Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Ge­o­ca­ching fil­mu­kų fes­ti­va­ly­je pri­sta­ty­ta bib­lio­te­kos mo­ne­ta

Plun­gės vai­kų bib­lio­te­ko­je lap­kri­čio 16-osios vi­dur­die­nį pra­si­dė­jo ir po­rą va­lan­dų tru­ko Ge­o­ca­ching fil­mu­kų fes­ti­va­lis. Tai tra­di­ci­nis ren­gi­nys, vyks­tan­tis vi­sa­me pa­sau­ly­je nuo 2013 me­tų. Šie­met jis pra­ūžė lap­kri­čio 7–17 die­no­mis. Fes­ti­va­lio me­tu de­monst­ruo­ja­mi ge­o­ca­ching ben­druo­me­nės na­rių su­kur­ti fil­mu­kai apie juos vie­ni­jan­tį už­si­ė­mi­mą – lo­bia­vi­mą.

Ren­gi­nio Plun­gė­je, ku­rį ve­dė bib­lio­te­kos edu­ka­to­rius Pau­lius Ga­dei­kis, me­tu pri­min­ta, kad ne taip se­niai mū­sų par­ke at­si­ra­do net 9-ios Plun­gės ge­o­par­ko tu­ro slėp­tu­vės, ku­rios bu­vo pri­sta­ty­tos rug­sė­jo 28 d. bib­lio­te­ko­je vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu. Pro­jek­tas „Plun­gės ge­o­tu­ras“ įgy­ven­din­tas Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos, jį da­li­nai fi­nan­sa­vo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba ir Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja. Sumanymą įgy­ven­din­ti pa­dė­jo vie­nas gar­siau­sių Lie­tu­vo­je ge­o­lo­bių ieš­ko­to­jas ir slė­pė­jas Ri­mas Čiu­la­da. Jis praėjusį šeštadienį ir pa­pa­sa­ko­jo apie „Plun­gės ge­o­par­ką“.
R. Čiu­la­da lap­kri­čio 16-osios ren­gi­ny­je iš vi­sos Lie­tu­vos su­si­rin­ku­siems ge­o­ca­ching en­tu­zias­tams pri­sta­tė Plun­gės bib­lio­te­kos (laik­ro­di­nės-oran­že­ri­jos) me­ta­li­nę mo­ne­tą ke­liau­nin­kę, pa­ga­min­tą įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Plun­gės ge­o­tu­ras“. Tai tik tre­čio­ji Lie­tu­vo­je ofi­cia­liai pri­sta­ty­ta mo­ne­ta (ki­tos dvi pri­sta­ty­tos 2013 ir 2015 m., vie­na skir­ta „Li­tu­a­ni­cos“ skry­džiui, ki­ta – re­gio­nų me­tams).
Kas gi tie ke­liau­nin­kai (trac­kab­les)? Tai su­ve­ny­rai, ku­riuo­se iš­kal­ti uni­ka­lūs se­ki­mo nu­me­riai. Ži­nant šį nu­me­rį, ge­o­ca­ching.com sis­te­mo­je ga­li­ma nu­sta­ty­ti ke­liau­nin­ko bu­vi­mo vie­tą ir sek­ti jo ke­lio­nės marš­ru­tą. Šie ke­liau­nin­kai, lo­bių ieš­ko­to­jų pa­de­da­mi, ke­liau­ja iš slėp­tu­vės į slėp­tu­vę ir vyk­do įvai­riau­sias mi­si­jas – vie­ni, pa­vyz­džiui, no­ri nu­ke­liau­ti į Af­ri­ką, ki­ti – į An­tark­ti­dą, tre­ti – nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti su ken­gū­ra. Ko­kių tik mi­si­jų ne­su­gal­vo­ja šei­mi­nin­kai! Jei pa­tys lo­biau­to­jai ne­tu­ri ga­li­my­bių nu­ke­liau­ti ten, kur no­ri, siun­čia į šią mi­si­ją ke­liau­nin­kus. Ke­liau­nin­kai bū­na įvai­rūs – pa­pras­čiau­sias yra ke­liau­jan­tis va­ba­las (TravelBug), taip pat bū­na įvai­riau­sių ke­liau­jan­čių pri­seg­tu­kų, ar­ba ke­liau­jan­čių mo­ne­tų. Bū­tent to­kios for­mos, kaip mi­nė­ta, yra mū­sų bib­lio­te­kos ke­liau­nin­kas. Be­je, pa­gal pro­jek­tą pa­ga­min­ta 50 bib­lio­te­kos mo­ne­tų.
Po mo­ne­tos pri­sta­ty­mo tu­rė­jo­me ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti du lie­tu­viš­kus ge­o­fil­mus. Pir­mą­jį at­siun­tė lo­biau­to­jas Ma­tas Kai­rys. O ant­ra­sis, su­kur­tas 2017 m., tais metais lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą pa­sau­li­nia­me ge­o­fil­mų fes­ti­va­ly­je.
2019 m. fes­ti­va­ly­je – 16 fil­mu­kų, su­kur­tų An­gli­jo­je, Ka­ta­lo­ni­jo­je, Kro­a­ti­jo­je, Da­ni­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Es­ti­jo­je, Suo­mi­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Ita­li­jo­je, Lat­vi­jo­je, Len­ki­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je, Slo­va­ki­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Šve­di­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je.
Žiū­rė­da­mi juos, tu­rė­jo­me są­ra­šą ir ga­lė­jo­me pa­si­žy­mė­ti pa­sta­bas. Tad bal­suo­ti ne­bu­vo sun­ku. Pa­si­bai­gus pas­ku­ti­nia­jam, dau­gu­ma žiū­ro­vų jau tu­rė­jo iš­si­rin­kę fa­vo­ri­tus.
Su­skai­čia­vus bal­sus, pa­skelb­ta, kad dau­giau­sia bal­sų su­rin­ko geo fil­mu­kas apie lo­bia­vi­mo Suo­mi­jo­je ypa­tu­mus. Ži­no­ma, tai Plun­gės geo fil­mų fes­ti­va­lio žiū­ro­vų nuo­mo­nė. Už ku­rį fil­mu­ką bal­sa­vo ki­tų mies­tų ir ša­lių lo­biau­to­jai, pa­aiš­kės ne­tru­kus.
Po fes­ti­va­lio dau­gu­ma žiū­ro­vų lei­do­si lo­biau­ti į Plun­gės ge­o­par­ką. Per­žvel­gus įra­šus ge­o­ca­ching sis­te­mo­je, su­pra­to­me, kad be­veik vi­siems me­džiok­lė bu­vo sėk­min­ga.

Kris­ti­na Pi­li­taus­kie­nė
Plun­gės r. sav. vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų li­te­ra­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja

Nuotraukoje: Lie­tu­vo­je ge­o­lo­bių ieš­ko­to­jas ir slė­pė­jas R. Čiu­la­da.

Komentarai
Kiti straipsniai