Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Gir­tas sū­nus smur­ta­vo prieš ma­mą

Kur svai­ga­lai, ten ir kon­flik­tai. Bum­blių šei­my­nė­lė iš Ku­lių se­niū­ni­jos Šie­mu­lių kai­mo nuo­lat tu­ri rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga: na­muo­se, kur gy­ve­na ma­ma ir trys su­au­gę vai­kai, tar­pu­sa­vy­je vis kas nors pa­si­mu­ša – kumš­čiais pa­mo­juo­ja tai vie­nas bro­lis, tai ki­tas, tai se­suo, tai ma­ma… Šį­kart į tei­sia­mų­jų suo­lą bu­vo pa­kliu­vęs To­mas Bum­blys (gim. 1984 m.), nes smur­ta­vo prieš sa­vo ma­mą Ste­fa­ni­ją (gim. 1960 m.). Lap­kri­čio 20 die­ną jam pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Pra­ei­ty­je jau teis­tas T. Bum­blys bu­vo kal­ti­na­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 140 straips­nio 2 da­lį (fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mas ar ne­žy­mus svei­ka­tos su­trik­dy­mas šei­mos na­riui). Vy­ras pro­ble­mų pri­si­da­rė šių me­tų bir­že­lio 22-osios va­ka­rą, apie 21 va­lan­dą. Ki­lus kon­flik­tui su ma­ma, bū­da­mas sun­kiai ap­gir­tęs, ty­čia stum­dė S. Bum­blie­nę ir, su­grie­bęs už de­ši­nės ran­kos ties rie­šu, ją su­ko. Mo­te­ris ken­tė­jo fi­zi­nį skaus­mą.
Be­je, maž­daug prieš me­tus ji pa­ti bu­vo nu­teis­ta už tai, kad gir­ta smur­ta­vo prieš duk­rą Li­ną (gim. 1980 m.) – tren­kė į vei­dą ir tą­sė už plau­kų. Ki­ta by­la bu­vo, kai bro­lis Ri­man­tas mu­šė se­sę, dar ki­ta – kai se­suo da­vė į vei­dą bro­liui To­mui ir t. t.
Prieš ma­mą smur­ta­vęs T. Bum­blys bir­že­lio 22-ąją bu­vo su­lai­ky­tas ir dvi pa­ras pra­lei­do areš­ti­nė­je. Teis­me T. Bum­blys sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no ir nuo­šir­džiai gai­lė­jo­si. By­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, pa­skir­ta baus­mė iš­kart su­ma­žin­ta treč­da­liu.
Anks­čiau T. Bum­blys teis­tas du kar­tus už ana­lo­giš­kus nu­si­kal­ti­mus, pas­ku­ti­nį kar­tą – šių me­tų ge­gu­žę. Bu­vo ga­vęs 90 pa­rų areš­to baus­mę ir lap­kri­čio pra­džio­je ją at­li­ko. Ta­čiau teis­tu­mas ne­iš­ny­ko, tad lai­ko­ma, kad nu­si­kal­to bū­da­mas re­ci­dy­vis­tu.
Teis­mas smur­tau­to­jui sky­rė (jau su­ma­žin­tą) lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę 1 me­tams, jis įpa­rei­go­tas pu­sę me­tų ne­var­to­ti al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų ar ki­tų psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų. Taip pat teis­mas įpa­rei­go­jo T. Bum­blį tris mė­ne­sius da­ly­vau­ti smur­ti­nį el­ge­sį kei­čian­čio­je pro­gra­mo­je.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai