Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pro­ble­ma: treč­da­lis au­to­bu­sų vai­ruo­to­jų – pen­si­nin­kai

Kaip šian­dien lai­ko­si už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“, ko­kios nau­jie­nos jų pa­dan­gė­je ir ko­kios di­džiau­sios bė­dos – apie tai lap­kri­čio 19 die­ną kal­bė­ta Ūkio, eko­lo­gi­jos ir kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Si­tu­a­ci­ją pri­sta­tė ben­dro­vės di­rek­to­rius Ri­man­tas Kmie­liaus­kas.

UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ už­si­i­ma ke­lei­vių ve­ži­mu mies­to (7), prie­mies­čio (39), to­li­mo­jo su­si­sie­ki­mo (1) ir ko­mer­ci­niais marš­ru­tais. Vi­sas ka­pi­ta­las – 591,2 tūkst. eu­rų ver­tės – pri­klau­so Sa­vi­val­dy­bei. Šie me­tai, anot va­do­vo, bus baig­ti su pel­nu – gry­na­sis pel­nas per 9 mė­ne­sius su­da­rė 44,5 tūkst. eu­rų.
Šiuo me­tu ben­dro­vė eks­plo­a­tuo­ja 21 au­to­bu­są. Dau­giau­sia – MAN, MERCEDES-BENZ, EVOBUS ir ISUZU mar­kės. Taip pat tu­ri po vie­ną VOLVO, NEOPLAN, IVECO. Šie­met bu­vo nu­pirk­tas vie­nas nau­jas au­to­bu­sas ISUZU. Iki 5 me­tų se­nu­mo yra 5 au­to­bu­sai, vi­si ki­ti – dau­giau kaip de­šim­ties me­tų.
Di­rek­to­rius ak­cen­ta­vo dar­buo­to­jų am­žiaus ir fi­nan­si­nę pro­ble­mas. Nors ben­dro­vė di­de­lį dė­me­sį ski­ria at­ly­gi­ni­mams, ta­čiau jau­nų vai­ruo­to­jų toks už­dar­bis vis tiek ne­vi­lio­ja, tad rei­kė­tų jį dar šiek tiek di­din­ti. Da­bar dir­ba 25 dar­buo­to­jai (su ad­mi­nist­ra­ci­ja), vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis vai­ruo­to­jo at­ly­gi­ni­mas ne­at­skai­čius mo­kes­čių – 1011 eu­rų. Prieš po­rą me­tų te­bu­vo 735 eu­rai. Bė­da ta, jog vi­du­ti­nis vai­ruo­to­jų am­žius jau per­ko­pė pus­am­žį ir yra 54 me­tai. Net 7 vai­ruo­to­jai yra pen­si­nin­kai. Bū­ti­nai rei­kia jau­ni­mo, bet šis į „Plun­gės au­to­bu­sų par­ką“ dirb­ti ne­si­ver­žia.
Be nau­jo au­to­bu­so, įmo­nė šie­met su­mon­ta­vo pu­siau au­to­ma­ti­nę plo­vyk­lą, iš jos au­to­bu­sai į marš­ru­tus iš­va­žiuo­ja šva­rūs. Įran­gos ver­tė – 20 tūkst. eu­rų. Dve­juo­se au­to­bu­suo­se įreng­ti vaiz­do re­gist­ra­to­riai, o ab­so­liu­čiai vi­suo­se – ge­og­ra­fi­nės pa­dė­ties nu­sta­ty­mo prie­tai­sai (GPS-ai). Ati­da­ry­tas siun­tų sky­rius au­to­bu­sų sto­ty­je, gy­ven­to­jai šia pa­slau­ga jau nau­do­ja­si. At­ei­ty­je ben­dro­vė nu­ma­to įreng­ti nuo­sa­vą kom­piu­te­ri­zuo­tą ku­ro ko­lo­nė­lę ir te­pa­lų iš­da­vi­mo ko­lo­nė­lę. Dar no­rė­tų su­tvar­ky­ti me­cha­ni­nių dirb­tu­vių te­ri­to­ri­jos ke­lio dan­gą, įsi­gy­ti nau­ją že­mag­rin­dį mies­to ti­po au­to­bu­są. Elek­tri­nio au­to­bu­so, kaip bu­vo pla­nuo­ta, įmo­nė ne­be­pirks. Ne­ap­si­mo­ka.
Kal­bė­da­mas apie ki­tas pro­ble­mas, di­rek­to­rius ap­gai­les­ta­vo dėl mū­sų jau­ni­mo iš­puo­lių prieš au­to­bu­sų sto­te­lių len­te­les. Įmo­nė prie­mies­čio au­to­bu­sų sto­te­lių len­te­les pa­kei­tė šiuo­lai­ki­nė­mis du­ra­liu­mi­nio len­te­lė­mis, ta­čiau ke­tu­rios jau bu­vo su­dau­žy­tos.
Vis dar ne­aiš­ki si­tu­a­ci­ja su au­to­bu­sų sto­ti­mi. R. Kmie­liaus­kas sa­kė, jog pa­sta­tas nei re­mon­tuo­ja­mas, nei iš­nuo­mo­ja­mas – vis lau­kia­ma, ka­da bus su­tar­ta su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“ ir bus leis­ta kraus­ty­tis į ge­le­žin­ke­lio sto­tį.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: R. Kmieliauskas apgailestavo, jog įmonei sunkiai sekasi pritraukti jaunus vairuotojus.

Komentarai
Kiti straipsniai