Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

Pa­ga­liau ati­da­rys tu­ne­lį!

Nors Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je gy­ven­to­jams dar kažkodėl nepranešama, ta­čiau tarp po­li­ti­kų jau pa­skli­do ži­nia, kad lap­kri­čio 29 die­ną bus ati­da­ry­tas plun­giš­kių la­bai lau­kia­mas tu­ne­lis po ge­le­žin­ke­liu.
To­kia in­for­ma­ci­ja, kvie­čian­ti tą­dien 11 val. į ati­da­ry­mo iš­kil­mes, pa­sie­kė Ta­ry­bos na­rius kvie­ti­muo­se, iš­pla­tin­tuo­se Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos.

„Plun­gės ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai