Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Įteik­tos na­cio­na­li­nio Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­so pre­mi­jos

Praėjusį šeštadienį Plun­gės kul­tū­ros cen­tre įvy­ko III na­cio­na­li­nis Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­sas-fes­ti­va­lis. Jo me­tu su­reng­ti net ke­tu­ri įspū­din­gi kon­cer­tai, ku­riuo­se sa­vo meist­riš­ku­mą pri­sta­tė dau­giau nei sep­ty­nias­de­šimt so­lis­tų, an­sam­blių ir pri­ta­rian­čių­jų gru­pių na­rių. Ta­len­tin­gi at­li­kė­jai iš vi­sos Lie­tu­vos, meist­riš­kai pa­reng­tos jų kon­kur­si­nės pro­gra­mos džiu­gi­no žiū­ro­vus ir kon­kur­so eks­per­tus, o pats aukš­čiau­sio pro­fe­sio­na­lu­mo ir iš­si­kir­ti­nės svar­bos ren­gi­nys by­lo­ja, kad ma­ža­me Lie­tu­vos mies­te Plun­gė­je vyks­ta ne­pa­pras­tai reikš­min­gi ša­lies kul­tū­ros ir me­no įvy­kiai.

Šiais me­tais kon­kur­so-fes­ti­va­lio da­ly­viai var­žė­si tri­jo­se ka­te­go­ri­jo­se. C ka­te­go­ri­jo­je meist­riš­ku­mą pri­sta­tė jau­nie­ji ša­lies sak­so­fo­ni­nin­kai iki 15 me­tų am­žiaus. A ka­te­go­ri­jo­je da­ly­va­vo sak­so­fo­ni­nin­kai so­lis­tai ir an­sam­bliai nuo 15 iki 20 me­tų am­žiaus. Su­au­gu­sie­ji ir pro­fe­sio­na­lai var­žė­si B ka­te­go­ri­jo­je. Vi­si da­ly­viai kon­kur­sui pa­ren­gė po du kū­ri­nius, iš ku­rių vie­nas ga­lė­jo bū­ti im­pro­vi­za­ci­ja lie­tu­vių liau­dies mu­zi­kos te­ma.
III na­cio­na­li­nio Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja, pir­mi­nin­kau­ja­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jos lau­re­a­to, pro­fe­so­riaus Pet­ro Vyš­niaus­ko ir ko­mi­si­jos na­rių – Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Mu­zi­kos fa­kul­te­to Pu­čia­mų­jų ir mu­ša­mų­jų in­stru­men­tų ka­ted­ros ve­dė­jo, pro­fe­so­riaus dr. Ro­ber­to Bei­na­rio, tos pa­čios aka­de­mi­jos do­cen­to Al­gio Ki­lio ir lek­to­riaus Ro­ber­to Ka­tins­ko bei pro­fe­so­riaus Pran­ciš­kaus Na­ru­šio ir LR Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus pa­ta­rė­jo Vy­gan­to Švo­bos – kon­kur­so pa­bai­go­je pa­skel­bė nu­ga­lė­to­jus.
Šiais me­tais A ka­te­go­ri­jo­je lau­re­a­to var­das su­teik­tas Gargž­dų mu­zi­kos mo­kyk­los at­sto­vei Jaz­mi­nai Prei­by­tei, ku­riai įteik­ta ir 1000 eu­rų pi­ni­gi­nė pre­mi­ja. II vie­ta ir 500 eu­rų pi­ni­gi­nė pre­mi­ja skir­ta Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos ug­dy­ti­niui Mar­ty­nui Šer­py­čiui. III vie­ta ati­te­ko Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­to pir­ma­kur­sei Gin­ta­rei Tu­mai­tei. Su­au­gu­sių­jų ir pro­fe­sio­na­lų B ka­te­go­ri­jo­je lau­re­a­to var­das su­teik­tas ir 1000 eu­rų pi­ni­gi­nė pre­mi­ja įteik­ta Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Mu­zi­kos fa­kul­te­to stu­den­tui Ne­dui La­to­vi­nui. II vie­tos nu­ga­lė­to­jais ir 500 eu­rų pi­ni­gi­nės pre­mi­jos lai­mė­to­jais ta­po sak­so­fo­ni­nin­kų kvar­te­tas iš Vil­niaus, ku­ria­me gro­jo Evald Ma­sals­ki, Pau­li­na Bak­šai­tė, Vis­val­das Jo­nu­šas ir Ne­das La­to­vi­nas. III vie­ta su­au­gu­sių­jų ka­te­go­ri­jo­je ati­te­ko Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos im­pro­vi­za­ci­nės mu­zi­kos an­sam­bliui, ku­riam pri­klau­so Pau­li­na Bak­šai­tė, Da­vit Ave­ti­sy­an ir Ne­das La­to­vi­nas. C ka­te­go­ri­jos lau­re­a­to di­plo­mas ir 500 eu­rų pi­ni­gi­nė pre­mi­ja ati­te­ko Birš­to­no me­no mo­kyk­los sak­so­fo­ni­nin­kui Jo­nui Zu­ba­vi­čiui. II vie­tos nu­ga­lė­to­ja ir 250 eu­rų pi­ni­gi­nės pre­mi­jos lai­mė­to­ja ta­po Anykš­čių mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­nė Ur­tė Rai­še­ly­tė. III šios ka­te­go­ri­jos vie­ta pa­skir­ta Vil­niaus Ba­lio Dva­rio­no de­šimt­me­tės mo­kyk­los sak­so­fo­ni­nin­kui Do­man­tui Jok­niui.
Vi­siems kon­kur­so-fes­ti­va­lio da­ly­viams bu­vo su­reng­ta meist­riš­ku­mo la­bo­ra­to­ri­ja, ku­rio­je Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos dės­ty­to­jas Ro­ber­tas Ka­tins­kas da­li­jo­si sa­vo pa­tir­ti­mi. Šio kū­ry­bi­nio se­mi­na­ro da­ly­viai jau­nie­ji sak­so­fo­ni­nin­kai tu­rė­jo ga­li­my­bę kar­tu gro­ti ir mo­ky­tis su sak­so­fo­no mu­zi­kos pro­fe­sio­na­lais bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos stu­den­tais.
III na­cio­na­li­nis Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­sas-fes­ti­va­lis bai­gė­si ne tik iš­kil­min­ga lau­re­a­tų pa­skel­bi­mo ir pre­mi­jų įtei­ki­mo ce­re­mo­ni­ja, bet ir pui­kiu kon­cer­tu. Bai­gia­ma­ja­me kon­cer­te vi­siems da­ly­viams ir sau­sa­kim­šai Plun­gės kul­tū­ros cen­tro žiū­ro­vų sa­lei kon­cer­ta­vo Vil­niaus Šv. Kris­to­fo­ro ka­me­ri­nis or­kest­ras, me­no va­do­vas ir di­ri­gen­tas Mo­des­tas Bar­kaus­kas. Šio įspū­din­go kon­cer­to so­lis­tai – prof. Pet­ras Vyš­niaus­kas (sak­so­fo­nas), Mar­ty­nas Vi­lius (vo­ka­las), Po­vi­las Ja­ra­mi­nas (for­te­pi­jo­nas), Chris Etien­ne Ru­e­bens (gi­ta­ra) ir An­drius Ba­le­vi­čius (mu­ša­mie­ji).
III na­cio­na­li­nio Pet­ro Vyš­niaus­ko sak­so­fo­ni­nin­kų kon­kur­so-fes­ti­va­lio ren­gė­jas – Plun­gės kul­tū­ros cen­tras. Part­ne­riai – Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­to bei Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Mu­zi­kos fa­kul­te­to Pu­čia­mų­jų ir mu­ša­mų­jų in­stru­men­tų ka­ted­ra. Kon­kur­so glo­bė­jas – pro­fe­so­rius Pet­ras Vyš­niaus­kas. Pro­jek­to va­do­vas – Plun­gės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rius, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos do­cen­tas Ro­mas Ma­tu­lis. Pro­jek­tą fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė. Pa­grin­di­nis in­for­ma­ci­nis rė­mė­jas – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja.

Kultūros centro inf.

Nuotraukoje: Su­au­gu­sių­jų ir pro­fe­sio­na­lų B ka­te­go­ri­jo­je lau­re­a­to var­das su­teik­tas ir 1000 eu­rų pi­ni­gi­nė pre­mi­ja įteik­ta Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Mu­zi­kos fa­kul­te­to stu­den­tui Ne­dui La­to­vi­nui.

Komentarai
Kiti straipsniai