Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Kal­ti­ni­mai „ko­vo­to­jui su ko­rup­ci­ja“ – kaip van­duo nuo žą­sies…

Iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tės Plun­gė­je kū­rė­jai ga­li ka­tu­čių plo­ti: jų ved­lys, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, ne­pa­žei­dė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so bei Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo punk­tų nuo­sta­tų. Ki­taip ta­riant, jo­kio spau­di­mo UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ di­rek­to­riui Arū­nui Ta­mo­šaus­kui, kaip pas­ta­ra­sis tei­gė rug­sė­jo mė­ne­sio pa­bai­go­je vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je, ne­da­rė…

Taip nu­spren­dė lap­kri­čio 6 die­ną po­sė­džia­vu­si Eti­kos ko­mi­si­ja, su­si­de­dan­ti iš 4 na­rių. Ne­žiū­rint to, kad Plun­gės ši­lu­mos tin­klų di­rek­to­rius, ko­mi­si­jos pra­šy­mu, pa­tei­kė įro­dy­mus, kad jam bu­vo da­ro­mas spau­di­mas iš „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės ir kon­kre­taus as­mens – Liu­do Skie­raus, ko­mi­si­ja, nors ir pra­dė­jo ty­ri­mą, vis­gi at­si­žvel­gė į pas­ta­ro­jo ar­gu­men­tus, kad jis „spau­di­mo ne­da­rė, o tik gy­nė ben­druo­me­nės in­te­re­sus“.
Taip ma­raz­mas, ku­ria­mas nau­jo­sios val­džios iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tė­je, įga­vo nau­ją at­spal­vį. Jau ma­tė­me, kaip su­for­muo­ja­mos „ne­pri­klau­so­mos“ Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių val­dy­bos, kai, dar ne­įvy­kus at­ran­kai, iš anks­to ži­no­mas „ne­pri­klau­so­mas“ val­dy­bos na­rys, o jį ver­ti­na ben­dra­par­tie­tis. Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mas ir­gi pri­me­na ma­raz­mą, nes ko­mi­si­jai vie­nu tur­tin­giau­sių ša­lies ir Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mo ver­sli­nin­ko-po­li­ti­ko ar­gu­men­tai pa­si­ro­dė įti­ki­na­mes­ni nei Plun­gės ši­lu­mos tin­klų va­do­vo, ku­ris net rug­sė­jo pa­bai­go­je vy­ku­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­šai pa­reiš­kė, kad jam pa­ren­ka­mi „eks­per­tai“, da­ro­mas tie­sio­gi­nis spau­di­mas, bet jis „ma­rio­ne­te ne­si­ruo­ši­ąs bū­ti“.
Spren­džiant iš Eti­kos ko­mi­si­jos iš­va­dos, A. Ta­mo­šaus­kui, ko ge­ro, teks bū­ti ar­ba ma­rio­ne­te ir pa­klus­ti „ben­druo­me­nės in­te­re­sus gi­nan­čiam“ ver­sli­nin­kui-po­li­ti­kui, ar­ba… įsi­klau­sy­ti į per tą pa­tį Ta­ry­bos po­sė­dį nu­skam­bė­ju­sį taip pat „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pė­je dir­ban­čio Ta­ry­bos na­rio Ro­ber­to En­dri­ko pa­sa­ky­mą: „Ar pa­gal­vo­jo­te, kaip to­liau ei­si­te sa­vo pa­rei­gas? Ar ga­lė­si­te jas ei­ti?“
Re­dak­ci­jos pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti to­kį Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mą ir ga­li­mus sa­vo veiks­mus, Plun­gės ši­lu­mos tin­klų va­do­vas at­sa­kė, kad nė­ra po­li­ti­kas, ta­čiau „pa­na­šu, jog to­kiais at­ve­jais svar­biau­sia ne pats svars­ty­mo tu­ri­nys, o tai, kiek sa­ve pa­lai­kan­čių bal­sų ga­li su­bur­ti“.
„To­kiais at­ve­jais pa­tys spren­di­mai ne­ste­bi­na. Man sun­ku ką nors dau­giau pa­ko­men­tuo­ti, nes ne­bu­vau kvies­tas nė į vie­ną ko­mi­si­jos po­sė­dį, tik pa­tei­kiau at­sa­ky­mą į raš­tu pa­teik­tą klau­si­mą. Tad ge­riau bū­tų pa­klaus­ti ko­mi­si­jos na­rių apie jų spren­di­mo mo­ty­vus“, – re­dak­ci­jai sa­kė A. Ta­mo­šaus­kas.
Įdo­mu ir tai, kad tą­dien Eti­kos ko­mi­si­jo­je bu­vo svars­to­mas ir dar vie­nas klau­si­mas – dėl ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko Ta­do Šet­kaus­ko veiks­mų.
Pen­ki po­li­ti­niam da­ri­niui „Vie­nin­ga Plun­gė“ pri­klau­san­tys Ta­ry­bos na­riai, tarp ku­rių yra tie pa­tys „Vi­čiū­nų“ įmo­nių gru­pės at­sto­vai R. En­dri­kas ir L. Skie­rus, pa­pra­šė ko­mi­si­jos iš­si­aiš­kin­ti, ar Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko el­ge­sys – in­ter­viu da­vi­mas „Plun­gės ži­nioms“ – ati­tin­ka LR po­li­ti­kų el­ge­sio ko­dek­so 4 str. 3 ir 8 punk­tų ir Eti­kos ko­mi­si­jos veik­los nuo­sta­tų kai ku­rių punk­tų ir pa­punk­čių nuo­sta­tas. Mi­nė­tiems as­me­nims už­kliu­vo kai ku­rios T. Šet­kaus­ko laik­raš­čiui pa­sa­ky­tos fra­zės.
Ma­tyt, ne­ti­kė­tais kal­ti­ni­mais už­si­pul­tas Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas šiek tiek su­pa­ni­ka­vo ir pa­ban­dė iš­si­suk­ti teig­da­mas, kad kai ku­rios jo laik­raš­čiui pa­sa­ky­tos fra­zės yra as­me­ni­nė jo nuo­mo­nė, o kai kas „pa­im­ta iš il­go po­kal­bio kon­teks­to ir nė­ra jo žo­džiai“. At­si­žvelg­da­ma į tai, ko­mi­si­ja nu­ta­rė, kad Eti­kos nuo­sta­tų T. Šet­kaus­kas ne­pa­žei­dė, ta­čiau re­ko­men­da­vo at­ei­ty­je įver­tin­ti po­kal­bius su žur­na­lis­tais.
Pa­na­šu, kad po to­kių Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mų iš­kreip­tų veid­ro­džių ka­ra­lys­tės kū­rė­jai pa­si­jus iš­vis ne­bau­džia­mi: ar tik ne­reiks A. Ta­mo­šaus­kui trauk­tis iš pa­rei­gų ir leis­ti kai kam tvar­ky­tis su Plun­gės ši­lu­mos ūkiu kaip sa­vo tur­tu?

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: Etikos komisijai L. Skieraus argumentai, kad jis „gynė bendruomenės interesus“, o ne darė spaudimą Plungės šilumos tinklų vadovui, pasirodė priimtinesni, tad jis etikos normų nepažeidė…

Komentarai
Kiti straipsniai