Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Nuo sau­sio 1-osios siū­lo keis­ti van­dens kai­nas

Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas, po­sė­džia­vęs lap­kri­čio 19-ąją, ap­ta­rė siū­lo­mas keis­ti UAB „Plun­gės van­de­nys“ ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo bei pa­vir­ši­nių nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų ba­zi­nes kai­nas. Su­dė­tin­ga skai­čia­vi­mo sis­te­ma ro­do, jog iki 2 ku­bų van­dens iš­lei­džian­tys gy­ven­to­jai mo­kės ke­liais cen­tais bran­giau, o dau­giau iš­nau­do­jan­tiems van­dens kai­na ma­žės.

Kaip pa­aiš­ki­no Vie­tos ūkio sky­riaus lai­ki­na­sis ve­dė­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka, Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba (VERT) spa­lio 18 d. pri­ėmė nu­ta­ri­mą dėl UAB „Plun­gės van­de­nys“ ba­zi­nių kai­nų, da­bar spren­di­mą dar tu­rės pri­im­ti ir Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba.
Si­tu­a­ci­ja to­kia, jog vi­du­ti­nė ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo pa­slau­gų ba­zi­nė kai­na (kar­tu su ap­skai­tos veik­la) pas mus yra 1,72 Eur už ku­bą, t. y. 17,3 proc. ma­žes­nė, nei šiuo me­tu tai­ko­ma.
Kal­bant kon­kre­čiai apie dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jus, ku­bas van­dens da­bar kai­nuo­ja 2,07 Eur (vi­sos kai­nos nu­ro­dy­tos be PVM), o siū­lo­ma nau­ja kai­na – 1,53 Eur. Van­dens par­da­vi­mo kai­na yra 0,78 Eur, o siū­lo­ma – 1,34 Eur. Tai­gi, jei žmo­gus iš­nau­do­ja tik vie­ną ku­bą van­dens, iš vi­so (su par­da­vi­mo kai­na) mo­kės bran­giau – vie­to­je 3,45 Eur bus 3,47 Eur. Jei­gu dau­giau nei du ku­bus – kai­nos ma­žės. Pa­vyz­džiui, 5 ku­bai van­dens da­bar at­si­ei­na 13,47 Eur, o ki­tą­met bus 10,88 Eur.
In­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams (taip pat be PVM) ku­bas kai­nuo­ja 1,87 Eur, siū­lo­ma 1,50 Eur. Van­dens par­da­vi­mo kai­na yra 0,60 Eur, siū­lo­ma 0,92 Eur. Jiems vis tiek, kai­na ma­žės ne­pri­klau­so­mai nuo iš­leis­to van­dens kie­kio. Pa­vyz­džiui, vie­nas ku­bas da­bar at­si­ei­na 2,99 Eur, bus 2,93 Eur. Jei iš­lei­džia­mi pen­ki ku­bai – 12,04 Eur, o ki­tą­met – 10,19 Eur.
Ga­lu­ti­nės kai­nos, t. y. su PVM-u, kol kas ne­pa­tei­kia­mos, jas „Plun­gės van­de­nys“ ža­da skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu įvai­rio­se vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nė­se.

 

Asociatyvi 15min.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai