Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pa­jū­rio pa­sie­nie­čiai kon­tra­ban­dos ra­do ir Rie­ta­ve, ir Plun­gės ra­jo­ne

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pa­sie­nie­čių su­lai­ky­tas vy­ras au­to­mo­bi­liu ga­be­no dau­giau kaip 3 tūkst. pa­ke­lių bal­ta­ru­siš­kų ci­ga­re­čių. Per kra­tą jo gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se Plun­gės ra­jo­ne pa­sie­nie­čiai ra­do dar kon­tra­ban­di­nių ci­ga­re­čių bei ne­le­ga­laus al­ko­ho­lio.

Ant­ra­die­nį VSAT Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sky­riaus pa­rei­gū­nai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čio­je de­ga­li­nė­je pa­tik­rin­ti su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Au­di 100 Avant“ lie­tu­viš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais. Jį vai­ra­vo 52-ejų Vil­niaus ra­jo­ne gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vęs, bet šiuo me­tu Plun­gės ra­jo­ne gy­ve­nan­tis vy­ras. Pa­sie­nie­čiai tu­rė­jo iš­anks­ti­nės in­for­ma­ci­jos, kad šis as­muo ga­li ga­ben­ti ne­le­ga­lų kro­vi­nį.
Au­to­mo­bi­ly­je VSAT pa­rei­gū­nai ap­ti­ko 3100 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Fest“ ir „Minsk Ca­pi­tal QS“. Dar 280 pa­ke­lių įvai­rių pa­va­di­ni­mų ci­ga­re­čių pa­sie­nie­čiai kra­tos me­tu ra­do Plun­gės ra­jo­ne, kur gy­ve­na „Au­di 100 Avant“ vai­ruo­to­jas. Iš vi­so su­lai­ky­ta 3380 pa­ke­lių ci­ga­re­čių su bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis ar­ba be jų. Vy­ro gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se VSAT pa­rei­gū­nai dar ap­ti­ko apie 90 lit­rų ne­le­ga­laus skys­čio, sklei­džian­čio al­ko­ho­lio kva­pą, ku­ris bu­vo su­pils­ty­tas į įvai­rias tal­pas.
VSAT Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nė­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis. Už tai nu­ma­ty­ta bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki ket­ve­rių me­tų. Vai­ruo­to­ją po ap­klau­sos pa­sie­nie­čiai pa­lei­do. Jam skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti. Au­to­mo­bi­lis, ci­ga­re­tės ir ne­le­ga­lus al­ko­ho­lis sau­go­mi Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nė­je.

VSAT Pa­kran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai