Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Sa­vi­val­dy­bei trūks­ta­mų spe­cia­lis­tų stu­di­jos bus re­mia­mos 100 proc.

Jau ra­šė­me apie dis­ku­si­ją ir iš­si­sky­ru­sias ko­mi­te­tų na­rių nuo­mo­nes dėl spe­cia­lis­tų stu­di­jų rė­mi­mo pro­gra­mos tvar­kos ap­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo. Fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to na­rių dau­gu­ma pa­si­sa­kė už 50 proc. stu­di­jų iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo dy­dį, kai tuo tar­pu Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tas bu­vo už vi­sos su­mos – 100 proc. – kom­pen­sa­vi­mą. Ga­lu­ti­nis spren­di­mas pri­im­tas Ta­ry­bos po­sė­dy­je, ku­ria­me taip pat už­vi­rė ar­ši dis­ku­si­ja.

Spren­di­mo pro­jek­tu bu­vo pa­tvir­tin­ta ir sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų stu­di­jų rė­mi­mo ko­mi­si­jos su­dė­tis, dėl ku­rios nie­kam klau­si­mų ne­ki­lo. Stu­di­jų rė­mi­mo tvar­kos ap­ra­še nu­ro­do­ma, kad lė­šos stu­den­tams bus ski­ria­mos kom­pen­sa­vi­mo bū­du. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis mi­nė­jo, kad iki šiol stu­di­jos re­mia­mos ne­bu­vo, iš­sky­rus die­ni­nių stu­di­jų stu­den­tus. Nu­spręs­ta skir­ti kom­pen­sa­vi­mą, kai bu­vo gau­ti pra­šy­mai iš ke­lių ug­dy­mo įstai­gų dėl spe­cia­lis­tų, dir­ban­čių su spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kais, trū­ku­mo. „Pa­ruoš­tų spe­cia­lis­tų ne­tu­ri­me, ta­čiau tu­ri­me žmo­nių, ku­rie dir­ba ir tuo pa­čiu no­rė­tų pa­si­to­bu­lin­ti, įgy­da­mi ki­tą spe­cia­ly­bę. Pro­ble­ma ta, kad stu­di­jos bran­giai kai­nuo­ja – apie 2 600 eu­rų me­tams. Klau­sė­me tų žmo­nių, ar juos ten­kin­tų pu­sė kom­pen­suo­ja­mos su­mos, vi­si su džiaugs­mu su­ti­ko. Da­bar mums rei­kia ap­si­spręs­ti dėl vie­no kon­kre­taus dy­džio, ne­pa­lie­kant „žir­klių“ nuo iki, kad vis­kas vyk­tų są­ži­nin­gai. Ži­no­da­mi ki­tų me­tų biu­dže­tą ir tai, kad lė­tė­ja eko­no­mi­kos au­gi­mas, o iš­šū­kiai lau­kia ga­na ne­ma­ži, at­si­ra­dus ke­lioms de­šim­tims to­kių stu­den­tų, tu­rė­tu­me rim­tų pro­ble­mų, jei juos rem­tu­me vi­su 100 proc.“, – kal­bė­jo sa­vi­val­dy­bės va­do­vas.

Ug­dy­mo įstai­goms trūks­ta pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų

Vi­li­jos Raz­mie­nės nuo­mo­ne, žmo­nių, no­rin­čių stu­di­juo­ti, daug ras­tis ne­tu­rė­tų. Anot jos, rei­kia džiaug­tis, kad dar at­si­ran­da to­kių, ku­rie no­ri mo­ky­tis var­dan vai­kų ge­ro­vės. Jos siū­ly­mas – pa­ra­ma 100 proc. Į dis­ku­si­ją įsi­trau­kė ir Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė, ku­ri mi­nė­jo, kad da­bar at­si­ran­da ni­ši­nių spe­cia­ly­bių ir spe­cia­lių­jų rei­ka­la­vi­mų tam tik­riems spe­cia­lis­tams. „Pa­pil­do­mas ži­nias no­ri įgy­ti žmo­nės, jau tu­rin­tys ma­gist­ro di­plo­mus. Šiuo me­tu rei­kia pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tų, jų trūks­ta vi­so­je Lie­tu­vo­je. Pu­sę me­tų skel­bė­me kon­kur­sus ir ne­at­si­ra­do nė vie­nas žmo­gus, no­rin­tis už­im­ti šias pa­rei­gas. Siū­lau pa­lik­ti ko­mi­si­jai nu­spręs­ti, ar tik­rai to­kios spe­cia­ly­bės žmo­gus mums rei­ka­lin­gas. Ne­bus taip, kad at­eis žmo­nės po mo­kyk­los bai­gi­mo, kal­ba ei­na apie iš­si­la­vi­nu­sius žmo­nes, ku­rie kei­čian­tis pa­sau­liui ir at­si­ran­dant ki­to­kiems po­rei­kiams, tam­pa rei­ka­lin­gi“, – kal­bė­jo gim­na­zi­jos di­rek­to­rė.
Sa­vi­val­dy­bės va­do­vas pri­mi­nė, kad kal­ba ei­na ne tik apie švie­ti­mo ug­dy­mui rei­ka­lin­gus spe­cia­lis­tus, o apie vi­sos sa­vi­val­dy­bės ga­li­mus dar­buo­to­jus. Pri­ėmus spren­di­mą, ne­bus ga­li­ma jų at­mes­ti, jei­gu at­si­ras toks po­rei­kis. „Kal­ba ei­na apie vi­sas įstai­gas – ad­mi­nist­ra­ci­ją, kul­tū­ros, me­di­ci­nos ir ki­tas įstai­gas. Jei­gu pri­reiks gy­dy­to­jo ir teks siųs­ti jį mo­ky­tis, to­kios stu­di­jos kai­nuos de­šimt tūks­tan­čių ir dau­giau, iš kur im­si­me to­kius pi­ni­gus? Pa­vyz­džiui, da­bar mums trūks­ta me­lio­ra­to­riaus, at­eis no­rin­tis mo­ky­tis žmo­gus ir tu­rė­si­me jam su­teik­ti tuos pi­ni­gus“, – si­tu­a­ci­ją aiš­ki­no me­ras.

Ar gra­žiai at­ro­dy­ti prieš žmo­nes, ar žiū­rė­ti į re­a­lią si­tu­a­ci­ją?

Al­fre­do Moc­kaus nuo­mo­ne, to­kių spe­cia­lis­tų daug at­si­ras­ti ne­tu­rė­tų, nes iš pra­džių bus skel­bia­mi kon­kur­sai. Jei­gu ne­at­si­ras no­rin­čių dirb­ti, ta­da bus ga­li­ma siųs­ti žmo­gų mo­ky­tis. „Pi­lo­tų kon­kur­sų, ku­rių stu­di­jos kai­nuo­ja tūks­tan­čiais, ma­nau ne­reng­si­me. Jei in­ves­tuo­ja­me į spe­cia­lis­tą, ti­ki­mės, kad jis dirbs pas mus. Sky­rę vi­są fi­nan­sa­vi­mą, tu­rė­si­me di­des­nę ga­ran­ti­ją, kad spe­cia­lis­tas liks dirb­ti pas mus, nes ne­įvyk­džius su­tar­ties są­ly­gų, jam bus sun­kiau grą­žin­ti vi­są su­mą ne­gu pu­sę“, – kal­bė­jo Ta­ry­bos na­rys.
Anot me­ro, pa­siū­ly­ti ge­res­nes są­ly­gas žmo­gui yra la­bai sma­gu, tai su­pran­ta­mi da­ly­kai, ta­čiau ar sa­vi­val­dy­bė pa­jė­gi šią naš­tą neš­ti? Žmo­gus, ga­vęs Sa­vi­val­dy­bės fi­nan­sa­vi­mą, įsi­pa­rei­gos dirb­ti 3 me­tus, po ku­rių ga­lės at­si­svei­kin­ti ir keis­ti dar­bo vie­tą. Jis ga­lės iš­ei­ti iš dar­bo ir anks­čiau, joks teis­mas ne­pri­teis grą­žin­ti tas su­mas, nes teis­mas vi­sa­da yra žmo­gaus pu­sė­je. Me­rui ant­ri­no ir Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas, ku­ris pri­si­mi­nė at­ve­jį, nu­ti­ku­sį dar jam dir­bant Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jo­je, kai spe­cia­lis­tas, ku­rį ko­le­gi­ja siun­tė mo­ky­tis, vos bai­gęs stu­di­jas, pa­dė­jo ant sta­lo pa­reiš­ki­mą iš­ei­ti iš dar­bo. Bu­vo ban­do­ma kon­sul­tuo­tis su ad­vo­ka­tais, bet pa­aiš­kė­jo, kad nė­ra jo­kių ga­li­my­bių iš to žmo­gaus in­ves­tuo­tus pi­ni­gus at­gau­ti. „Emo­ciš­kai žmo­nėms ma­lo­nu, kad stu­di­jos pil­nai kom­pen­suo­ja­mos, ta­čiau pri­ta­riu me­rui, kad rei­kia at­si­žvelg­ti į sa­vo ga­li­my­bes. Ži­nant sa­vo biu­dže­tą ir kiek rei­kia pi­ni­gų, kiek­vie­nas eu­ras yra be ga­lo svar­bus. Pu­sę su­mos kom­pen­suo­ti, ma­nau, bū­tų op­ti­ma­lus va­rian­tas“, – sa­kė jis.

Dau­gu­ma nu­bal­sa­vo, kad stu­di­jos būtų kom­pen­suo­ja­mos 100 proc.

Dis­ku­si­jai įsi­siū­ba­vus, pa­siū­ly­ta su­siau­rin­ti tvar­kos ap­ra­šą ir pa­lik­ti fi­nan­sa­vi­mą tik mo­kyk­loms rei­ka­lin­giems spe­cia­lis­tams reng­ti. „Ta­da ga­lė­tu­me orien­tuo­tis į biu­dže­tą ir maž­daug ži­no­ti, kiek mums tai kai­nuos. Pla­čiai pa­leis­ti šį rei­ka­lą bū­tų per daug ne­at­sa­kin­ga. Kol kas są­ra­še tu­ri­me du žmo­nes, kiek jų at­si­ras at­ei­ty­je – ne­ži­nia“, – siū­lė me­ras. Ka­dan­gi toks spen­di­mas ne­bū­tų są­ži­nin­gas ki­tų spe­cia­lis­tų at­žvil­giu, su­lauk­ta ir ki­to pa­siū­ly­mo – ati­dė­ti šį klau­si­mą vė­les­niam lai­kui. Pa­si­ta­rus nu­tar­ta spren­di­mo ne­ko­re­guo­ti ir ne­ati­dė­ti, o vis­ką iš­spręs­ti bal­suo­jant už abie­jų ko­mi­te­tų siū­ly­tus fi­nan­sa­vi­mo va­rian­tus. Bal­sa­vi­mo me­tu an­tro bal­sa­vi­mo ne­pri­rei­kė, nes dau­gu­ma – 12 Ta­ry­bos na­rių – pa­si­sa­kė už 100 proc. stu­di­jų kom­pen­sa­vi­mą (prieš bal­sa­vo 4 Ta­ry­bos na­riai).

Da­lia BARCYTĖ

 

Nuotraukoje: V. Razmienė pasisakė už visos studijų sumos kompensavimą norintiems mokytis.

Komentarai
Kiti straipsniai