Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Ga­mi­no na­mi­nę deg­ti­nę sa­vo ju­bi­lie­jui, bet įkliu­vo po­li­ci­jai

Al­sė­džių se­niū­ni­jos Diš­lių kai­mo gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Ma­la­kaus­kis (gim. 1969 m.) va­sa­ros pa­bai­go­je ža­dė­jo taip švęs­ti sa­vo pen­kias­de­šimt­me­tį, kad sve­čiai, ko ge­ro, bū­tų sa­vai­tę na­mo ne­iš­ėję – vy­ras pla­na­vo pa­si­ga­min­ti apie šim­tą lit­rų „pik­to­sios“. De­ja, spė­jo iš­var­vė­ti tik 25 lit­rai, kai į jo bra­vo­rė­lį ūki­nia­me pa­sta­te už­su­ko po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Prieš teis­mą sto­ju­siam vy­riš­kiui spa­lio pa­bai­go­je bu­vo pa­skelb­tas nuosp­ren­dis. Per ki­še­nę kliu­vo kaip rei­kiant.

Rug­pjū­čio 15-oji bu­vo ne­sėk­min­ga die­na V. Ma­la­kaus­kiui: prieš pu­sę ke­tu­rių, pa­čia­me ga­my­bos įkarš­ty­je, jo so­dy­bo­je pa­si­ro­dė po­li­ci­ja ir dar­bus nu­trau­kė. Pa­rei­gū­nai ūki­nia­me pa­sta­te at­ra­do įran­gą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti, 25 lit­rus kar­čio­sios (53 proc. stip­ru­mo) ir 830 lit­rų rau­go, va­di­na­mosios bro­gos, iš ku­rios bū­tų iš­bė­gę dar 73 lit­rai svai­ga­lų.
Už to­kią veik­lą V. Ma­la­kaus­kis pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­gal BK 22 str. 1 d. ir 201 str. 2 d. (kė­si­no­si pa­ga­min­ti ir bu­vo pa­ga­mi­nęs). Sa­vo kal­tę Diš­lių kai­mo gy­ven­to­jas pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si. Teis­mas nu­spren­dė by­lą iš­nag­ri­nė­ti su­trum­pin­to pro­ce­so tvar­ka, o pa­skir­tą baus­mę su­ma­žin­ti treč­da­liu.
Kal­ti­na­ma­sis ti­ki­no, jog 2019 m. rug­pjū­čio pra­džio­je apa­ra­tą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti su­si­meist­ra­vo pats, nes pla­na­vo sa­vo ju­bi­lie­jui pa­si­ga­min­ti na­mi­nės deg­ti­nės. Mi­nė­jo, jog sve­čių tu­rė­jo bū­ti maž­daug pus­šim­tis – gi­mi­nė di­de­lė, tad ža­dė­jo vi­sus vai­šin­ti ir dar lauk­tu­vių įdė­ti…
Tu­rė­jo įvai­rių tal­pų, ne­nau­do­ja­mą ra­dia­to­rių, įvai­rių vamz­džių – vis­ką su­jun­gi­nė­jo, pa­si­sta­tė du­jų ba­lio­ną ir ūki­nia­me pa­sta­te įsi­ren­gė fab­ri­kė­lį. Rau­gui sa­kė nau­do­jęs kviet­ru­gių mil­tus, mie­les, van­de­nį. Iš pra­džių pla­na­vo pa­si­ga­min­ti apie 30 ar 40 lit­rų na­mi­nu­kės, ta­čiau ga­vo­si ne­daug – tik 25 lit­rai, tad bro­gos už­si­rau­gė pa­pil­do­mai. De­ja, pa­ga­min­ti ne­be­spė­jo. Tvir­ti­no, jog par­da­vi­nė­ti deg­ti­nės nie­kam ne­ža­dė­jo.
Pa­rei­gū­nai tris me­ta­li­nes tal­pas ir ra­dia­to­rių iš­ve­žė sau­go­ji­mui į Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to au­to­mo­bi­lių sau­go­ji­mo aikš­te­lę Gargž­duo­se, o na­mi­nę deg­ti­nę, ku­ri bu­vo plas­ti­ki­nia­me in­de, per­da­vė sau­go­ti Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui. Dėl to po­li­ci­ja pra­šė pri­teis­ti iš kal­ti­na­mo­jo 270 eu­rų, mat tiek pa­tir­ta iš­lai­dų vis­ką trans­por­tuo­jant.
V. Ma­la­kaus­kis lai­ko­mas anks­čiau ne­teis­tu, nors tu­rė­jo teis­tu­mą už ana­lo­giš­ką nu­si­kal­ti­mą. Teis­tu­mas jau yra iš­ny­kęs. Tu­ri vie­ną ga­lio­jan­čią ad­mi­nist­ra­ci­nę nuo­bau­dą. Vy­ras yra ve­dęs, tu­ri pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą, dir­ba dar­bi­nin­ku. Teis­mas įver­ti­no su­rink­tus įro­dy­mus ir kon­sta­ta­vo, jog kal­ti­na­ma­sis vis­gi tu­rė­jo tiks­lą svai­ga­lus re­a­li­zuo­ti. Net­gi vai­ši­ni­mas na­mi­ne deg­ti­ne yra lai­ko­mas re­a­li­za­vi­mu, ka­dan­gi ją var­to­ja ki­ti as­me­nys.
Teis­mas nu­spren­dė V. Ma­la­kaus­kiui skir­ti (jau su­ma­žin­tą) 100 MGL dy­džio bau­dą, t. y. 5 tūks­tan­čius eu­rų. Šią su­mą vy­ras tu­ri su­mo­kė­ti per me­tus. Taip pat pri­teis­ta su­ma, ku­rios pra­šė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas – 270 eu­rų. Deg­ti­nę ir tal­pas nu­ro­dy­ta su­nai­kin­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Asociatyvi ve.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai