Antradienis, 2020 m. vasario 25 d.

Ki­tą­met ža­da­ma at­si­sa­ky­ti sar­gų dar­že­liuo­se

Lap­kri­čio 18 die­ną Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas ap­ta­rė ke­le­tą ak­tu­a­lių klau­si­mų: kal­bė­ta apie tu­riz­mo se­zo­no re­zul­ta­tus, apie cen­tra­li­zuo­tą vai­kų pri­ėmi­mą į ug­dy­mo įstai­gas, ga­bių vai­kų ska­ti­ni­mo pro­gra­mą, apie po­ky­čius dar­bo už­mo­kes­čio tvar­kos ap­ra­še, su­si­ju­sia­me su ug­dy­mo įstai­go­mis, ir ki­ta.

Re­kor­di­nis lan­ky­to­jų skai­čius

Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tro (TIC) di­rek­to­rė San­dra Kas­maus­kie­nė ko­mi­te­tui pri­sta­tė 2019 m. tu­riz­mo se­zo­no re­zul­ta­tus ir už­si­mi­nė apie ki­tų me­tų pla­nus.
TIC-o va­do­vė pa­si­džiau­gė, jog šiais me­tais ap­si­lan­kiu­sių­jų skai­čius bu­vo re­kor­di­nis – lap­kri­čio mė­ne­sio duo­me­ni­mis, jau bu­vo dau­giau kaip 8 tūks­tan­čių lan­ky­to­jų (per­nai per vi­sus me­tus – 6,5 tūkst., už­per­nai ne­bu­vo nė 5 tūks­tan­čių). Kas de­šim­tas at­vy­kęs – už­sie­nie­tis. Dau­giau­sia ap­si­lan­kė len­kų, lat­vių, vo­kie­čių. Taip pat su­lau­kia­ma sve­čių iš Iz­ra­e­lio, ku­rie pas mus iš­lei­džia be­ne dau­giau­siai pi­ni­gų. Juos ypač trau­kia mū­sų gam­ta, kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos. Ne­ma­žai tu­ris­tų TIC-o dar­buo­to­jos pri­trau­kia da­ly­vau­da­mos įvai­rio­se pa­ro­do­se ir pri­sta­ty­da­mos Plun­gės kraš­tą. Iš­leis­ta ir įvai­rių lanks­ti­nu­kų. Ki­tą­met tu­rė­tų at­si­ras­ti lei­di­nių ir lat­vių-ru­sų bei an­glų-vo­kie­čių kal­bo­mis. Kal­bė­da­ma apie pa­grin­di­nius lan­ky­ti­nus mū­sų ob­jek­tus, S. Kas­maus­kie­nė už­si­mi­nė, jog ypač pa­gau­sė­jo lan­ky­to­jų Šal­to­jo ka­ro mu­zie­ju­je, ku­ris jau sun­kiai su­val­do tu­ris­tų srau­tus ir ki­tais me­tais net­gi ža­da kils­te­lė­ti bi­lie­to kai­ną iki 10 eu­rų. Ži­no­ma, daug lan­ky­to­jų su­lau­kia ir Ogins­kių rū­mai. Vi­du­ti­niš­kai (su nak­vy­ne) vie­nas tu­ris­tas pas mus pa­lie­ka 70 eu­rų. Ta­čiau ne­ma­ža da­lis tu­ris­tų iš­va­žiuo­ja net ne­už­su­kę kur nors pa­val­gy­ti, nes rū­mus ir par­ką apei­na per po­rą va­lan­dų. Reik­tų pa­siū­ly­ti tu­ris­tams Plun­gė­je dau­giau veik­lų. TIC-as šiek tiek už­si­dir­ba iš su­ve­ny­rų, taip pat – iš mi­ni gol­fo.
Po­sė­džiau­to­jai svars­tė, kad rei­kė­tų at­vy­ku­siems pa­siū­ly­ti nu­ei­ti į tau­to­dai­lės par­duo­tu­ves, į kny­gy­nus. Re­ko­men­duo­ti ver­sli­nin­kams vys­ty­ti že­mai­tiš­ką ir žy­diš­ką ku­li­na­ri­nį pa­vel­dą. Pla­te­liams ge­rai bū­tų siek­ti ku­ror­ti­nio sta­tu­so. Taip pat tu­rė­tu­me pri­trauk­ti dau­giau len­kų tu­ris­tų per krikš­čio­niš­kas lan­ky­ti­nas vie­tas, mat nemažai jų yra ti­kin­tys. Dar svars­ty­ta, kad mums rei­kė­tų įkur­ti tu­riz­mo ta­ry­bą.

Eta­tų po­ky­čiuo­se (be pe­da­go­gi­nių pa­rei­gy­bių) – ir sar­gų at­si­sa­ky­mas

Kaip sa­kė Fi­nan­sų ir biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Ma­žei­kie­nė, jau ren­gia­mas 2020 me­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to pro­jek­tas ir, kaip ži­nia, di­dži­ą­ją da­lį biu­dže­to su­da­ro dar­bo už­mo­kes­čiui skir­ti pi­ni­gai. Tiek mo­kyk­lų, tiek dar­že­lių dar­bo už­mo­kes­čio fon­do (be pe­da­go­gi­nių dar­buo­to­jų) ap­skai­čia­vi­mo tvar­kos ap­ra­šuo­se nu­ma­to­mi po­ky­čiai.
Pa­vyz­džiui, „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ben­dra­bu­ty­je ma­žė­jant vai­kų skai­čiui, gim­na­zi­jo­je nu­spręs­ta su­ma­žin­ti 0,25 ben­dra­bu­čio auk­lė­to­jo eta­to. O „Ry­to“ pa­grin­di­nei mo­kyk­lai le­do aikš­te­lei pri­žiū­rė­ti 0,5 dar­bi­nin­ko eta­to skir­ti tik 2 mė­ne­sius (bu­vo 4 mėn.). Dėl kar­je­ros ug­dy­mo ko­or­di­na­to­riaus – pla­nuo­ta be­skir­ti 0,15 eta­to mo­kyk­loms, bet siū­ly­ta at­si­žvelg­ti į mo­ki­nių skai­čių ir ge­riau „iš­da­lin­ti“ po­rą eta­tų po 0,1 (iki 250 mo­ki­nių), 0,2 (iki 500 mo­ki­nių) ir 0,3 (per 500 mo­ki­nių) eta­to.
Kal­bant apie dar­že­lius – ki­tą­met ketinama at­si­sa­ky­ti sar­gų. Iš vi­so – 14,5 eta­to. Taip per me­tus bus su­tau­py­ti 105 tūkst. eu­rų. Iki­mo­kyk­li­nės įstai­gos bus ap­tver­tos nau­jo­mis tvo­ro­mis ir įves­ta ap­sau­gos sig­na­li­za­ci­ja. Ar tai bus da­ro­ma cen­tra­li­zuo­tai, kol kas neap­si­spręs­ta.

Cen­tra­li­zuo­tas vai­kų pri­ėmi­mas – nuo va­sa­rio

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Gin­tau­tas Ri­mei­kis ap­žvel­gė cen­tra­li­zuo­to vai­kų pri­ėmi­mo į mo­kyk­las ir dar­že­lius vyk­dy­mą, o vyr. spe­cia­lis­tė Dan­gi­ru­tė Vaš­kie­nė kal­bė­jo apie pa­ko­re­guo­tus pri­ėmi­mo tvar­kos ap­ra­šus.
Kaip jau ne kar­tą skelb­ta, nuo šių me­tų ba­lan­džio 1-osios pra­si­dė­jo cen­tra­li­zuo­tas vai­kų pri­ėmi­mas į dar­že­lius ir į mo­kyk­las. Pas­ta­ruo­ju at­ve­ju pir­mas dvi die­nas bu­vo su­tri­ki­mų, bet pas­kui vis­kas su­si­tvar­kė. Dau­giau­sia tė­vai pa­tys tei­kia pra­šy­mus elek­tro­ni­niu bū­du, ga­li ste­bė­ti sa­vo ei­lę, sis­te­ma ga­na pa­pras­ta. Po­pie­ri­niai pra­šy­mai ne­be­ren­ka­mi. Kam su­dė­tin­ga, pa­de­da spe­cia­lis­tai. Iki lap­kri­čio 13-osios per sis­te­mą gau­ti 606 pra­šy­mai į mo­kyk­las. Dau­giau­siai (291) – į pir­mą ir (112) į de­vin­tą kla­ses.
Į dar­že­lius (mo­ky­tis pa­gal prieš­mo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pro­gra­mas ar keis­ti įstai­gą) su­skai­čiuo­tos 442 re­gist­ra­ci­jos. Šiuo me­tu sis­te­mo­je yra 419 pra­šy­mų lan­ky­ti įstai­gas nuo 2020 ar 2021 me­tų. Da­bar 12-ika vai­kų lau­kia ei­lė­je į no­ri­mą dar­že­lį. Tie­sa, tė­vams siū­lo­ma rink­tis ku­rią nors ki­tą iki­mo­kyk­li­nę įstai­gą, kur yra vie­tų, ta­čiau dažniausiai jie at­si­sa­ko.
Ki­tą­met pra­šy­mų tei­ki­mas į mo­kyk­las rug­sė­jo 1-ajai bus vyk­do­mas nuo va­sa­rio 1-osios, pir­ma­sis pri­ėmi­mas į įstai­gas – ge­gu­žės mė­ne­sį. Įve­da­mas nau­jas pir­mu­mo kri­te­ri­jus dėl bro­lių ir se­se­rų mo­ky­mo­si to­je pa­čio­je įstai­go­je. Į li­ku­sias lais­vas vie­tas no­ri­mo­je mo­kyk­lo­je (ne­gy­ve­nan­tie­siems mo­kyk­los ap­tar­nau­ja­mo­je te­ri­to­ri­jo­je) pri­ėmi­mas bus vyk­do­mas tik pas­ku­ti­ni­ą­ją rug­pjū­čio sa­vai­tę. Kal­bant dėl dar­že­lių – da­bar juos tė­vai ga­li rink­tis ne­pai­sant gy­ve­na­mos vie­tos, ta­čiau at­ei­ty­je pa­siū­ly­ta pir­mu­mo kri­te­ri­jus nu­sta­ty­ti ar­čiau gy­ve­nan­tiems.

Svars­to­ma apie ga­bių vai­kų ska­ti­ni­mo pro­gra­mas

Dau­gu­ma švie­ti­mo įstai­gų, pa­sak G. Ri­mei­kio, ne­tu­ri ga­bių vai­kų ska­ti­ni­mo pro­gra­mų moks­lo, kul­tū­ros, me­no ir spor­to sri­ty­se. To­dėl bū­tų tiks­lin­ga to­kias pro­gra­mas kur­ti. Jas ga­lė­tų teik­ti mo­kyk­los, ta­čiau jų įgy­ven­di­ni­mui rei­kė­tų Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te nu­si­ma­ty­ti fi­nan­sa­vi­mą. Ar ga­biems vai­kams bū­tų per­ka­mi kom­piu­te­riai, or­ga­ni­zuo­ja­mos iš­vy­kos, ski­ria­mos sti­pen­di­jos ar pi­ni­gi­nės pre­mi­jos, dar rei­kė­tų ap­si­spręs­ti. Siū­ly­ta šį klau­si­mą iš­sa­miai iš­nag­ri­nė­ti nau­ja­jai Švie­ti­mo ta­ry­bai.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai