Pirmadienis, 2021 m. sausio 18 d.

Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tre – re­kor­di­nis lan­ky­to­jų skai­čius

Pa­aiš­kė­jo, jog esa­me gan po­pu­lia­rūs tarp tu­ris­tų. Plun­gės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­tras (TIC) pa­skel­bė, jog jau su­skai­čia­vo šių me­tų lan­ky­to­jus ir yra ge­ro­kai nu­ste­bęs: per de­šimt mė­ne­sių su­lauk­ta re­kor­di­nio as­me­nų skai­čiaus!

Plun­gės TIC-e vi­sus me­tus skai­čiuo­ja­mi į Cen­trą už­ėję, be­si­krei­pę te­le­fo­nu ar elek­tro­ni­niu paš­tu lan­ky­to­jai, taip pat – eks­kur­si­jų da­ly­viai. Ži­no­ma, dau­giau­siai tu­ris­tų su­lauk­ta va­sa­ros me­tu.
Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus pa­aiš­kė­jo, jog pa­siek­tas re­kor­das – mū­sų TIC-e per pas­ta­ruo­sius me­tus lan­ky­to­jų skai­čius iš­au­go be­veik ke­tu­ris kar­tus! Pa­vyz­džiui, 2014 m. už­fik­suo­ti vos 2 056 lan­ky­to­jai, o šie­met per 10 mė­ne­sių jau su­lauk­ta net 7 933-ijų!
Ma­no­ma, kad di­dė­jan­tį skai­čių lė­mė baig­tas Cen­tro su vi­daus eks­po­zi­ci­jo­mis re­mon­tas, pa­anks­tin­ta tu­ris­ti­nio se­zo­no pra­džia, vis po­pu­lia­rė­jan­čios eks­kur­si­jos „Pa­kaš­ta­vuok Plun­gės is­tuo­rė­jės“ bei „Pa­žink Plun­gės par­ką ak­ty­viai“ ir, ži­no­ma, vi­suo­ti­ne lie­tu­vai­čių „karšt­li­ge“ ta­pęs pro­jek­tas „Su­rink Lie­tu­vą“.
Di­dži­ą­ją tu­ris­tų da­lį su­da­ro pa­tys lie­tu­viai, apie 11 pro­cen­tų – už­sie­nie­čiai. Dau­giau­sia su­lauk­ta kai­my­nų lat­vių, len­kų, ne­ma­žai už­su­ko ir į Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nį par­ką vyks­tan­čių vo­kie­čių, olan­dų. O vie­nas an­glas jau sep­tin­tą kar­tą lan­ko­si Lie­tu­vo­je ir fo­to­gra­fuo­ja se­nas, so­viet­me­tį me­nan­čias au­to­bu­sų sto­te­les. Lan­kė­si žmo­nės iš Iz­ra­e­lio, Uk­rai­nos, net­gi – Pie­tų Af­ri­kos res­pub­li­kos. Bu­vo ir žur­na­lis­tų iš Ita­li­jos, ku­rie ke­liau­ja po pa­sau­lį „ant dvie­jų ra­tų“ ir ruo­šia Ita­li­jos te­le­vi­zi­jai lai­dą „Dre­am­ro­ads“.
Plun­gės TIC-o dar­buo­to­jos že­mai­tiš­ka tar­me ste­bi­no bei ver­tė nu­si­šyp­so­ti ne vie­ną ke­liau­to­ją iš Lie­tu­vos. Ne vie­nas už­si­bu­vo ir il­gė­liau, pa­no­ręs iš­mok­ti dau­giau že­mai­tiš­kų žo­džių ar pa­žin­ti Plun­gės kraš­to įžy­my­bes čia įreng­to­je ne­di­du­kė­je eks­po­zi­ci­jo­je. Pa­ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad dau­giau­siai lan­ky­to­jų į Plun­gę at­vyks­ta iš di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų – Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių.

Pa­reng­ta pa­gal Plun­gės TIC inf.

Nuotraukoje: Vienas patraukliausių turizmo objektų Plungėje – M. Oginskio dvaras ir parkas.

Komentarai
Kiti straipsniai