Sekmadienis, 2024 m. gegužės 26 d.

Alek­san­dra­viš­kio ho­bis – ži­nių vik­to­ri­nos

Vi­lius Rim­kus iš Alek­san­dra­vo – sep­tin­to­kas. Tie­sa, mo­ko­si ne ku­rio­je nors Plun­gės mo­kyk­lo­je, o Kar­te­no­je. Ta­čiau mū­sų mies­te ap­si­lan­ko ko­ne kiek­vie­ną sa­vai­tę. O ne­re­tai ir ke­le­tą kar­tų, mat at­vyks­ta į Plun­gės Gon­din­gos tun­to skau­tų su­ei­gas bei ren­gi­nius. Apie Vi­lių pa­ska­ti­no pa­ra­šy­ti jo lap­kri­čio mė­ne­sio pa­sie­ki­mai. Štai pra­ėju­sią sa­vai­tę ži­nių vik­to­ri­no­je „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“ iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, o po ren­gi­nio iš­sku­bė­jo į tarp­tau­ti­nį in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kon­kur­są Vent­spi­ly­je (Lat­vi­jo­je). Apie tai – po­kal­bis su Vi­liu­mi.

– Ar „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kuo­se“ da­ly­va­vai pir­mą kar­tą?
– Šio­je vik­to­ri­no­je da­ly­vau­ju nuo 5 kla­sės. Tai in­di­vi­du­a­lus žai­di­mas, tik ant­ram tu­re, kur per 100 se­kun­džių rei­kia įveik­ti 10 klau­si­mų, bū­da­vo ga­li­ma į vie­ną klau­si­mą at­sa­ky­ti su mo­ky­to­jo pa­gal­ba. Šiais me­tais vie­toj mo­ky­to­jo pa­gal­bos at­si­ra­do drau­gų pa­gal­ba, ku­rią ga­li­ma pa­nau­do­ti bet ku­riam tu­re. Ka­da no­ri, krei­pie­si į 2 drau­gus, ku­riuos pa­si­ren­ki prieš at­vyk­da­mas į ren­gi­nį.

– Ar anks­čiau pa­vy­ko iš­ko­vo­ti pri­zi­nių vie­tų?
– 5 kla­sė­je pa­te­kau į fi­na­lą, bet ant­ra­me tu­re pra­lai­mė­jau. 6 kla­sė­je pra­lai­mė­jau pus­fi­na­ly­je.

– Kaip pa­ten­ka­ma į vik­to­ri­ną „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kai“?
– At­ran­ka vyks­ta nuo­to­li­niu bū­du. In­ter­ne­ti­nė­je an­ke­to­je bū­na ke­li klau­si­mai, ir jei at­sa­kai tei­sin­gai, or­ga­ni­za­to­riai su­si­sie­kia te­le­fo­nu ir už­duo­da dar 10 klau­si­mų. Jei ir te­le­fo­nu at­sa­kai ge­rai, pa­ten­ki į pus­fi­na­lį. Pir­muo­sius fil­ma­vi­mus su­da­ro 3 pus­fi­na­liai. Sa­vo pus­fi­na­lį lai­mė­jau ir pa­te­kau į fi­na­lą, kur var­žo­ma­si dėl Tūks­tant­me­čio vai­ko sta­tu­lė­lės. Fi­na­le yra pen­ki žmo­nės. Da­ly­vau­ja 3 pus­fi­na­lių nu­ga­lė­to­jai, 1 ge­riau­sias iš 2 vie­tų pus­fi­na­ly­je ir 1 že­mes­nės kla­sės fi­na­lo nu­ga­lė­to­jas.

– Kaip vyks­ta fi­na­las?
– Pir­ma­me eta­pe žai­dė­me in­di­vi­du­a­liai, pra­lai­mė­jo vie­nas, li­ko 4. Ant­ra­me eta­pe mus su­skirs­tė į po­ras. Trečiame tu­re li­ko­me dvie­se, vėl ko­vo­jo­me in­di­vi­du­a­liai, ir aš už­ėmiau 2 vie­tą.

– Pa­pa­sa­kok apie klau­si­mus.
– 3 tu­re bu­vo 12 te­mų, kiek­vie­no­je te­mo­je – 1, 2 ar­ba 3 taš­kų ver­tės klau­si­mai.

– Koks klau­si­mas su­truk­dė bū­ti pir­mam?
– Be ga­lo – ara­bų iš­po­pu­lia­rin­tas gė­ri­mas, su ga­lu – žmo­gus, ga­vęs or­di­ną. Bu­vo ir dau­giau klau­si­mų, į ku­riuos ne­at­sa­kiau. Ma­no var­žo­vas pa­si­tai­kė stip­rus. Su­si­pa­ži­no­me pra­ėju­siais me­tais, bet su juo ta­da ne­te­ko žais­ti, o šiais me­tais su­si­ko­vėm. Jis pir­mas pa­sie­kė fi­ni­šą, aš at­si­li­kau 4 lan­ge­liais.

– Su­pra­tau, kad tau pa­tin­ka ne tik mo­ky­tis bet ir spręs­ti gal­vo­sū­kius, da­ly­vau­ti prot­mū­šiuo­se?
– Ma­nau, se­ne­lio ge­nai. Ma­ma sa­kė, kad jam ir­gi pa­ti­ko ge­og­ra­fi­ja, is­to­ri­ja, gam­tos moks­lai.

– Ar ki­tais me­tais vėl da­ly­vau­si „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kų“ vik­to­ri­no­je?
– Taip, jei pa­vyks pa­tek­ti į fil­ma­vi­mą. Man pa­tin­ka ten da­ly­vau­ti, nes gau­nu la­bai daug pa­tir­ties ir ge­rai pra­lei­džiu lai­ką

– Ži­nau, kad po vik­to­ri­nos Vil­niu­je iš­kart va­žia­vai į Vent­spi­lį. Kas ten vy­ko?
– Tarp­tau­ti­nis in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kon­kur­sas.

– Kaip į jį pa­te­kai?
– Rei­kė­jo su­si­rink­ti 3 žmo­nių ko­man­dą ir su­kur­ti trum­pą fil­mą pa­gal duo­tą te­mą. Mes su­kū­rė­me, iš­siun­tė­me ir ga­vo­me kvie­ti­mą at­va­žiuo­ti.

– Ko­kia bu­vo fil­mu­ko te­ma?
– Te­ma bu­vo su­kur­ti mo­bi­lio­sios pro­gra­mė­lės pro­to­ti­pą, ku­ri pa­dė­tų mo­ki­niams mo­ky­tis, įtrauk­tų į ben­drą veik­lą.

– Kas yra pro­to­ti­pas?
– Pro­to­ti­pas šiuo at­ve­ju bu­vo pro­gra­mė­lė, skir­ta tik pa­ro­dy­mui ir as­me­ni­niam nau­do­ji­mui. Su­kū­rė­me per „PowerPoint“. To­kia pro­gra­ma ne­veik­tų, bet mums rei­kė­jo tik nu­fil­muo­ti, tai­gi ti­ko.

– Ar ta­vo ko­man­dos drau­gai mo­ko­si to­je pa­čio­je kla­sė­je?
– Ne. Mū­sų am­žiaus gru­pė bu­vo C. Jo­je var­žė­si sep­tin­to­kai, aš­tun­to­kai ir de­vin­to­kai. Aš esu 7-to­kas, My­ko­las – 8-to­kas, Ar­vy­dė – 9-to­kė. Mes vi­si mo­ko­mės Kar­te­nos mo­kyk­lo­je-dau­gia­funk­cia­me cen­tre. Bet ko­man­da ga­li bū­ti ir hib­ri­di­nė. Tar­kim aš esu iš Kar­te­nos, ki­tas na­rys – iš Kre­tin­gos, o tre­čias – iš Plun­gės. Lai­mė­jus mo­kyk­lai pri­zas ne­ski­ria­mas, pi­ni­gi­nis ap­do­va­no­ji­mas ati­ten­ka ko­man­dai. Mus į Vent­spi­lį ly­dė­jo in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, fi­zi­kos ir ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja.

– Ko­kios veik­los jū­sų lau­kė Vent­spi­ly­je?
– Pro­gra­ma tru­ko ke­lias die­nas. Su­si­pa­ži­ni­mo va­ka­ras vy­ko Vent­spi­lio jau­ni­mo cen­tre, bet mes ne­spė­jo­me at­va­žiuo­ti. An­tra die­na bu­vo skir­ta už­duo­čių at­li­ki­mui. Jas at­lik­da­mi su­si­mo­vė­me. Per­skai­tę už­duo­tis, pa­gal­vo­jo­me, kad rei­kia su­kur­ti nau­ją pro­gra­mė­lę ir jai su­gal­vo­ti in­fog­ra­fi­ką, sve­tai­nę ir re­kla­mą. Pa­si­ro­do, vi­sa tai rei­kė­jo pri­tai­ky­ti tai pa­čiai pro­gra­mė­lei, apie ku­rią kū­rė­me fil­mu­ką at­ran­kai. De­ja, iš­si­aiš­ki­nom pa­si­bai­gus už­duo­tims skir­tam lai­kui. Ma­nau, dar­bas bu­vo ge­ras, ga­lė­jo­me už­im­ti pri­zi­nę vie­tą, jei bū­tu­me su­pra­tę už­duo­tį ir su­kū­rę in­fog­ra­fi­ką, sve­tai­nę ir re­kla­mą na­muo­se su­gal­vo­tai pro­gra­mė­lei.

– Ko­kie ta­vo ar­ti­miau­si pla­nai?
– Jei ge­rai pa­ra­šy­siu is­to­ri­jos „Ken­gū­ros“ ly­de­rių tu­ro dar­bą, ga­lė­siu ke­liau­ti, man at­ro­do, po 3 Eu­ro­pos ša­lis ne­mo­ka­mai.

– Ačiū už po­kal­bį. Sėk­mės bū­si­muo­se kon­kur­suo­se, vik­to­ri­no­se, prot­mū­šiuo­se.

Nuotraukoje: Vilius Rimkus (kairėje).

Komentarai
Kiti straipsniai