Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Ieš­ko nau­jo Plun­gės mies­to se­niū­no

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė kon­kur­są mies­to se­niū­ni­jos se­niū­no pa­rei­goms už­im­ti. Nors do­ku­men­tus ga­li­ma pa­teik­ti per de­šimt die­nų nuo kon­kur­so pa­skel­bi­mo, ta­čiau ir šis kon­kur­sas, kaip ir „ne­pri­klau­so­mų“ Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių val­dy­bų na­rių at­ran­kos, ap­au­go abe­jo­nė­mis ir gan­dais: esą jau ži­no­ma, kas bus nau­ja­sis mies­to se­niū­nas.

Lap­kri­čio 19 die­ną pa­skelb­ta­me kon­kur­so ap­ra­še kan­di­da­tams ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai tu­rė­ti 3 me­tų dar­bo pa­tir­tį, aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį ar­ba aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą; bū­ti su­si­pa­ži­nu­siam su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mais, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mais ir ki­tais tei­sės ak­tais, reg­la­men­tuo­jan­čiais vie­tos sa­vi­val­dą, vie­šą­jį ad­mi­nist­ra­vi­mą, vals­ty­bės tar­ny­bą, dar­bo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mą, gy­ven­to­jų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas; ge­bė­ti sa­va­ran­kiš­kai pla­nuo­ti, or­ga­ni­zuo­ti se­niū­ni­jos veik­lą; mo­kė­ti dirb­ti kom­piu­te­riu ir kaup­ti, sis­te­min­ti, ana­li­zuo­ti, api­ben­drin­ti in­for­ma­ci­ją, reng­ti iš­va­das ir teik­ti pa­siū­ly­mus, sklan­džiai dės­ty­ti min­tis raš­tu ir žo­džiu, iš­ma­ny­ti tei­sės ak­tų ren­gi­mo tai­syk­les.
Plun­gės mies­to se­niū­no vie­ta at­si­lais­vi­no, kai bu­vu­siam se­niū­nui Gin­ta­rui Do­mar­kui nau­jo­ji val­džia pa­siū­lė ap­leis­ti šias pa­rei­gas nuo spa­lio 1 die­nos.
Dar ne­pa­skel­bus kon­kur­so vie­šo­jo­je erd­vė­je, im­ta kal­bė­ti, kad jo baig­tis, kaip ir „ne­pri­klau­so­mų“ Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių val­dy­bų na­rių at­ran­kos, aiš­ki, nes jau ži­no­mas ir as­muo, ku­ris užims šias pa­rei­gas. Ne­ofi­cia­liais re­dak­ci­jos tu­ri­mais duo­me­ni­mis, se­niū­ne tu­rė­tų tap­ti Klai­pė­dos te­ri­to­ri­nės už­im­tu­mo tar­ny­bos va­do­vė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė, anks­čiau ėju­si Plun­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kės pa­rei­gas.
Ar tei­sin­ga vie­šo­jo­je erd­vė­je sklan­dan­ti in­for­ma­ci­ja, pa­aiš­kės po kon­kur­so.

Nuotraukoje: Neoficialiais duomenimis, buvusio miesto seniūno G. Domarko kėdę turėtų užimti D. Jurkuvienė.

Komentarai
Kiti straipsniai