Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Pe­lai­čių ben­druo­me­nė iš­si­rin­ko se­niū­nai­tę

Lap­kri­čio 13 d. Pe­lai­čių ben­druo­me­nės na­muo­se vy­ko gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mas dėl se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­čio rin­ki­mų.

Su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo ir Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, lai­ki­nai ei­nan­ti sky­riaus ve­dė­jo pa­rei­gas, Lai­mu­tė Jur­čie­nė, ku­ri pa­tei­kė daug ak­tu­a­lios in­for­ma­ci­jos ūki­nin­kas bei že­mių tu­rė­to­jams. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis kar­tu su gy­ven­to­jais ap­ta­rė ak­tu­a­liau­sias ir opiau­sias pro­ble­mas, pa­siū­lė jų spren­di­mų bū­dus.
Su­si­rin­ki­mo me­tu pa­dė­ko­ta bu­vu­siam Pe­lai­čių se­niū­nai­čiui Ro­lan­dui Pau­laus­kui. Nau­ją­ja se­niū­nai­te iš­rink­ta Ine­ta Vai­če­kaus­kai­tė. Rie­ta­vo se­niū­ni­jos se­niū­nas To­mas Dauk­šas įtei­kė Pe­lai­čių ben­druo­me­nei pa­dė­kos raš­tą už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą ir pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant My­ko­li­nių šven­tę.

Nuotraukoje: Meras sveikina naujai išrinktą Pelaičių seniūnaitę – I. Vaičekauskaitę.

Komentarai
Kiti straipsniai