė jį per­duo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bei ir Sei­mui. Raš­te Lie­tu­vos žem­dir­biai rei­ka­lau­ja ne­pri­im­ti mo­kes­ti­nių ir ki­tų spren­di­mų, di­di­nan­čių žem­dir­bių iš­lai­das, kol ne­bus su­da­ry­tos vie­no­dos kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos su ki­tų ES vals­ty­bių na­rių žem­dir­biais – pa­siek­tas ES tie­sio­gi­nių iš­mo­kų vi­dur­kis. Plun­gės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ūki­nin­kai pra­šė at­ei­ty­je ne­be­di­din­ti že­mės mo­kes­čių.
Vė­liau pro­tes­to ak­ci­jos da­ly­vių tech­ni­kos ko­lo­na pa­ju­dė­jo link Plun­gės ele­va­to­riaus (bu­vu­sio grū­dų su­pir­ki­mo kom­bi­na­to), kur vy­ko trum­pas mi­tin­gas. Po jo pro­tes­tuo­to­jai Sto­ties, Da­riaus ir Gi­rė­no bei J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­mis grį­žo at­gal. Vė­liau dar sy­kį pra­va­žia­vo cen­tri­ne mies­to gat­ve.
Pasak Lietuvos ūkininkų sąjungos Plungės skyriaus atstovų, mūsų mieste akcijoje dalyvavo 70 traktorių. Daugiausia – iš Nausodžio seniūnijos (buvo 15 traktorių). Iš Šateikių atvyko 9, Žemaičių Kalvarijos – 8, kitų seniūnijų – nuo dviejų iki 6 traktorių.
Plun­giš­kiai pro­tes­to ak­ci­ją su­ti­ko ne­vie­na­reikš­miš­kai. Vie­ni su­sto­ję pra­va­žiuo­jan­čią tech­ni­ką fo­to­gra­fa­vo, fil­ma­vo ir in­for­ma­ci­ja da­li­jo­si so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se, ki­tiems kliu­vo su­si­da­rę kamš­čiai cen­ti­nė­se mies­to gat­vė­se, dar ki­ti svars­tė, ko­dėl ūki­nin­kai, ku­rių at­sto­vai yra val­džio­je, strei­kuo­ja prieš sa­viš­kius, pri­iman­čius ūki­nin­kus žlug­dan­čius įsta­ty­mus…
Pri­min­si­me, kad pro­tes­to ak­ci­ją žem­dir­biai pra­dė­jo lap­kri­čio vi­du­ry­je sta­ty­da­mi prie ke­lių, lau­kuo­se ža­lius kry­žius. Anot ak­ci­jos ren­gė­jų, tai sim­bo­li­zuo­ja žem­dir­bių dis­kri­mi­na­ci­ją ES, žem­dir­bių ir vi­suo­me­nės su­prie­ši­ni­mą. Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, šiuo me­tu vi­so­je Lie­tu­vo­je pa­sta­ty­ta apie 10 tūkst. kry­žių.

Pet­ras ŽILIUS

Komentarai
Kiti straipsniai