Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Iš­kil­min­gai pa­mi­nė­tas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro gy­va­vi­mo 70-me­tis

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras mi­nė­jo gra­žią su­kak­tį – 70-ies me­tų ju­bi­lie­jų. Pil­na sa­lė žiū­ro­vų, me­no ko­lek­ty­vų na­rių iš­klau­sė gau­sy­bę svei­ki­ni­mų ir pa­lin­kė­ji­mų, o cen­tro di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ged­mi­nai­tė vos spė­jo pri­im­ti gė­les bei do­va­nas šios su­kak­ties pro­ga. Su­si­rin­ku­sius džiu­gi­no ir nuo­sta­bus kon­cer­tas

Šven­tė pra­si­dė­jo im­pro­vi­za­ci­ne pro­gra­ma, o nu­skam­bė­jus ke­lioms dai­noms, į sce­ną žen­gė ir su vi­sais svei­ki­no­si va­ka­ro ve­dė­ja Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė. No­rin­čių­jų pa­svei­kin­ti ir pa­sa­ky­ti gra­žų žo­dį tą va­ka­rą ne­trū­ko, o pir­mo­ji žo­dį ta­rė B. Ged­mi­nai­tė. „Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­trui – jau 70 me­tų, šis kū­ry­bi­nis lai­ko­tar­pis jau įė­jo į is­to­ri­ją, mū­sų at­min­tį, pri­si­mi­ni­mus, šir­dį. Šis lai­ko­tar­pis ne­bū­tų toks, koks bu­vo, be žmo­nių, ku­rie kū­rė ar ki­taip pri­si­dė­jo prie kul­tū­ri­nės veik­los. No­riu nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti vi­siems kul­tū­ros cen­tro bi­čiu­liams, rė­mė­jams, part­ne­riams, ben­dra­min­čiams, bu­vu­siems di­rek­to­riams, kū­rė­jams, ko­lek­ty­vų na­riams. Dė­ko­ju sa­vi­val­dy­bės me­rui, ku­ris pri­si­de­da, kad kul­tū­ra Rie­ta­ve gy­vuo­tų ir Rie­ta­vo var­das sklis­tų ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir už jos ri­bų“, – pa­dė­kų ne­gai­lė­jo kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė.
Svei­ki­ni­mus iš­sa­kė ir į sce­ną žen­gęs sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. „Sim­bo­liš­ka bu­vo žiū­rė­ti į jū­sų im­pro­vi­za­ci­ją, ku­rio­je by­rė­jo smė­lis, reiškiantis bė­gan­tį lai­ką. Jei ne­bū­tų jū­sų en­tu­ziaz­mo ir no­ro, Die­vo do­va­no­tų ta­len­tų, gy­ve­ni­mas bū­tų liūd­nas“, – sa­kė jis. Sa­vi­val­dy­bės me­ras dė­ko­jo, kad su mei­le ir pa­si­au­ko­ji­mu, ge­rais ir skam­biais dar­bais gar­si­na­mas Rie­ta­vo kraš­tas, puo­se­lė­ja­mos kul­tū­ros tra­di­ci­jos. Jis pa­lin­kė­jo pra­smin­gų ir kū­ry­bin­gų at­ra­di­mų, sėk­min­gų spren­di­mų juos įgy­ven­di­nant. O ko­kios gi šven­tės be do­va­nų. Me­ras pa­ža­dė­jo, kad vis­kas, ko pa­gei­da­vo cen­tro ben­druo­me­nė, – iš­si­pil­dys. Svei­ki­ni­mus iš­sa­kė ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė, pa­gar­sin­da­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­riaus Sau­liaus Liau­so svei­ki­ni­mą.
Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­jos var­du svei­ki­no kul­tū­ros cen­trų di­rek­to­riai iš Jo­niš­kio, Tau­ra­gės, Ma­žei­kių, Ra­sei­nių, Tirkš­lių, Plun­gės r. Ša­tei­kių ir Žli­bi­nų. Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų ben­druo­me­nė svei­ki­no gra­žaus ju­bi­lie­jaus pro­ga ir dė­ko­jo už sva­rias idė­jas, pui­kų kū­ry­bi­nį dar­bą, ben­druo­me­nės kul­tū­ri­nių po­rei­kių ten­ki­ni­mą. Pa­lin­kė­ta di­džiu­lės sėk­mės ir kū­ry­bi­nių ga­lių bei že­mai­tiš­ko už­si­spy­ri­mo vyk­dant už­si­brėž­tus tiks­lus.
Per spal­vin­gus kul­tū­ros cen­tro sep­ty­nis veik­los de­šimt­me­čius, įvy­ko la­bai daug įvai­rių pa­si­kei­ti­mų. Kei­tė­si pa­sta­tai, žmo­nės, lan­kan­tys me­no ko­lek­ty­vus, dar­buo­to­jai, va­do­vai. Į sce­ną bu­vo pa­kvies­ti bu­vę cen­tro di­rek­to­riai – Ro­mu­al­da Dur­kie­nė, Vi­da Sau­ka­lie­nė ir Vy­tau­tas Ka­žu­kaus­kas. „Pri­by­rė­jo sep­ty­ni de­šimt­me­čiai, iš jų 42 me­tus ir aš čia bu­vau. Di­džiau­sias man džiaugs­mas ma­ty­ti, kad tiek žmo­nių sė­di sa­lė­je ir sto­vi ant sce­nos. No­riu pa­ste­bė­ti, kad per vi­sus šiuos me­tus Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tras nuos­mu­kių ne­pa­ty­rė, nuo pat įsi­kū­ri­mo vis ki­lo aukš­tyn. Da­bar pa­ki­li­mas ypač di­dis. Džiu­gu, kad žmo­nės, dir­ban­tys po ma­nęs, da­ro ste­buk­lus“, – kal­bė­jo R. Dur­kie­nė. Pa­svei­kin­ti at­ke­lia­vo ir ki­tų švie­ti­mo bei kul­tū­ros įstai­gų at­sto­vai iš Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos, Ire­nė­jaus Ogins­kio bib­lio­te­kos, at­vi­ro jau­ni­mo cen­tro, Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jaus, My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los ir kt. Taip pat svei­ki­no Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo na­riai – An­drie­jus Stan­či­kas ir Jo­nas Var­ka­lys.
Ant­ro­jo­je šven­tės da­ly­je žiū­ro­vai iš­gir­do Tau­ra­gės kul­tū­ros cen­tro leng­vo­sios mu­zi­kos or­kest­ro (vad. Mi­kas Ka­ro­sas, kon­cert­meis­te­ris ir di­ri­gen­tas Ta­das Za­ka­raus­kas, so­lis­tė Gab­rie­lė Nau­sė­dai­tė) siun­čia­mus mu­zi­ki­nius svei­ki­ni­mus. Taip pat bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti uni­ka­lų reiš­ki­nį – gy­vai at­lie­ka­mą smė­lio pie­ši­nių šou „Smė­lio džia­zas“ su ži­no­miau­sia Lie­tu­vo­je smė­lio me­ni­nin­ke Jur­gi­ta Min­de­ry­te.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Sveikina buvusi kultūros centro direktorė R. Durkienė.

Komentarai
Kiti straipsniai