Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.

Rie­ta­vo gy­ven­to­jams ši­lu­mos kai­na ne­di­dės

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je lan­kė­si UAB „Rie­ta­vo ko­mu­na­li­nis ūkis“ di­rek­to­rius Al­vy­das Ro­jus. Jis pri­sta­tė klau­si­mą dėl ši­lu­mos ba­zi­nių ir karš­to van­dens de­da­mų­jų nu­sta­ty­mo. Anot jo, jei bus par­duo­tas su­pla­nuo­tas ši­lu­mos kie­kis, kai­na kis­ti ne­tu­rė­tų.

Yra nu­sta­ty­ta for­mu­lė, pa­gal ku­rią įmo­nė per­skai­čiuo­ja ši­lu­mos kai­ną. Aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te kiek­vie­nas skai­čius pa­aiš­kin­tas, ta­čiau ko­mi­te­te svars­ty­ta, kad gal­būt vi­sos tos for­mu­lės ne šios sri­ties spe­cia­lis­tui ga­li bū­ti ne­aiš­kios. A. Ro­jus sa­kė, kad Ta­ry­bos na­riai ga­lė­tų ap­si­spręs­ti ne­da­ry­ti kai­nų skai­dy­mo, ne­skirs­tant į ga­my­bą, per­da­vi­mą ir par­da­vi­mą, o nu­sta­ty­ti ben­drą kai­ną, jos ne­de­ta­li­zuo­jant. „Aš su­abe­jo­čiau šiuo siū­ly­mu. Ge­rai, kai ro­dik­liai ge­ri, o jei­gu pras­ti, kaip juos ta­da pa­grįs? Iš de­da­mų­jų aiš­kiai ma­to­si, kur yra pro­ble­ma. Ki­tu at­ve­ju vi­si sa­kys, kad su­gal­vo­jo ko­mu­na­li­nis ir už­kė­lė kai­nas“, – sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis.
Įmo­nės di­rek­to­rius iš­sa­miai ap­ta­rė dar­bo na­šu­mo ro­dik­lius, pa­si­džiau­gė nau­jo­mis tra­so­mis. Al­gi­man­tas Mic­kus do­mė­jo­si, ko­kiu prin­ci­pu įmo­nė per­ka ku­rą. Anot A. Ro­jaus, kiek­vie­ną mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bei yra tei­kia­ma ku­ro pir­ki­mo kai­na, ji de­da­ma į for­mu­lę ir tuo­met skai­čiuo­ja­ma kai­na ki­tam mė­ne­siui. „Va­sa­rą per­ka­me ku­rą, kai jis pi­ges­nis, o žie­mą per­ka­me tik tiek, kiek trūks­ta­me. Ga­li­ma pirk­ti iš bir­žos, ta­čiau jei gau­na­me pa­siū­ly­mą pirk­ti ku­rą ma­žes­ne kai­na nei ten, per­ka­me jį tie­sio­gi­nė­mis su­tar­ti­mis. Tu­ri­me ma­žų tie­kė­jų, ūki­nin­kų, lent­pjū­vių, ku­rios ne­tu­ri sa­vo pro­duk­ci­jos kur re­a­li­zuo­ti, to­dėl par­duo­da mums“, – sa­kė įmo­nės di­rek­to­rius. Iš­klau­sius sve­čio iš­sa­maus pra­ne­ši­mo, ko­mi­te­to pri­mi­nin­kas Al­bi­nas Mas­laus­kas pa­pra­šė api­ben­drin­tai pa­sa­ky­ti, kas ak­tu­a­liau­sia Rie­ta­vo žmo­nėms, ar šie­met jų lau­kia ši­lu­mos kai­nos di­dė­ji­mas. Su­lauk­ta džiu­gaus at­sa­ky­mo, kad ši­lu­mos kai­na lie­ka ta­me pa­čia­me lyg­me­ny­je, ko­kia ir bu­vo.

Nuotraukoje: Apie šilumos ir karšto vandens kainų dedamąsias komitete pasakojo A. Rojus.

Komentarai
Kiti straipsniai