Penktadienis, 2021 m. kovo 05 d.

„Mes jus mai­ti­na­me, bet mus žlug­do!“

Įkan­din pe­da­go­gų strei­kuo­ti pa­si­ry­žę ir ša­lies bei mū­sų ra­jo­no ūki­nin­kai. Su šū­kiu „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“ jie lap­kri­čio 26 d. su sa­vo tech­ni­ka ju­dės Plun­gės mies­te ir taip sieks at­kreip­ti dė­me­sį į vyk­do­mą že­mės ūkį žlug­dan­čią po­li­ti­ką.

„Vi­sad no­rė­jau sa­vo pro­se­ne­lio že­mė­je pa­sta­ty­ti kry­žių ar kop­lyt­stul­pį, bet nie­kad ne­gal­vo­jau, kad kry­žių teks sta­ty­ti ne pro­se­ne­lio at­mi­ni­mui, o lai­do­ja­mam že­mės ūkiui“, – ra­šo so­cia­li­nia­me tin­kle vie­nas ak­ci­jo­je nu­ta­ręs da­ly­vau­ti ūki­nin­kas, kvie­čian­tis pri­si­jung­ti ir ki­tus.
„Mes jus mai­ti­na­me! Mums ma­lo­nu tiek­ti jums mais­tą ir puo­se­lė­ti Lie­tu­vos kraš­to­vaiz­dį. Tai da­ro­me su mei­le. Ta­čiau už tai gau­na­me pa­tį ma­žiau­sią at­ly­gį Eu­ro­pos Są­jun­go­je! Vyk­do­ma že­mės ūkio po­li­ti­ka mus žlug­do! Pra­lai­mi­me vi­si – jūs ne­gau­na­te mū­sų iš­au­gin­tų pro­duk­tų, o mes ne­be­ga­li­me kon­ku­ruo­ti su pi­giu, ne­aiš­ku kaip ir kur pa­ga­min­tu im­por­ti­niu mais­tu, tad esa­me pri­vers­ti už­da­ri­nė­ti sa­vo ūkius“, – mo­ty­vus, ko­dėl ruo­šia­ma­si strei­kuo­ti, api­brė­žė ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai.
Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, jie ne­tu­ri tiks­lo spe­cia­liai truk­dy­ti eis­mui ir nė­ra nu­si­tei­kę prieš vie­tos val­džią. Ak­ci­jos da­ly­vių su že­mės ūkio tech­ni­ka ju­dė­ji­mo marš­ru­tas su­de­rin­tas Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu, gau­tas se­niū­ni­jos lei­di­mas.
„Pla­nuo­ja­ma, kad mū­sų ra­jo­ne da­ly­vaus apie 50 že­mės ūkio trans­por­to prie­mo­nių, dau­giau­sia – trak­to­riai. Tą­dien į sa­vo tech­ni­ką ūki­nin­kai pils ne žy­mė­tą, o nor­ma­lų dy­ze­li­ną, nes žy­mė­ta­sis skir­tas dar­bams lau­kuo­se, – re­dak­ci­jai sa­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Plun­gės ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos at­sto­vė Rū­ta An­dri­jaus­kie­nė ir pri­dū­rė, kad ak­ci­ja pra­si­dės 11 val. Iš Plun­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los ak­ci­jos da­ly­viai va­žiuos J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve, pa­suks pro Sa­vi­val­dy­bę, o to­liau ju­dės link Plun­gės ele­va­to­riaus (Plun­gės grū­dų kom­bi­na­to). Ten tu­rė­tų įvyk­ti trum­pas mi­tin­gas, po ku­rio ak­ci­jos da­ly­viai grįš at­gal Sto­ties ir ir J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­ve.“
Ak­ci­jos da­ly­viai iš anks­to at­si­pra­šo mies­to gy­ven­to­jų ir sve­čių už ne­pa­to­gu­mus, ta­čiau no­ri at­kreip­ti dė­me­sį, kad to­kia ak­ci­ja sie­kia­ma gel­bė­ti Lie­tu­vos kai­mą ir ūki­nin­kus.

Nuotraukoje: Žalieji kryžiai – ne tik akcijos ženklas, bet ir kvietimas gelbėti Lietuvos kaimą.

Komentarai
Kiti straipsniai