Trečiadienis, 2020 m. liepos 15 d.

„Dau­gu­mai žmo­nių at­ro­do, kad jūs ne vis­ką pa­da­ro­te, kad iš­plėš­tu­mė­te pi­ni­gus iš sko­li­nin­kų“

Kaip įpras­ta, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo tvar­ko­ma­si su pi­ni­gi­niais rei­ka­lais. Il­gė­liau su­sto­ta ties spren­di­mo pro­jek­tu dėl Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­tro (TRATC) rin­klia­vos mo­kė­to­jų sko­lų pri­pa­ži­ni­mo be­vil­tiš­ko­mis. Siū­lo­ma pri­pa­žin­ti be­vil­tiš­ko­mis sko­las, ku­rioms šių me­tų sau­sio 1-ąją su­ėjo mo­kes­čio pri­vers­ti­nio iš­ieš­ko­ji­mo se­na­ties ter­mi­nas. Są­ra­še – 78 rin­klia­vos mo­kė­to­jai, ben­dra sko­los, ku­rią pra­šo­ma nu­ra­šy­ti, su­ma – 3341,76 Eur.

Įmo­nė sko­las ban­do iš­ieš­ko­ti iki­teis­mi­niu, teis­mi­niu, po­teis­mi­niu bū­dais. Per šiuos me­tus mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo iš­siųs­ti 67 įspė­ji­mai, gau­ta 12 pra­šy­mų mo­kė­ti su­si­da­riu­sią sko­lą da­li­mis, 28 sko­li­nin­kai (sko­los su­ma ly­gi 6629,30 Eur) per­duo­ti teis­mui dėl sko­lų pri­si­tei­si­mo ir 12 sko­li­nin­kų (sko­los su­ma ly­gi 3 459,38 Eur) per­duo­ti ant­sto­liui dėl pri­vers­ti­nio sko­los iš­ieš­ko­ji­mo. Kaip aiš­ki­no TRATC sko­lų ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­lis­tė San­dra Gau­čie­nė, be­vil­tiš­kos sko­los ne­re­tai su­si­da­ro, nes nyks­ta kai­mai, at­si­ran­da vis dau­giau ne­gy­ve­na­mų, ap­leis­tų na­mų. At­lie­kų tvar­ky­mo spe­cia­lis­tai ben­dra­dar­biau­ja su se­niū­ni­jų dar­buo­to­jais, su­ra­šo pa­tik­ri­ni­mo ak­tus, kad na­mas yra ne­tin­ka­mas gy­ven­ti, su­de­gęs ar ava­ri­nės būk­lės. Nu­sta­čius, kad gy­ve­na­mo­ji vie­ta fi­ziš­kai su­nai­kin­ta ar­ba ava­ri­nės būk­lės ir ja ne­įma­no­ma nau­do­tis, rin­klia­vos mo­kes­tis yra stab­do­mas ir, no­rint eli­mi­nuo­ti rin­klia­vos mo­kė­to­ją iš są­ra­šo, to­kie sko­li­nin­kai tei­kia­mi nu­ra­šy­mui (10 sko­li­nin­kų – ben­dra sko­los su­ma 1377,85 Eur). Į šį są­ra­šą pa­puo­lė ir 1 ban­kru­ta­vu­si įmo­nė, ku­ri TRATC‘ui li­ko sko­lin­ga 113,45 Eur. „No­ri­me iš­gry­nin­ti są­ra­šus nu­ra­šy­da­mi ne­be­nau­do­ja­mus pa­sta­tus, kad są­ra­šuo­se lik­tų tik tie sko­li­nin­kai, ku­rie ga­li mo­kė­ti ir tik­rai nau­do­ja­si tei­kia­ma pa­slau­ga. Nuo pra­ėju­sių me­tų šis są­ra­šas yra su­ma­žė­jęs, per­nai ja­me bu­vo dau­giau kaip šim­tas sko­li­nin­kų.
Pro­ble­mų ky­la ir dėl pa­vel­dė­ji­mo, žmo­nės ne­si­tvar­ko do­ku­men­tų, mi­rus gi­mi­nai­čiui, na­me gy­ve­na ki­ti žmo­nės ir nau­do­ja­si tei­kia­ma pa­slau­ga. Kry­žiaus ke­lius ten­ka nu­ei­ti, kol įro­do­me, kad na­me tik­rai gy­ve­na­ma“, – kal­bė­jo S. Gau­čie­nė. Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė pa­pil­dė, kad gy­ven­to­jai pa­tys tu­rė­tų bū­ti su­in­te­re­suo­ti kreip­tis ir pra­neš­ti apie ne­gy­ve­na­mą, fi­ziš­kai su­ga­din­tą tur­tą. Pa­ra­šę pra­šy­mą, jie iš­brau­kia­mi iš mo­kė­to­jų są­ra­šų.
Anot sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vy­tau­to Di­čiū­no, tai tar­si už­bur­tas ra­tas – žmo­gus ne­mo­ka, su­ei­na se­na­ties ter­mi­nas, sko­la nu­ra­šo­ma, bet žmo­gus to­liau ta­me na­me gy­ve­na, nau­do­ja­si pa­slau­ga ir to­liau yra ne­mo­kus. Rei­kia iš­gry­nin­ti sko­li­nin­kų są­ra­šus, kad jie at­ei­ty­je ne­be­si­vilk­tų.
Kri­ti­kos įmo­nei pa­žė­rė ir Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas. „Nors pi­ni­gai nė­ra ypa­tin­gai di­de­li, kas juos pa­den­gia? Mes vi­si – mo­kūs gy­ven­to­jai. Kiek to­kių sko­li­nin­kų bus ki­tais me­tais? Tie, ku­rie mo­ka, pik­ti­na­si. Dau­gu­mai at­ro­do, kad jūs ne vis­ką pa­da­ro­te, kad iš­plėš­tu­mė­te tuos pi­ni­gus iš sko­li­nin­kų“, – kal­bė­jo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas. At­vy­kę sve­čiai at­sa­kė, kad įmo­nė nė­ra pa­jė­gi ap­rėp­ti ir su­žiū­rė­ti vi­sų sko­li­nin­kų. TRATC dir­ba vie­nas sko­lų ad­mi­nist­ra­vi­mo spe­cia­lis­tas, ku­ris ad­mi­nist­ruo­ja Ma­žei­kių, Tel­šių, Plun­gės r. ir Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je esan­čius ne­mo­kius sko­li­nin­kus. Kad ir kaip ten bū­tų, ki­tos iš­ei­ties ne­ras­ta, nes ne­pri­ta­rus sko­li­nin­kų są­ra­šo nu­ra­šy­mui, jis vilk­tų­si ir to­liau, tad nu­tar­ta siųs­ti šį spren­di­mo pro­jek­tą į Ta­ry­bą.

Do­va­na kul­tū­ros cen­trui

Šį­kart su­lauk­ta ne­ma­žai pra­šy­mų iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rės Bi­ru­tės Ged­mi­nai­tės. Ji pra­šė pa­di­din­ti cen­tro pa­ja­mas 3000 Eur. Šios lė­šos gau­tos už te­at­ro tru­pių, at­vež­tų kon­cer­tų bi­lie­tų pla­ti­ni­mą ir sa­lės nu­omą. 600 Eur pa­skir­ti ko­man­di­ruo­tėms, o li­ku­sie­ji – ki­tų pre­kių ir pa­slau­gų įsi­gi­ji­mo iš­lai­doms pa­deng­ti. B. Ged­mi­nai­tė taip pat pa­tei­kė pra­šy­mą pa­pil­do­mai skir­ti 500 Eur Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro vy­res­nių­jų žmo­nių šo­kių ko­lek­ty­vo „Trep­sis“ re­pe­ti­ci­jų rū­bams įsi­gy­ti. Taip pat cen­tras pra­šė skir­ti pa­pil­do­mai 500 Eur ren­gi­nių vie­ši­ni­mo ir tran­slia­vi­mo įran­gos įdie­gi­mo įsi­gi­ji­mui. Už šias lė­šas bus įsi­gy­ta įran­ga, pa­dė­sian­ti šiuo­lai­kiš­kai in­for­muo­ti cen­tro lan­ky­to­jus ir mies­to sve­čius apie ar­tė­jan­čius ren­gi­nius ir svar­bius įvy­kius. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­aiš­ki­no, kad at­si­ras „bė­gan­tis“ ek­ra­nas – re­kla­mi­nė švies­len­tė. Svars­ty­ta, kad toks ek­ra­nas at­ei­ty­je tu­rė­tų at­si­ras­ti ir mies­to cen­tre, nes čia yra di­des­nis žmo­nių srau­tas. Kal­bė­ta, kad ši nau­jo­vė bus tar­si do­va­na kul­tū­ros cen­trui 70-ies me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga, ku­ris bu­vo pa­mi­nė­tas penk­ta­die­nio va­ka­rą.

Mu­zie­jus pla­nuo­ja iš­leis­ti dvi kny­gas

Šiais me­tais Rie­ta­vo Ogins­kių kul­tū­ros is­to­ri­jos mu­zie­jus įgy­ven­di­na du pro­jek­tus, prie ku­rių fi­nan­sa­vi­mo pra­šė pri­si­dė­ti ir Sa­vi­val­dy­bę. 2000 egz. ti­ra­žu pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti lei­di­nį „M. K. Ogins­kis. Prie­sa­kai sū­nui ir ki­ti laiš­kai apie ug­dy­mą“. Pa­gal pro­jek­to są­ma­tą Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba kny­gos spaus­di­ni­mui sky­rė 3500 Eur (pre­li­mi­na­ri spaus­di­ni­mo kai­na – 4600 Eur). Ki­tas pro­jek­tas – 1000 egz. ti­ra­žu pla­nuo­ja­ma spaus­din­ti kny­gą „Rie­ta­vas. Ku­ni­gaikš­čių Ogins­kių re­zi­den­ci­jos pa­žin­ti­niai marš­ru­tai“. Kny­go­je bus pri­sta­ty­ta Ogins­kių ino­va­ci­jų Rie­ta­ve XIX a. ap­žval­ga, re­zi­den­ci­jos kū­ri­mo, vė­les­nio dva­ro so­dy­bos an­sam­blio ny­ki­mo ir jo at­ga­vi­mo is­to­ri­ja at­kū­rus sa­vi­val­dą, sep­ty­ni cha­rak­te­rin­gi par­ko ir ar­chi­tek­tū­ri­nio ur­ba­nis­ti­nio an­sam­blio pa­žin­ti­niai marš­ru­tai ir kt. Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas sky­rė 5000 Eur, kai pre­li­mi­na­ri lei­di­nio spaus­di­ni­mo kai­na sieks apie 8500 Eur. Iš rė­mė­jų mu­zie­jaus ben­druo­me­nė su­kau­pė dar 2500 Eur, tad trū­ku­mas iš viso li­ko 2100 Eur. Juos ko­mi­te­te nu­spręs­ta skir­ti mi­nė­tų lei­di­nių spaus­di­ni­mui. Anot mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Vy­to Rut­kaus­ko, šie lei­di­niai pri­si­dės prie Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės at­kū­ri­mo 20-me­čio pa­mi­nė­ji­mo.

Pri­trū­ko lė­šų šven­ti­niams ren­gi­niams

1600 Eur pra­šė skir­ti sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­ja Li­di­ja Rė­ka­šie­nė. Šie pi­ni­gai bus skir­ti ka­lė­di­niams ir nau­ja­me­ti­niams ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti. Ko­mi­te­to na­riams pa­si­do­mė­jus, ar šiems ren­gi­niams ne­bu­vo nu­ma­ty­ta lė­šų anks­čiau, at­sa­ky­ta, kad bu­vo, ta­čiau pa­aiš­kė­jo, kad jų ne­pa­kan­ka.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Apie šiųmetinį skolininkų sąrašą pasakojo A. Vaišnoras ir S. Gečienė.

Komentarai
Kiti straipsniai