Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Že­mai­čių Kal­va­ri­jo­je de­gė ūki­nių pre­kių par­duo­tu­vė

Di­de­lis gais­ras lap­kri­čio 14-osios nak­tį plyks­te­lė­jo Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je, cen­tri­nė­je Gar­dų aikš­tės gat­vė­je. Ten už­si­de­gė me­di­nis na­mas, kur ne vie­ne­rius me­tus vei­kė ūki­nių pre­kių par­duo­tu­vė.

Pra­ne­ši­mo apie ne­lai­mę Že­mai­čių Kal­va­ri­jos mies­te­ly­je Plun­gės prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba (PGT) su­lau­kė nak­tį iš lap­kri­čio 13-osios į 14-ąją.
Ra­miai mie­gan­čius kal­va­ri­jiš­kius ki­lęs triukš­mas iš­bu­di­no prieš an­trą va­lan­dą nak­ties. Pa­aiš­kė­jo, jog de­gė Gar­dų aikš­tės 8-asis pa­sta­tas. Na­me bu­vo tik par­duo­tu­vė, pri­klau­san­ti L. K. Žmo­nės čia ne­gy­ve­no.
Kaip sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, gais­rą pa­ste­bė­jo vie­ti­nis as­muo, gy­ve­nan­tis par­duo­tu­vės kai­my­nys­tė­je. Jis ir pa­skam­bi­no ben­druo­ju pa­gal­bos nu­me­riu.
At­vy­kus į iš­kvie­ti­mo vie­tą, pa­sta­tas jau de­gė at­vi­ra ug­ni­mi. Na­mas – me­di­nis, vie­no aukš­to, su pa­lė­pe. Lieps­na su­nio­ko­jo sto­gą ir per­den­gi­mą, taip pat iš­de­gė pir­mas aukš­tas, dėl karš­čio ir ug­nies bu­vo su­ga­din­tos pre­kės, vis­kas ap­lie­ta van­de­niu.
Pa­sak M. Pronc­kaus, par­duo­tu­vė pri­klau­so Viekš­niuo­se (Ma­žei­kių r.) gy­ve­nan­tiems sa­vi­nin­kams. Tur­tas bu­vo ap­draus­tas.
Pa­aiš­kė­jo, jog nak­tį ug­nis įsi­plies­kė par­duo­tu­vės vi­du­je. Ne­lai­mės prie­žas­tis – ava­ri­nis dar­bo re­ži­mas elek­tros pa­skirs­ty­mo dė­žu­tė­je, ku­ri bu­vo prie per­dan­gos, ant bal­kio.
Pa­pras­tai sa­kant, vis­kas nuo ne­tvar­kin­gos elek­tros: pra­dė­jo deg­ti per­den­gi­mas, o to­liau ug­nis iš­pli­to į sto­gą, ku­ris bu­vo deng­tas skied­ro­mis ir skar­da, taip pat nu­si­lei­do į apa­čią, kur bu­vo ūki­nės pre­kės.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Ugnis suniokojo mediniame name esančios parduotuvės vidų.

Komentarai
Kiti straipsniai