Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

Prie žie­di­nės san­kry­žos – tri­jų au­to­mo­bi­lių su­si­dū­ri­mas

Gir­tas BMW vai­ruo­to­jas sek­ma­die­nio va­ka­rą Plun­gė­je su­kė­lė ava­ri­ją: at­si­tren­kė į „Peu­ge­ot“ mar­kės au­to­mo­bi­lį, o po smū­gio dar rė­žė­si į „for­dą“. Nu­ken­tė­jo trys žmo­nės.

Ne­lai­mė Plun­gė­je, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je, už­fik­suo­ta lap­kri­čio 17-ąją, apie 18 va­lan­dą, prie žie­di­nės san­kry­žos link Žal­ta­kal­nio gat­vės. Pa­pras­čiau sa­kant, prie se­no­sios „Jur­ki­nės“.
Au­to­mo­bi­lio BMW vai­ruo­to­jas (gim. 2001 m.), bū­da­mas ne­blai­vus (2,12 prom.), ne­pa­si­rin­ko sau­gaus va­žia­vi­mo grei­čio, neat­si­žvel­gė į eis­mo in­ten­sy­vu­mą, me­te­o­ro­lo­gi­nes są­ly­gas ir tren­kė­si į au­to­mo­bi­lio „Peu­ge­ot 407“, sto­vė­ju­sio prie žie­di­nė san­kry­žos, ga­lą. Po su­si­dū­ri­mo BMW dar at­si­tren­kė į taip pat sto­vė­ju­sio au­to­mo­bi­lio „Ford Fo­cus“ ga­li­nę da­lį.
Įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lio „Peu­ge­ot 407“ vai­ruo­to­jas – diag­no­zuo­tas kai­rės blauz­dos su­mu­ši­mas. Jis po me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai. Ke­lei­vei (gim. 1985 m.) nu­sta­ty­tas sep­tin­to krū­ti­ni­nio slanks­te­lio lū­žis, ji pa­gul­dy­ta į trau­ma­to­lo­gi­jos sky­rių. Ki­ta ke­lei­vė (gim. 1977 m.) pa­ty­rė stu­bu­ro juos­me­ni­nės da­lies ir de­ši­nės blauz­dos su­mu­ši­mus, iš­leis­ta gy­dy­tis na­mo. BMW vai­ruo­to­jas bu­vo su­lai­ky­tas.

Dovilės Kvintaitės (feisbuko grupės „Pranešk, kur policija Plungės rajone“) nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai