Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

Iš­rink­ti jau­ni­mo at­sto­vai į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bą

Lap­kri­čio 13 d. įvy­ko jau­ni­mo at­sto­vų rin­ki­mai į Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bą (to­liau – SJRT). Dve­jų me­tų ka­den­ci­jai jau­ni­mo at­sto­vus į SJRT rin­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės vi­suo­ti­nis jau­ni­mo, su jau­ni­mu dir­ban­čių or­ga­ni­za­ci­jų ir mo­ki­nių sa­vi­val­dų su­si­rin­ki­mas.

Rin­ki­muo­se da­ly­va­vo 8 or­ga­ni­za­ci­jos. Kiek­vie­na or­ga­ni­za­ci­ja de­le­ga­vo po vie­ną as­me­nį, ku­riam pa­ti­kė­jo bal­so tei­sę. Rin­ki­mai vy­ko pa­gal Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­tvir­tin­tą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo at­sto­vų rin­ki­mų or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos ap­ra­šą. Rin­ki­mai pra­ėjo sklan­džiai, nors pri­rei­kė dvie­jų bal­sa­vi­mo tu­rų.
SJRT na­riais ta­po Va­ka­rė Eler­tai­tė, šiuo me­tu be­si­mo­kan­ti Žad­vai­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, Er­nes­ta Ged­vi­lai­tė – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Tve­rų gim­na­zi­jo­je, Ais­tė Ja­sai­tė – Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je ir Auš­ra Mic­ku­tė – Rie­ta­vo at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro dar­buo­to­ja.
Ga­lu­ti­nis SJRT na­rių są­ra­šas bus pa­tvir­tin­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je gruo­džio mė­ne­sį.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai