Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

Į ka­riuo­me­nę ei­ti ne­no­rė­ju­siam plun­giš­kiui – bau­džia­mo­ji by­la

Ke­tu­rios ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­los ir bau­dos iki šim­to eu­rų dėl ka­ro prie­vo­li­nin­ko pa­rei­gos ne­vyk­dy­mo plun­giš­kio Ka­zi­mie­ro Ber­žons­kio (gim. 1998 m.) vis tiek ne­pri­ver­tė per­si­gal­vo­ti ir nu­vyk­ti į ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bos ko­mi­si­ją. Jau­nuo­lis jo­kiais bū­dais ne­no­ri ei­ti į ka­riuo­me­nę. Iki šių me­tų spa­lio 23 die­nos, kol bu­vo su­lai­ky­tas ka­ro po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, plun­giš­kis prie­vo­lės ven­gė ir net­gi slaps­tė­si, o ga­liau­siai dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos ven­gi­mo už­si­dir­bo bau­džia­mą­ją by­lą (BK 314 str. 2 da­lis). Lap­kri­čio 7 die­ną by­la iš­nag­ri­nė­ta ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka, vai­ki­no at­žvil­giu pri­im­tas bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas ir pa­skir­ta jau ge­ro­kai di­des­nė bau­da. Be­je, tai pir­mo­ji to­kio po­bū­džio by­la Plun­gės apy­lin­kės teis­me.

Plun­giš­kiui K. Ber­žons­kiui bė­dos dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ri­nės tar­ny­bos pra­si­dė­jo 2018 m. sau­sio 9 die­ną, kai tais me­tais pa­te­ko į Klai­pė­dos re­gio­no ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šą. Į ka­riuo­me­nę ne­no­rin­tis vai­ki­nas nu­sta­ty­tu lai­ku – iki va­sa­rio 20 die­nos – be pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių ne­pa­si­ro­dė su do­ku­men­tais Plun­gės ka­ro prie­vo­lės kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos po­sky­ry­je, to­dėl ad­mi­nist­ra­ci­nio nu­si­žen­gi­mo by­lo­je ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka su­ra­šius pro­to­ko­lą bu­vo nu­baus­tas 15 eu­rų bau­da pa­gal ANK 560 str. 1 da­lį (ka­ro prie­vo­li­nin­kų pa­rei­gų ne­vyk­dy­mas). Kar­tu bu­vo įpa­rei­go­tas iki ba­lan­džio 25 die­nos nu­vyk­ti į ka­ri­nės me­di­ci­nos eks­per­ti­zės ko­mi­si­jos Klai­pė­dos pa­ko­mi­sę.
De­ja, K. Ber­žons­kis ir ten ne­pa­si­ro­dė, tad ad­mi­nist­ra­ci­nė­je nu­si­žen­gi­mo by­lo­je pa­gal ANK 560 str. 2 da­lį bir­že­lio mė­ne­sį „už­si­dir­bo“ 60 eu­rų bau­dą. Vėl ga­vo nu­ro­dy­mą tą pa­tį mė­ne­sį pri­sis­ta­ty­ti me­di­ci­ni­niam pa­tik­ri­ni­mui, bet ir vėl jį ig­no­ra­vo. To­dėl plun­giš­kis nu­baus­tas tre­čią kar­tą – 2018 m. rug­sė­jo pa­bai­go­je pa­gal ANK 560 str. 2 da­lį ga­vo jau 100 eu­rų bau­dą.
Gal­būt po to K. Ber­žons­kis ti­kė­jo­si bū­ti pa­lik­tas ra­my­bė­je, ta­čiau taip ne­bu­vo. Šių me­tų sau­sio 15 die­ną jis vėl pa­te­ko į ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šą, vėl tu­rė­jo su do­ku­men­tais pri­sis­ta­ty­ti į Plun­gės ka­ro prie­vo­lės kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos po­sky­rį, bet ir vėl nu­sta­ty­tu lai­ko­tar­piu ne­pa­si­ro­dė ir apie pa­tei­si­na­mas prie­žas­tis ne­pra­ne­šė. Spa­lio 21 die­ną dėl ka­ro prie­vo­li­nin­kų pa­rei­gų ne­vyk­dy­mo bu­vo nu­baus­tas ket­vir­tą kar­tą – pa­gal ANK 560 str. 2 da­lį dar kar­tą ga­vo 100 eu­rų bau­dą.
Ka­dan­gi ka­ri­nė tar­ny­ba – pri­va­lo­ma, tar­nau­ti ne­no­rin­čio K. Ber­žons­kio ga­liau­siai ėmė ieš­ko­ti ka­ro po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai. Plun­giš­kis dar po­rą die­nų po pas­ku­ti­nės ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los su­ge­bė­jo pra­si­slaps­ty­ti, ta­čiau spa­lio 23 die­ną, prieš pat 14 va­lan­dą, ka­ro po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jį su­ra­do ir su­lai­kė. Dėl pri­va­lo­mo­sios ka­ro tar­ny­bos ven­gi­mo jau­nuo­liui iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la (BK 314 str. 2 da­lis).
Sa­vo kal­tę K. Ber­žons­kis pri­pa­ži­no. Pa­sa­ko­jo, jog 2018 me­tų va­sa­rio mė­ne­sį iš drau­go su­ži­no­jo, jog yra pa­te­kęs į šauk­ti­nių są­ra­šus. Su­pra­to, kad tu­ri ei­ti tar­nau­ti į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę, ta­čiau tar­ny­bos at­lik­ti ne­no­rė­jo ir nie­kur nė­jo. Bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad ne­bus tin­ka­mas, mat yra bu­vę rei­ka­lų su tei­sė­sau­ga ir tu­ri svei­ka­tos su­tri­ki­mų. Nors ka­ro prie­vo­lės spe­cia­lis­tas jam pa­aiš­ki­no, kad, jei nė­ra sė­dė­jęs ka­lė­ji­me, bus tin­ka­mas ka­ri­nei tar­ny­bai ir pri­va­lo nu­vyk­ti pa­si­tik­rin­ti svei­ka­tą, plun­giš­kis ti­kė­jo­si „pra­slys­ti“. Ma­nė, su­mo­kės vie­ną ki­tą bau­dą ir bus pa­lik­tas ra­my­bė­je, nes ka­riuo­me­nė jo vi­siš­kai ne­trau­kė.
Plun­giš­kis su­lau­kė ne vie­no re­gist­ruo­to laiš­ko su kvie­ti­mu at­vyk­ti į ka­ro prie­vo­lės tar­ny­bą, į na­mus bu­vo at­vy­kę ir pa­rei­gū­nai. Vai­ki­no tą­syk ne­bu­vo, ta­čiau vė­liau vis­ką pa­sa­kė tė­vas ir lie­pė su­si­tvar­ky­ti rei­ka­lus. K. Ber­žons­kis pri­si­pa­ži­no ne­no­rė­jęs bū­ti su­lai­ky­tas, slaps­tė­si, bi­jo­jo sės­ti į ka­lė­ji­mą.
Nie­kur ne­dir­ban­tis jau­nuo­lis tu­ri pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą, anks­čiau teis­tas. Teis­mas pri­pa­ži­no, kad ne­vyk­da­mas į ka­ro prie­vo­lės po­sky­rį ir ka­ro me­di­ci­nos tar­ny­bą at­lik­ti svei­ka­tos pa­tik­ri­ni­mo, jis są­mo­nin­gai ven­gė at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą. Dėl to K. Ber­žons­kiui skir­ta baus­mė (bau­da), ku­ri, pri­pa­ži­nus kal­tę, iš­kart su­ma­žin­ta treč­da­liu. Ga­lu­ti­nė bau­da – 1 tūkst. eu­rų. Tą su­mą rei­kės su­mo­kė­ti per pus­me­tį.
Jei su teis­mo bau­džia­muo­ju įsa­ky­mu pa­skir­ta baus­me ne­su­tiks, per 14 die­nų plun­giš­kis dar ga­lės pa­duo­ti pra­šy­mą su­reng­ti by­los nag­ri­nė­ji­mą teis­me. Pas­kui įsi­tei­sė­jęs teis­mo bau­džia­ma­sis įsa­ky­mas bus ne­be­skun­džia­mas.
Plun­gės ka­ro prie­vo­lės kom­plek­ta­vi­mo tar­ny­bos po­sky­rio at­sto­vas kon­kre­čiai šio at­ve­jo ko­men­tuo­ti sa­kė ne­ga­lin­tis, ta­čiau ben­drai si­tu­a­ci­ja esan­ti to­kia, jog net nu­teis­tas jau­nuo­lis lie­ka šau­kia­mų­jų są­ra­še – jis vis tiek tu­rės vyk­dy­ti ka­ri­nę prie­vo­lę.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai