Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

Ar yra vil­čių, kad Rie­ta­vo au­to­bu­sų sto­ties pa­sta­tas bus at­ra­kin­tas?

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­kel­tas klau­si­mas dėl Rie­ta­vo au­to­bu­sų sto­ties te­ri­to­ri­jo­je esan­čio pa­sta­to. Juo­zas Bars­tei­ga mi­nė­jo, kad žmo­nės skun­džia­si dėl už­ra­kin­to pa­sta­to, ir klau­sė, ar at­ei­ty­je nu­si­ma­to ko­kie nors po­ky­čiai.

Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­sa­ko­jo, kad anks­čiau šis klau­si­mas bu­vo spręs­tas bū­tent Ta­ry­bo­je, nes au­to­bu­sų sto­tis bu­vo pa­vir­tu­si į tu­a­le­tą tie­sio­gi­ne ta žo­džio pras­me. Anot me­ro, pa­sta­ty­ti sar­gą, ku­ris vi­są lai­ką pri­žiū­rė­tų pa­tal­pą, ne­iš­ei­na. Pa­sta­tas ka­dai­se bu­vo iš­nuo­mo­tas, ten bu­vo įsi­stei­gęs kios­ke­lis, ta­čiau ne­bu­vo apy­var­tos ir pa­aiš­kė­jo, kad to­je vie­to­je vys­ty­ti pre­ky­bos ne­ap­si­mo­ka. Vė­liau pa­sta­tas bu­vo iš­nuo­mo­tas UAB „Ša­ky­na“, ku­ri su­tvar­kė ir ap­re­mon­ta­vo pa­sto­gę, po ku­ria ga­li­ma pa­si­slėp­ti nuo lie­taus. „Lai­ky­ti pa­sta­tą at­ra­kin­tą, ma­nau, jie nė­ra pa­jė­gūs fi­nan­siš­kai. Pa­sta­tas ne­tu­ri ir sto­ties sta­tu­so, tai yra tik sto­te­lė. Bu­vo su­tvar­ky­tas, iš­da­žy­tas pa­sta­to vi­dus, su­dė­ti suo­lai, ta­čiau vos tik at­ra­ki­na­me du­ris, vie­ta ne­tru­kus pa­virs­ta į tu­a­le­tą. Gal­būt da­bar ta­po­me kul­tū­rin­ges­ni ir si­tu­a­ci­ja pa­si­keis­tų. Spren­di­mo dar ne­tu­riu. Jei­gu tu­ri­te idė­jų, siū­ly­ki­te, ban­dy­si­me ap­svars­ty­ti“, – sa­kė Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.
Mi­nė­ta, kad no­rin­čių to­je vie­to­je ati­da­ry­ti par­duo­tu­vę bu­vo ne vie­nas, ta­čiau pre­ky­bi­nin­kams esa­mas plo­tas per ma­žas. Ple­čiant pa­sta­tą, ne­be­įva­žiuos au­to­bu­sai, rei­kės vie­tos au­to­mo­bi­liams, ku­rie at­va­žiuos į par­duo­tu­vę. Dau­ge­ly­je ra­jo­nų ši pro­ble­ma taip ir spren­džia­ma – pa­sta­to­ma par­duo­tu­vė, yra vie­ta lauk­ti ke­lei­viams, ir pro­ble­mos ne­be­lie­ka. Su­lauk­ta siū­ly­mo įsta­ty­ti ten fil­ma­vi­mo ka­me­rą, ta­čiau ka­žin kiek il­gai pa­vyk­tų ją ten iš­lai­ky­ti ne­su­ga­din­tą… „Mies­to cen­tre tu­ri­me vie­šą­jį tu­a­le­tą, bet la­bai grei­tai ten ne­be­lie­ka nei kra­nų, nei ran­ke­nų. Sa­ko­me, kad esa­me kul­tū­rin­ga tau­ta, ta­čiau at­si­ran­da vie­nas ki­tas, ku­ris pa­da­ro to­kių da­ly­kų, ku­rių taip leng­vai ne­iš­tai­sy­si“, – sa­kė me­ras. Šis klau­si­mas pa­lik­tas at­vi­ras, bus lau­kia­ma spren­di­mo bū­dų ir svars­to­mos ga­li­my­bės jiems įgy­ven­din­ti.

Da­lia BARCYTĖ

Komentarai
Kiti straipsniai