Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Su­pe­li­ju­si „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ spor­to sa­lė pa­šiur­pi­no Ta­ry­bos na­rį

Pe­lė­siais ir ker­pėm ap­au­gus aukš­tai… Ne, ne Tra­kų čia gar­bin­ga pi­lis, o UAB „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ras“ spor­to sa­lė, tarp plun­giš­kių pa­pras­čiau va­di­na­ma Mi­ni­jos sa­le, esan­ti Tel­šių g. 26A. Klau­si­mą dėl ap­gai­lė­ti­nos šios sa­lės būk­lės lap­kri­čio 19 die­ną Spor­to ta­ry­bos po­sė­dy­je iš­kė­lė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ri­mas Du­žins­kas. Po­li­ti­kas abe­jo­jo, ar pa­gal hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mus iš­vis be­ga­li­ma šio­je sa­lė­je reng­ti vai­kams krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes.

Spor­to mė­gė­jai, ku­riem ten­ka ap­si­lan­ky­ti mi­nė­to­je spor­to sa­lė­je, ne­abe­jo­ti­nai ga­li vi­si iki vie­no pa­tvir­tin­ti, jog „Mi­ni­jos“ sa­lės kva­pas įsi­ge­ria ne tik į dra­bu­žius, bet ir į ba­tus, plau­kus, odą, tre­ni­ruo­čių krep­šius. „Tu smir­di Mi­ni­jos sa­le“, – to­kį pa­sa­ky­mą iš­girs­ta iš ten par­ėjęs. Tai – pe­lė­sio kva­pas.
Ta­ry­bos na­rys R. Du­žins­kas, gal tik da­bar pa­bu­vo­jęs „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­rui“ pri­klau­san­čio­je sa­lė­je, sa­kė ne­ga­lin­tis at­si­to­kė­ti. „Ne­su­pran­tu, ko­dėl vai­kų tė­vai ir tre­ne­riai iki šiol ty­li?“ – ste­bė­jo­si jis. Po­li­ti­kas pa­brė­žė, jog šios sa­lės būk­lė – tie­siog ap­gai­lė­ti­na!
„La­bai abe­jo­ju, ar pa­gal hi­gie­nos nor­mos rei­ka­la­vi­mus ga­li­ma leis­ti ten vyk­dy­ti tre­ni­ruo­tes ir var­žy­bas. Bai­sus pe­lė­sio tvai­kas, vė­di­ni­mas iš­vis ne­vyks­ta, vi­sas kva­pas iš du­šo ir tu­a­le­to ei­na tie­siai į sa­lę, kur tre­ni­ruo­ja­si vai­kai! Be to, juk čia at­vyks­ta krep­ši­nin­kai bei tre­ne­riai ir iš ki­tų mies­tų. Man tik­rai dėl to gė­da“, – sa­kė R. Du­žins­kas, svars­ty­da­mas, gal mū­sų vai­kus ge­riau ve­žio­ti tre­ni­ruo­tis į Rie­ta­vą?
Taip pat Ta­ry­bos na­rys at­krei­pė dė­me­sį į pras­tą ap­švie­ti­mą: įpras­tai vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui tu­ri tek­ti ne ma­žiau nei 300 liu­me­nų, o da­bar sie­kia tik 130! Jis pats sa­kė kal­bė­jęs su sa­lės šei­mi­nin­kais, ku­rie ža­dė­jo pa­rū­pin­ti nau­jus švies­tu­vus, o jis sa­vo ruož­tu įsi­pa­rei­go­jo pa­si­rū­pin­ti švies­tu­vų pa­kei­ti­mu. „Iš­vis rei­kė­tų LED švies­tu­vus su­dė­ti, ta­da ir elek­tros bū­tų ga­li­ma su­tau­py­ti“, – svars­tė po­li­ti­kas.
To­liau – du­šo pro­ble­mos. Ten yra me­di­nės, iš­pur­tu­sios, ne­be­už­si­da­ran­čios du­rys, tad kur ne­bus pe­lė­sio! Šil­to van­dens vi­sai ko­man­dai ir­gi ne­pa­kan­ka: du spor­ti­nin­kai nu­si­mau­do – ki­ti tu­ri lauk­ti, kol vėl at­si­ras šil­tas van­duo… Van­dens dre­na­vi­mo sis­te­ma la­bai pras­ta, sun­kiai su­ren­ka­mas su­si­kau­pęs van­duo. „Rei­kė­tų sės­ti vi­siems prie sta­lo ir ieš­ko­ti iš­ei­ties“, – siū­lė R. Du­žins­kas, ak­cen­tuo­da­mas, jog to­kios są­ly­gos ne­tin­ka­mos tre­ni­ruo­tėms ir var­žy­boms.
„Jau ne vie­ne­ri me­tai si­tu­a­ci­ja ten pras­ta. Sa­vi­val­dy­bės ir „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ro“ nuo­mos su­tar­tis dėl sa­lės baig­sis 2022 me­tais, rei­kia kaž­ką gal­vo­ti. Vai­kai ne­ga­li spor­tuo­ti an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis“, – su­ti­ko Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ju­lius Ne­kra­šas. Sa­vi­val­dy­bė ben­dro­vei mo­ka ne­ma­žus nu­om­pi­ni­gius. „Gal mums or­ga­ni­zuo­ti dar­bo gru­pę ir rei­ka­lau­ti iš sa­vi­nin­kų to, kas pri­klau­so?“ – svars­tė pir­mi­nin­kas.
Plun­gės spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro (SRC) di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las už­si­mi­nė, jog su sa­vi­nin­kais nuo­lat vyks­ta de­ry­bos dėl są­ly­gų ge­ri­ni­mo. Ne­se­niai bu­vo ap­šil­tin­tas sa­lės sto­gas, tad šal­ta jau ne­bė­ra. Tie­sa, kai spor­tuo­jan­čių nė­ra, šil­dy­mas ne­jun­gia­mas – tau­po­mi pi­ni­gai. Grei­čiau­siai dėl drėg­mės ken­čia ir švies­len­tė – vis „už­lūž­ta“, tad ky­la sun­ku­mų kaip vyk­dy­ti var­žy­bas, meist­rą ten­ka kvies­ti iš Kau­no. Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs krep­ši­nio tre­ne­ris Vir­gi­li­jus La­pis dar pri­dū­rė, jog po atos­to­gų at­ėjus į sa­lę pa­si­im­ti ka­muo­lių, šie taip bū­na ap­au­gę pe­lė­siais, kad pir­miau rei­kia juos ge­ro­kai pa­šveis­ti…
„Bet mes da­bar ne­tu­ri­me ki­to pa­si­rin­ki­mo. Kur ding­ti?“ – klau­sė A. Vir­ši­las, ap­gai­les­tau­da­mas, jog nie­kaip ne­pa­sta­to­mas nau­jas spor­to kom­plek­sas Plun­gė­je. Da­bar krep­ši­nin­kai tre­ni­ruo­ja­si tik šio­je ir dar „Sau­lės“ gim­na­zi­jos sa­lė­se. Pri­dū­rė, jog pro­ble­ma yra ne tik su šia spor­to ba­ze – ap­gai­lė­ti­na si­tu­a­ci­ja ir Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio pa­grin­di­nės mo­kyk­los sa­lė­je, ir ir­kla­vi­mo ba­zė­je.
Po­sė­džiau­to­jai su­ti­ko, jog si­tu­a­ci­ja yra la­bai blo­ga, bet ne­ži­no­jo, ko grieb­tis. Už­si­mi­nus, jog su­tar­ty­je su UAB „Že­mai­ti­jos su­ve­ny­ras“ ak­cen­tuo­ja­ma tik ši­lu­ma ir ap­švie­ti­mas, Spor­to ta­ry­bos na­riai svars­tė, kad to­kia su­tar­tis yra tar­si nie­ki­nė, tad ar­ti­miau­siu me­tu bū­ti­na ją per­žiū­rė­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: R. Dužinskas suabejojo, ar krepšininkai begali treniruotis apgailėtinos būklės „Žemaitijos suvenyro“ sporto salėje.

Komentarai
Kiti straipsniai